Ανάλυση Δεδομένων

Data analysis by wynpnt@pixabay

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_351
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Όχι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να επεκτείνουν και να εμβαθύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε διάφορους τομείς της στατιστικής και της στατιστικής ανάλυσης μεγάλων συνόλων δεδομένων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

 • Να έχει αποκτήσει μια στέρεη βάση γνώσεων σε στατιστικές μεθοδολογίες και τεχνικές ανάλυσης μεγάλων συνόλων δεδομένων.
 • Να επεξεργάζεται και να περιγράφει τις πληροφορίες που περιέχονται σε μεγάλα σύνολα δεδομένων.
 • Να κατανοεί σε βάθος τους μηχανισμούς που δικαιολογούν τη επιλογή της μιας ή της άλλης μεθόδου.
 • Να επιλέγει και να χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία της στατιστικής ανάλυσης δεδομένων με τη χρήση του στατιστικού λογισμικού SPSS.
 • Να ερμηνεύει σωστά τα γραφικά και τα αποτελέσματα που παρέχει το λογισμικό.
 • Να επιλύει προβλήματα με πραγματικά δεδομένα ενσωματώνοντας μια διεπιστημονική προσέγγιση.

Περιεχόμενα μαθήματος

 • Εισαγωγή στη φιλοσοφία της ανάλυσης δεδομένων.
 • Διαχείριση δεδομένων, πηγές δεδομένων, δείγμα, μέτρηση και φύση των μεταβλητών, δεδομένα από έρευνες πεδίου, κωδικοποίηση, εισαγωγή δεδομένων σε Η/Υ και έλεγχος, ακραίες τιμές, ελλείπουσες τιμές.
 • Μονομεταβλητές και διμεταβλητές  στατιστικές διαδικασίες – Γραφήματα - Πίνακες Συνάφειας – Συσχέτιση - Στατιστικοί έλεγχοι - Ανάλυση διακύμανσης, Μη παραμετρικές διαδικασίες έλεγχοι.
 • Μέθοδοι πολυμεταβλητής ανάλυσης δεδομένων και εφαρμογές τους στην οικονομική επιστήμη - Διάκριση (σύμπτυξη, ομαδοποίηση, αλληλεπίδραση) των μεθόδων ανάλυσης δεδομένων- Παραγοντική ανάλυση – Ανάλυση Συστάδων.
 • Επισκόπηση του SPSS και χρήση του  στην ανάλυση μεγάλων συνόλων πραγματικών δεδομένων.

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

(3 x 13=) 39 ώρες

Εργαστήριο

(1 x 13=) 13 ώρες

Ατομική μελέτη και Συγγραφή εργασίας

98 ώρες

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150 ώρες

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση γίνεται με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

Προαιρετικά, δίνεται η δυνατότητα εκπόνησης εργασίας (κατά τη διάρκεια του εξαμήνου) με συμμετοχή στην τελική βαθμολογία 50%.

Χρήση ΤΠΕ

 • Χρήση πλατφόρμας e-class για την υποστήριξη της διδασκαλίας, την εργαστηριακή εκπαίδευση και την επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση του στατιστικού λογισμικού SPSS

Πληροφορίες Μαθήματος

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Δημαρά Ευθαλία

Καθηγητής
Δημαρά Ευθαλία
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Στατιστική και Πληροφορική
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο ποσοτικών μεθόδων και πληροφοριακών συστημάτων
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Οποιαδήποτε μέρα και ώρα μετά από συνεννόηση μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος

Συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
Ανάλυση δεδομένων με το IBM SPSS STATISTICS 21, Γναρδέλλης Χ., https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:68388450/0
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
Field, Andy, 2016, Η Διερεύνηση της Στατιστικής με τη Χρήση του SPSS της IBM, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ
Εγχειρίδια χρήσης του SPSS (Help - IBM SPSS Statistics)
Electronic Statistics Textbook, 2013, Tulsa, OK: StatSoft. WEB: http://www.statsoft.com/textbook/