Στατιστική ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_122N
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Κατηγορία: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Ναι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, αναμένεται οι φοιτητές/τριες:

  • Να έχουν διαμορφώσει βασικές γνώσεις:
    • σε θέματα θεωρητικών κατανομών τα οποία είναι χρήσιμα για την μεθοδολογική στήριξη του μαθήματος.
    • σε βασικά θέματα της στατιστικής συμπερασματολογίας καθώς και διαφόρων εφαρμογών της εκτιμητικής θεωρίας και εφαρμογών αυτής. Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές καλλιεργούν και την κριτική τους σκέψη και γι’ αυτό πρέπει να έχουν καλή κατανόηση των μεθοδολογικών εργαλείων.
    • σε βασικά θέματα καθώς και στα μεθοδολογικά εργαλεία της γραμμικής παλινδρόμησης. Οι φοιτητές μαθαίνουν να χειρίζονται υποδείγματα γραμμικών σχέσεων μεταξύ μεταβλητών και να τα χρησιμοποιούν για  λήψη αποφάσεων.

Περιεχόμενα μαθήματος

Εκτιμητική με μεγάλα δείγματα. Δειγματοληπτικές κατανομές. Μέσοι, διαφορά μέσων, ποσοστά, διαφορά ποσοστών. Διαστήματα εμπιστοσύνης. Στατιστικοί έλεγχοι υποθέσεων με μεγάλα δείγματα: μέσοι, διαφορά μέσων, ποσοστά, διαφορά ποσοστών. Στατιστικοί έλεγχοι με μικρά δείγματα.  Η κατανομή t. Στατιστικός έλεγχος της διακύμανσης του πληθυσμού: η κατανομή c2. Σύγκριση δυο διακυμάνσεων: η κατανομή F. Εισαγωγή στην απλή και πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση. Η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων. Κατασκευή γραμμικών υποδειγμάτων. Στοιχεία χρονοσειρών

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις, 4 ώρες εβδομαδιαίως

4 x 13 = 52 ώρες

Εργαστήριο, 2 ώρες εβδομαδιαίως

2 x 13 = 26 ώρες

Αυτοτελής Μελέτη

122 ώρες

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

200 ώρες

Αξιολόγηση

Ο τελικός βαθμός προκύπτει ως άθροισμα:

α) του 20% της επίδοσης της προαιρετικής προόδου και

β) της επίδοσης στο τελικό διαγώνισμα* 

*Το παραπάνω σύστημα αξιολόγησης είναι πιλοτικό και θα επανεξεταστεί στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Πληροφορίες Μαθήματος

Ώρες διδασκαλίας: 
6 hours per week
Μoνάδες ECTS: 
8.00
Διδακτικές μονάδες: 
5.00
Συντελεστής Βαρύτητας: 
2.00
Τρόπος Παράδοσης: 
Ενδεικτικά Προαπαιτούμενα: 

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Πολυμένης Αθανάσιος

Επίκουρος Καθηγητής
Polymenis Athanasios
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Στατιστική
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο ποσοτικών μεθόδων και πληροφοριακών συστημάτων
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Τετάρτη 11.00 - 12.00
Πέμπτη 13.00 - 15.00

Συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
Keller, G. 2010. Στατιστική για οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων. Εκδ. Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη.
Aczel, D. A. & Sounderpandian, J. 2016. Στατιστική σκέψη στον κόσμο των επιχειρήσεων. Ιατρικές Εκδ. Π.Χ. Πασχαλίδης, Αθήνα
Χάλκος, Ε. Γ. 2000. Στατιστική-θεωρία εφαρμογές και χρήση προγραμμάτων σε Η/Υ. Εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
- Στατιστική για οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων, Keller Gerald, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:15310/0
- Στατιστική Σκέψη στον Κόσμο των Επιχειρήσεων, Aczel Amir, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:59394390/0
- Στατιστική, Χάλκος Γεώργιος Ε., https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:12636580/0