Οικονομική Γεωγραφία

Economic Geography, photo: Erika Wittlieb

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_240
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Όχι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, αναμένεται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες  να διαμορφώσουν επαρκείς γνώσεις σχετικά με:

  • Τα «ορόσημα» στην ιστορική εξέλιξη της Οικονομικής Γεωγραφίας, της μεθοδολογίας της και των ερευνητικών της προσανατολισμών από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα, μέσα από τις εναλλαγές διαφορετικών «Παραδειγμάτων» ή σχολών σκέψης.
  • Τις γεωγραφικές διαστάσεις των οικονομικών δραστηριοτήτων, τις διαδικασίες εκβιομηχάνισης και μαζικής παραγωγής (φορντισμός/τεϋλορισμός) στα χωρικά τους πλαίσια, τις θεωρίες χωροθέτησης των επιχειρήσεων και εκείνες της ισόρροπης και άνισης χωρικής ανάπτυξης.
  • Τις διαδικασίες κρίσης/αναδιάρθρωσης της μαζικής παραγωγής, της μετάβασης στο καθεστώς της ευέλικτης συσσώρευσης και τις χωρικές της επιπτώσεις, την ανάπτυξη δικτύων και συγκροτημάτων επιχειρήσεων (ή συστάδων – clusters) στο χώρο, τις γεωγραφικές πτυχές της οικονομικής παγκοσμιοποίησης, της γεωγραφίας των υπηρεσιών και της ανάπτυξης των μεταβιομηχανικών/μεταφορντικών και μεταμοντέρνων αστικών κέντρων. 

Περιεχόμενα μαθήματος

Επιστημολογικές «τομές» και κριτικές αντιπαραθέσεις στην ιστορική εξέλιξη της οικονομικής γεωγραφίας. Οι χωρικές διαστάσεις της οικονομικής δραστηριότητας. Εκβιομηχάνιση, μαζική παραγωγή και χωρικές δομές. Κλασικές θεωρίες χωροθέτησης. Προσεγγίσεις ισόρροπης και άνισης ανάπτυξης του χώρου. Η κρίση του φορντισμού, η αποβιομηχάνιση και οι χωρικές τους επιπτώσεις. Ευέλικτη συσσώρευση, δίκτυα /συστάδες επιχειρήσεων (networks/ clusters) και νέες Μαρσαλιανές βιομηχανικές συνοικίες (neo-Marshallian industrial districts). Η οικονομική παγκοσμιοποίηση υπό το πρίσμα της κριτικής Οικονομικής Γεωγραφίας. Αναδιάρθρωση κεφαλαίου και μεταβιομηχανικές και μεταφορντικές πόλεις.

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις (3 ώρες/εβδομάδα)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις (3 ώρες/εβδ x 13 εβδ)

39 ώρες

Αυτοτελής μελέτη (περιλαμβανόμενης της μελέτης για την εκπόνηση εργασιών)

111 ώρες

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150 ώρες

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των φοιτητών βασίζεται σε συνδυασμό: (1) Γραπτές τελικές εξετάσεις (60% του τελικού βαθμού), (2) Ομαδικές ή και ατομικές εργασίες/παρουσίαση και συζήτηση εργασιών στην τάξη (40% του τελικού βαθμού)*. Τα παραπάνω ποσοστά είναι δυνατόν να αλλάζουν ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας των εργασιών.

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναπτύσσονται προφορικά κατά την 1η διάλεξη του μαθήματος και είναι ρητά προσδιορισμένα στον «οδηγό του μαθήματος» ο οποίος αναρτάται στο e-class (και συνεπώς είναι άμεσα προσβάσιμος από τους φοιτητές). Στο e-class αναρτάται επιπλέον και οδηγός για τις παρουσιάσεις των εργασιών που περιλαμβάνει αναλυτικά τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις της «καλής παρουσίασης».

* Προϋπόθεση ενεργοποίησης του βαθμού εργασίας είναι η βαθμολογική βάση του φοιτητή στις γραπτές εξετάσεις

Χρήση ΤΠΕ

  • Χρήση PowerPoint κατά τις διαλέξεις
  • Ανάρτηση διαφανειών διαλέξεων στο e-class σε μορφή αρχείων pdf που μπορούν να προσεγγίσουν και μελετήσουν οι εγγεγραμμένοι στο μάθημα φοιτητές
  • Ανάρτηση στο e-class βιβλιογραφικού υλικού (επιστημονικά άρθρα και κεφάλαια βιβλίων) σε μορφή αρχείων pdf που μπορούν να προσεγγίσουν και μελετήσουν οι εγγεγραμμένοι στο μάθημα φοιτητές
  • Ανάρτηση στο e-class διάφορων πληροφοριών και ανακοινώσεων σχετικών με το μάθημα
  • Επικοινωνία με φοιτητές (όταν χρειάζεται) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Πληροφορίες Μαθήματος

Συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΚΟΥΡΛΙΟΥΡΟΣ ΗΛΙΑΣ, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:12866348/0
Δρόμοι και τρόποι του κόσμου, David Harvey, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:68402122/0
Η κατάσταση της μετανεωτερικότητας, Harvey David, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:24110/0
Οικονομική γεωγραφία, Λαμπριανίδης Λόης, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:22767841/0