Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι

Mathematics for Economists I

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_111N
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Κατηγορία: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Όχι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Παρουσιάζονται βασικές μαθηματικές έννοιες όπως σύνολα, συναρτήσεις και εισαγωγή στον διαφορικό - ολοκληρωτικό λογισμό καθώς και της θεωρίας βελτιστοποίησης (συναρτήσεων μίας μεταβλητής χωρίς περιορισμούς). Δίνεται έμφαση στην κατανόηση και χρήση των μαθηματικών στην οικονομική θεωρία και στην ανάπτυξη υποδειγμάτων που εξυπηρετούν εφαρμογές στα γνωστικά αντικείμενα της οικονομικής επιστήμης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

1) Γνώση

 • κατανοεί έννοιες της οικονομικής θεωρίας με χρήση μαθηματικών μεθόδων

2) Δεξιότητες

 • χρησιμοποιεί το Excel σε εισαγωγικού επιπέδου υπολογισμούς και παρουσιάσεις
 • χρησιμοποιεί μαθηματικές μεθόδους στην οικονομική επιστήμη (π.χ. μοντελοποίηση με χρήση των μεθόδων αυτών)

3) Ικανότητες

 • χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους σκέψης (π.χ. επαγωγικό, παραγωγικό)
 • αναπτύξει διάφορες στρατηγικές επίλυσης προβλήματος
 • παρουσιάζει τεχνικά αποτελέσματα με τρόπο σαφή και κατανοητό

Περιεχόμενα μαθήματος

 • Σύνολα, Αριθμοί
 • Συναρτήσεις
 • Συνέχεια, Εισαγωγή στα όρια και στους κανόνες ορίων, Εισαγωγή στην παραγώγιση μονομεταβλητών συναρτήσεων - Αλυσωτός κανόνας – Εφαρμογές ελαστικότητας
 • Απροσδιόριστες μορφές ορίων
 • Η έννοια του διαφορικού, παράγωγοι ανώτερης τάξεως, διαφορικά ανώτερης τάξης
 • Μελέτη συνάρτησης με τη βοήθεια παραγώγων – Μεγιστοποίηση και ελαχιστοποίηση μονομεταβλητών συναρτήσεων
 • Προσέγγιση Taylor
 • Οικονομικές Εφαρμογές Παραγώγων - μεγιστοποίηση κέρδους - ελαχιστοποίηση κόστους
 • Ολοκληρώματα- Αόριστο ολοκλήρωμα, μέθοδοι ολοκλήρωσης, ορισμένο ολοκλήρωμα, γενικευμένα ολοκληρώματα
 • Οικονομικές εφαρμογές ολοκληρωμάτων
 • Ακολουθίες και σειρές
 • Ακολουθίες - Όρια ακολουθίας και Ιδιότητες - Ακολουθίες που τείνουν στο άπειρο.
 • Σειρές και κριτήρια σύγκλισης ή απόκλισης - Κριτήρια σύγκλισης με θετικούς όρους - Σειρές με εναλλασσόμενα πρόσημα. Δυναμοσειρές

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις (4 ώρες/εβδομάδα) και Εργαστηριακές Ασκήσεις (1 ώρα/εβδομάδα)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

(4x13) =  52 ώρες

Εργαστήριο: Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης σε μικρότερες ομάδες φοιτητών

(1x13) = 13 ώρες

Αυτοτελής Μελέτη

135 ώρες

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

200 ώρες

Αξιολόγηση

Γραπτή τελική εξέταση στην Ελληνική  που περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 • Επίλυση προβλημάτων

Στην ίδια λογική κινούνται και η ενδιάμεση εξετάση.

O τελικός βαθμός προκύπτει ως άθροισμα α) του 20% της επίδοσης της προαιρετικής προόδου και β) της επίδοσης στο τελικό διαγώνισμα*.

*Το παραπάνω σύστημα αξιολόγησης είναι πιλοτικό και θα επανεξεταστεί στο τέλος του ακ. Έτους 2018-2019

Χρήση ΤΠΕ

 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.
 • Χρήση του Excel αλλά και προγραμμάτων ανοιχτού κώδικα για το σχεδιασμό συναρτήσεων

Πληροφορίες Μαθήματος

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Κουνετάς Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Kounetas Konstantinos
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οργάνωση
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο Οικονομικής των Επιχειρήσεων, της Καινοτομίας και της Περιφερειακής ανάπτυξης
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Ώρες Γραφείου Προπτυχιακών Φοιτητών
Τρίτη 11.00-13.00 και Τετάρτη 09:00-10:00
Ώρες Γραφείου Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Τετάρτη 10.00-12.00

Βενέτης Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής
Venetis Ioannis
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Οικονομετρία
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο ποσοτικών μεθόδων και πληροφοριακών συστημάτων
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Τετάρτη 10:00 - 12:00
Πέμπτη 10:00 - 11:00

Συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΟΣ Α', Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 86200295, Έκδοση: 2η έκδοση/2019, Συγγραφείς: ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, ISBN: 978-960-633-008-7, Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): "σοφία" Ανώνυμη Εκδοτική & Εμπορική Εταιρεία
- Μαθηματικά των Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68373069 Έκδοση: 1/2017 Συγγραφείς: Jacques Ian ISBN: 9789963274338 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): BROKEN HILL PUBLISHERS LTD
- Μαθηματικές μέθοδοι στα οικονομικά, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 31755, Αριθμός τόμου: Τόμος 1, Έκδοση: 1η εκδ./2007, Συγγραφείς: Ξεπαπαδέας Αναστάσιος Π., Γιαννίκος Ιωάννης Χ., ISBN: 978-960-01-1168-2, Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε.