Θέματα Σπουδών

Εγγραφή πρωτοετών

Η εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΘ).

Οι πρωτοετείς φοιτητές που αδυνατούν να εγγραφούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΥΠΕΘ λόγω έλλειψης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) (για θρησκευτικές πεποιθήσεις ή άλλες αντικειμενικές δυσκολίες, σύμφωνα με την αρ.  Φ.251/149312/Α5/11.9.2018 εγκύκλιο του ΥΠΕΘ) θα πρέπει να προσέρχονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών επιστημών για την εγγραφή τους με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση για εγγραφή: Ο φοιτητής θα πρέπει να συμπληρώσει χειρόγραφα, έντυπη αίτηση, στην οποία θα αιτείται την εγγραφή του στο Τμήμα, σύμφωνα με εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Η αίτηση αυτή θα πρέπει να πρωτοκολληθεί αυθημερόν.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση: Ο φοιτητής θα συμπληρώσει Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναγράφει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και δεν έχει προλάβει να ολοκληρώσει τη διαγραφή του θα βεβαιώνει ότι θα προσκομίσει τη διαγραφή του άμεσα.

Κατόπιν, όταν θα έχουν αποσταλεί οι καταστάσεις των εγγεγραμμένων από το Υπουργείο Παιδείας, θα ανοίξει η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Πατρών στην οποία, οι εν λόγω φοιτητές, θα πρέπει να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική εγγραφή και στη συνέχεια να παραλάβουν τα πιστοποιητικά εγγραφής τους.

Κατατάξεις

Η Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3404/2005 (Α΄260), του Ν. 4009/2011 (Α΄195) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του άρθρου 57 του Ν. 4186/2013 (Α΄193), της παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 4218/2013 (Α΄268), των παρ. 1 & 2 της υπ’ αριθμ. Φ2/125186/Β3/22-11-2006 (Β΄1758/5-12-2006)  και Φ1/192329/Β3/16-12-2013(Β΄3185/16-12-2013) Υπουργικών Αποφάσεων, για την διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ορίζει  το ποσοστό (επί του αριθμού των εισακτέων) των κατατάξεων των πτυχιούχων στο Τμήμα . Οι επιτυχόντες κατατάσσονται στο Α΄ έτος σπουδών. Αναλυτικές πληροφορίες για τα μαθήματα, την ύλη των εξετάσεων, την Επιτροπή Κατατάξεων, τον ορισμό βαθμολογητών και ανά-βαθμολογητών παρατίθενται στην ιστοσελίδα του τμήματος

Διάρκεια Φοίτησης

Η διάρκεια του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών είναι οκτώ (8) εξάμηνα κατανεμημένα σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη

Η περίοδος κανονικής φοίτησης ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, προσαυξημένο κατά τέσσερα εξάμηνα. Άρα, για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών η διάρκεια κανονικής φοίτησης ισούται με δώδεκα (12) εξάμηνα ή έξι (6) έτη. Μετά την περίοδο αυτή της κανονικής τους φοίτησης, οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν στα εξάμηνα, μόνον εφόσον πληρούν τους όρους συνέχισης της φοίτησης που καθορίζονται στον Οργανισμό του Ιδρύματος.

Σημαντικές ημερομηνίες

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό). Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας.

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου εκάστου ακαδημαϊκού έτους, καθώς και οι ημερομηνίες των αντίστοιχων εξετάσεων καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 1 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος (ΦΕΚ 1062/14.7.2004), του άρθρου 33 του ν. 4009/2011,  του άρθρου 37 του Π.Δ/τος 160/2008 (Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των ΑΕΙ), όπως αυτό εξακολουθεί να ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 80, παρ. 22 (α) του ν. 4009/2011 και του άρθρου 13 παρ. 2 περ. κβ του ν. 4485/2017.

Το τρέχον ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Ιδρύματος είναι διαθέσιμο εδώ.

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 1062, τ. Β’), μαθήματα και εργαστηριακές ασκήσεις δεν πραγματοποιούνται τις εξής ημερομηνίες:

 • Εθνική Εορτή:28 Οκτωβρίου,
 • Πολυτεχνείο: 17 Νοεμβρίου
 • Αγίου Ανδρέου: 30 Νοεμβρίου
 • Διακοπές Χριστουγέννων-Νέου Έτους: από 25 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου
 • Τριών Ιεραρχών: 30 Ιανουαρίου
 • Καθαρά Δευτέρα
 • Εθνική Εορτή: 25 Μαρτίου
 • Διακοπές Πάσχα: από το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι την Κυριακή του Θωμά
 • Πρωτομαγιά: 1 Μαΐου
 • Αγίου Πνεύματος
 • Ημέρα των φοιτητικών εκλογών.

Εγγραφή και Ανανέωση Εγγραφής

Κάθε φοιτητής πρέπει να εγγράφεται στο Τμήμα του στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από την Κοσμητεία και ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος και να δηλώνει τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών που επιθυμεί να παρακολουθήσει κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο (δήλωση μαθημάτων). Αν δεν εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται από το Τμήμα και τη Σχολή. Τόσο η εγγραφή όσο και η δήλωση μαθημάτων των φοιτητών σε κάθε εξάμηνο αποτελούν από κοινού απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου ο φοιτητής να έχει ενεργή παρουσία στο Ίδρυμα. 

Η ανανέωση εγγραφής κάθε εξάμηνο πραγματοποιείται μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής Γραμματείας

Δήλωση μαθημάτων

Η δήλωση μαθημάτων πρέπει να πραγματοποιείται κάθε εξάμηνο από τον ίδιο τον φοιτητή ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση, η απόκτηση δωρεάν συγγραμμάτων και συμμετοχή του στις εξετάσεις του μαθήματος. Ο φοιτητής δηλώνει τα μαθήματα του κάθε εξαμήνου σύμφωνα με τους κανόνες που θέτει το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.

Η δήλωση μαθημάτων κάθε εξάμηνο  πραγματοποιείται μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής Γραμματείας

Σημειώνεται ότι ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί μόνο σε μάθημα που έχει δηλώσει να παρακολουθήσει κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο. Οι φοιτητές που δεν έχουν υποβάλει δήλωση μαθημάτων ή έχουν υποβάλει εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις του εξαμήνου ή στις επαναληπτικές του Σεπτεμβρίου.

Βελτίωση βαθμού

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών  στην υπ΄ αριθ. 7/14-12-2016 συνεδρίασή της αποφάσισε να δοθεί στους φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών η δυνατότητα επανεξέτασης για βελτίωση βαθμολογίας προακτέου βαθμού, σύμφωνα με την  υπ΄ αριθ. 794/35414/6-12-2016 απόφαση της Συγκλήτου, ως εξής:

 1. Μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου φοιτητή προς τη Γραμματεία του Τμήματος, εντός ειδικής προθεσμίας που θα καθορίζεται μετά το πέρας των εξεταστικών περιόδων Φεβρουαρίου και Ιουνίου, είναι δυνατή η επανεξέτασή του με σκοπό τη βελτίωση της βαθμολογίας του (προακτέου βαθμού).
 2. Η επανεξέταση επιτρέπεται κατά την επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου των υποχρεωτικών  μαθημάτων ανά έτος χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου του ιδίου ακαδημαϊκού έτους και μόνο, για τους φοιτητές που φοιτούν στο έτος αυτό, πρωτοετείς, δευτεροετείς ,τριτοετείς και τεταρτοετείς .
 3. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός μαθημάτων είναι για όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του έτους στο οποίο φοιτά συνολικά για κάθε φοιτητή. Οι φοιτητές μπορούν να επανεξετάζονται μόνο στα υποχρεωτικά μαθήματα και όχι σε μαθήματα επιλογής. Μεταξύ των βαθμών εξέτασης και επανεξέτασης υπολογίζεται ο μεγαλύτερος.
 4. Οι δύο βαθμοί καταχωρούνται κανονικά στα βαθμολόγια των αντίστοιχων εξεταστικών περιόδων (Χειμερινού ή εαρινού και Σεπτεμβρίου) και εμφανίζονται στην αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή με σχετική ένδειξη και επεξήγηση για το βαθμό που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου.

Συγγράμματα

Οι δηλώσεις των συγγραμμάτων για όλα τα μαθήματα γίνεται μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ», του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων. Η προθεσμία δηλώσεων των συγγραμμάτων κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου ανακοινώνεται από την υπηρεσία Εύδοξος μέσω της Γραμματείας.

Για να δηλώσουν οι φοιτητές τα συγγράμματα που θα προμηθευτούν, είναι απαραίτητο να έχουν λογαριασμό πρόσβασης στις υπηρεσίες τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Το λογαριασμό αυτό τον παραλαμβάνει κάθε φοιτητής κατά την εγγραφή του στο πρώτο έτος σπουδών από το Τμήμα. Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική σελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών.  

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις διενεργούνται μετά το τέλος του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου για τα μαθήματα που διδάχθηκαν στα εξάμηνα αυτά, αντίστοιχα. Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων πριν από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την προφορική εξέταση φοιτητών με αποδεδειγμένη πριν από την εισαγωγή τους στο ίδρυμα δυσλεξία.

Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος μπορεί να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις ή και να στηριχθεί σε εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις.

Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί μόνο σε μαθήματα που έχει δηλώσει να παρακολουθήσει κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο. Οι φοιτητές που δεν έχουν υποβάλει δήλωση μαθημάτων ή έχουν υποβάλει εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις του εξαμήνου.

Φοιτητές Erasmus

Οι εξερχόμενοι φοιτητές/τριες ERASMUS, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου που λείπουν στο εξωτερικό, δεν υποβάλλουν δηλώσεις μαθημάτων. Επίσης, στην εξεταστική που αντιστοιχεί στο εξάμηνο που απουσιάζουν (Φεβρουάριος/Ιούνιος), δεν μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών που διδάσκονται το συγκεκριμένο εξάμηνο. Οι 4ετείς φοιτητές/τριες ή οι φοιτητές/τριες επί πτυχίω επιτρέπεται να συμμετέχουν  στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Χρωστούμενα μαθήματα από παλαιότερα εξάμηνα μπορούν κανονικά να δοθούν στις αντίστοιχες εξεταστικές περιόδους.

Στους εισερχόμενους φοιτητές ERASMUS, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, σε σύμπραξη με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Παν/μίου Πατρών, προσφέρει μία σειρά μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα. Τα προσφερόμενα “taught ERASMUS courses in English” περιγράφονται στον Οδηγό Σπουδών καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα με ενσωματωμένο Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ)

Για τη χορήγηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας με ενσωματωμένο Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ), οι φοιτητές/τριες υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στο δικτυακό τόπο http://academicid.minedu.gov.gr/. Κατόπιν, και αφού εγκριθεί η αίτηση από τη Γραμματεία, μπορούν οι φοιτητές/τριες να παραλαμβάνουν το δελτίο ειδικού εισιτηρίου (πάσο) από συγκεκριμένο σημείο παράδοσης, το οποίο θα έχουν επιλέξει κατά την υποβολή της αίτησής τους.  Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ: http://www.upatras.gr/el/node/1227

Φοιτητική μέριμνα

Το Πανεπιστήμιο Πατρών παρέχει ένα σύνολο παροχών στους φοιτητές που αποσκοπούν στην υποστήριξή τους κατά τη διάρκεια της φοίτησης. Στις παροχές αυτές περιλαμβάνονται η παροχή στέγασης και σίτισης (για φοιτητές με χαμηλό οικονομικό εισόδημα), η υγειονομική περίθαλψη, το στεγαστικό επίδομα, οι υποτροφίες και άλλα. Επίσης, στους φοιτητές παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο και ένα σύνολο ηλεκτρονικών υπηρεσιών που  υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στον κεντρικό ιστότοπο του Πανεπιστημίου Πατρών στους ακόλουθους συνδέσμους:

Αναστολή φοίτησης

Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν, με έγγραφη αίτησή τους στη Γραμματεία, τις σπουδές τους για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, και πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρούνται στην παραπάνω ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής των σπουδών τους. Μετά τη λήξη της διακοπής οι φοιτητές επανέρχονται και εντάσσονται ξανά στο Τμήμα.

 Διαγραφή

Ο φοιτητής έχει δικαίωμα διαγραφής από το Τμήμα μετά από έγγραφη αίτησή του στη Γραμματεία. Τα απαραίτητα έντυπα για τη διαγραφή είναι τα ακόλουθα:

 • Έντυπο αίτησης Διαγραφής (χορηγείται από τη Γραμματεία ή μπορείτε να το καταβάσετε από εδώ)
 • Βεβαίωση από τη Φοιτητική Λέσχη, από τη Φοιτητική Εστία και από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών, ότι δεν υπάρχει κάποια εκκρεμότητα ή αντί για τις τρεις βεβαιώσεις
 • Μια Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υπάρχει εκκρεμότητα με θέματα σίτισης, στέγασης και Βιβλιοθήκης Υπεύθυνη Δήλωση
 • Πάσο, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα και Βιβλιάριο Υγείας (όποιο από αυτά είχαν εκδοθεί) επιστρέφονται στη Γραμματεία.

Πιστοποιητικά

Οι αιτήσεις για πιστοποιητικά πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής Γραμματείας. Μέσω του ίδιου συστήματος ο φοιτητής μπορεί να παρακολουθεί την καρτέλα του και κατά συνέπεια την πρόοδό του. Στη συνέχεια ο φοιτητής προσέρχεται στη Γραμματεία του Τμήματος, εντός του ωραρίου εξυπηρέτησης των φοιτητών προκειμένου να παραλάβει τα πιστοποιητικά. Η Γραμματεία του Τμήματος χορηγεί τα εξής πιστοποιητικά:

 • Πιστοποιητικό φοίτησης, το οποίο βεβαιώνει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ενεργός φοιτητής.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, όπου αναγράφεται η πορεία του φοιτητή στα μαθήματα που διδάχθηκε.
 • Πιστοποιητικό εκπλήρωσης σπουδών, για όσους ενδιαφερόμενους έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του Προγράμματος Σπουδών, αλλά δεν τους έχει απονεμηθεί το πτυχίο.

Καθώς και αντίγραφα πτυχίου και πιστοποιητικά που αφορούν αποφοιτήρια (διαγραφές) και αναστολή σπουδών.

Υποτροφίες

Για τους προπτυχιακούς φοιτητές/τριες προβλέπονται υποτροφίες επίδοσης χορηγούμενες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Οι υποτροφίες επίδοσης χορηγούνται με κριτήριο την πανεπιστημιακή επίδοση του φοιτητή εφόσον η οικονομική κατάσταση του ιδίου καθώς και των γονέων του το επιτρέπει. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες θα πρέπει να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. 

Υποτροφίες επίσης προκηρύσσονται κάθε χρόνο από το Ι.Κ.Υ., σε διάφορα επιστημονικά πεδία, μεταξύ των οποίων και οι Οικονομικές Επιστήμες. Τέλος, υποτροφίες χορηγούνται και από Οργανισμούς, Κληροδοτήματα και Ιδρύματα, συνήθως σε φοιτητές/τριες με υψηλές επιδόσεις και περιορισμένους πόρους.

Ολοκλήρωση Σπουδών/Ορκωμοσία

Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και του απονέμεται ο τίτλος σπουδών, όταν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα που προβλέποντα  από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.

Επισημαίνεται ότι, η ένδειξη στη βαθμολογία των μαθημάτων πρέπει να είναι "ΤΕΛΙΚΟ".

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές κάνουν αίτηση στη Γραμματεία για την Ορκωμοσία τους, με τα ακόλουθα:

 • Έντυπο αίτησης συμμετοχής στην ορκωμοσία Αίτηση Ορκωμοσίας
 • Υπεύθυνη Δήλωση επιβεβαίωσης προσωπικών στοιχείων μερίδας, ενημέρωσης για τον τελικό βαθμό - τακτοποίησης υποχρεώσεων/διαδικασιών του Προγράμματος Erasmus+ (σε περίπτωση συμμετοχής σε αυτό) -  τακτοποίησης υποχρεώσεων ή τυχόν εκκρεμοτήτων με την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών, με τις παροχές δωρεάν σίτισης ή/και στέγασης - (τυχόν) απώλεια ακαδημαϊκής ταυτότητας
 • Ακαδημαϊκή Ταυτότητα και Βιβλιάριο Υγείας (όποιο από αυτά είχαν εκδοθεί) επιστρέφονται στη Γραμματεία

Από το Πρόγραμμα Σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 και για τα προγράμματα σπουδών των επόμενων ετών, ο βαθμός πτυχίου είναι ο μέσος σταθμισμένος όρος της βαθμολογίας που ο κάθε φοιτητής/τρια επιτυγχάνει στα 36 μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών.