Εισαγωγή στο Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο

Image by Edward Lich from Pixabay

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_DΕ115
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Όχι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η πολυπλοκότητα των σύγχρονων αστικών και εμπορικών συναλλαγών επιβάλει την ανάγκη κατανόησης και εμβάθυνσης των βασικών στοιχείων του Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, που διέπουν τις έννομες σχέσεις μεταξύ ιδιωτών ή/ και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές πανεπιστημιακού επιπέδου γνώση αναφορικά με το γενικότερο περιεχόμενο των γενικών αρχών και κανόνων του αστικού και εμπορικού δικαίου, με ιδιαίτερη έμφαση στους παρακάτω τομείς: γενικές αρχές Αστικού Δικαίου, ικανότητα δικαίου, προϋποθέσεις εγκυρότητας και προστασίας των δικαιωμάτων, δικαιοπραξίες, αδικοπραξίες, στοιχεία ιδιωτικού περιουσιακού δικαίου, αστικές και εμπορικές συμβάσεις , κτήση της εμπορικής ιδιότητας, εμπορικές εταιρείες. Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αναπτύξει τη δεξιότητα κατανόησης και ερμηνείας βασικών στοιχείων Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, καθώς και την δεξιότητα διερεύνησης νομικών ζητημάτων στο δίκαιο των συμβάσεων και της αδικοπραξίας.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να: Κατανοεί βασικά στοιχεία Αστικού και Εμπορικού Δικαίου Εμβαθύνει σε βασικά νομικά ζητήματα αναφορικά με την κτήση της εμπορικής ιδιότητας και των εμπορικών εταιρειών . Κατανοεί και ερμηνεύει νομικές ασκήσεις αστικού δικαίου, ιδίως σε ζητήματα προστασίας των δικαιωμάτων, ενδοσυμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης .

Περιεχόμενα μαθήματος

Γενικές αρχές αστικού δικαίου

  • Υποκείμενα του δικαίου
  • Δικαίωμα – έννοια – κτήση – απώλεια- προστασία
  • Πράξεις δικαίου : δικαιοπραξία , αδικοπραξία

Στοιχεία ιδιωτικού περιουσιακού δικαίου

  • Συμβάσεις
  • Εμπράγματες σχέσεις
  • Στοιχεία εμπορικού δικαίου : εμπορικές πράξεις και εμπορικές εταιρείες

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις (3 ώρες/εβδομάδα)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

50 ώρες

Ασκήσεις

25 ώρες

Αυτοτελής Μελέτη

75 ώρες

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150 ώρες

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση γίνεται με  Γραπτή εξέταση με ερωτήματα ανάπτυξης (περιλαμβάνει: - Ερωτήσεις ανάπτυξης – Επίλυση πρακτικών σχετικά με ζητήματα γενικών αρχών αστικού δικαίου και γενικού ενοχικού δικαίου)

Χρήση ΤΠΕ

Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές (e-class)

Πληροφορίες Μαθήματος

Ώρες διδασκαλίας: 
3 hours per week
Μoνάδες ECTS: 
6.00
Διδακτικές μονάδες: 
3.00
Συντελεστής Βαρύτητας: 
1.50
Γλώσσα: 
Τρόπος Παράδοσης: 

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Τσενέ Χρυσούλα

Διδακτικό Προσωπικό Άλλου Τμήματος
E-mail: 

Συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
Π. Αγαλλοπούλου , Βασικές Έννοιες Αστικού Δικαίου, 4η εκδ. Σάκκουλας, 2016.
Π. Αγαλλοπούλου – Κορνηλία Δελούκα- Ιγγλέση, Εισαγωγή στο δίκαιο των επιχειρήσεων, 1η έκδοση, Σάκκουλας , 2016.
Χ. Τσενέ , Ανοικτά Ακαδημαϊκά μαθήματα - Βασικές έννοιες Αστικού Δικαίου, 2015. σελ. 51