Αγγλικά για Οικονομολόγους ΙΙ

The front page of "The Economist", on May 16, 1846, Source: Wikimedia Commons

Κωδικός Μαθήματος: 
ECΟ_1Ξ02
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Κατηγορία: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Ναι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο σκοπός  του μαθήματος είναι να φέρει τους φοιτητές πιο κοντά σε κείμενα προχωρημένου επιπέδου των Οικονομικών Επιστημών. Ενδεικτικό προαπαιτούμενο είναι η γνώση της Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο B1/B2. Τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος περιλαμβάνουν:

 • Απόκτηση ενός προχωρημένου επιπέδου γνώσεων και η απρόσκοπτη  χρήση της Αγγλικής για ειδικούς σκοπούς  (English for Specific Purposes) όσον αφορά τις  τέσσερις βασικές δεξιότητες: reading, writing, listening and speaking.
 • Κατανόηση και ανάλυση αυθεντικού υλικού (κείμενα που αναφέρονται στο επιστημονικό τους αντικείμενο) με διδασκαλία εστιασμένη αποκλειστικά στη ανάπτυξη δεξιοτήτων  στη χρήση  της γλώσσας  για ειδικούς σκοπούς
 • Εξοικείωση και  ικανοποιητική χρήση όσο το δυνατόν περισσότερου υλικού με ακαδημαϊκό προσανατολισμό και περιεχόμενο σχετικό με το αντικείμενο σπουδών.

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται να υπάρξει για τους φοιτητές:

 • Βελτίωση των δεξιοτήτων στη χρήση της Αγγλικής γλώσσας και του επιστημονικού λόγου  
 • Βελτίωση του γραπτού και προφορικού λόγου για ειδικούς σκοπούς.

Περιεχόμενα μαθήματος

Τα κείμενα που επιλέγονται προς γλωσσική ανάλυση και κατανόηση  αφορούν περισσότερο την Μακροοικονομική και προέρχονται από διδακτικά βιβλία πανεπιστημιακού επιπέδου και τον περιοδικό τύπο της επιστήμης των οικονομικών. Κάθε κεφάλαιο περιέχει  διάφορα είδη γλωσσικών  ασκήσεων με στόχο την απόκτηση και εμπέδωση του  ακαδημαϊκού λεξιλογίου  και της γλώσσας  που χρησιμοποιείται στην επιστήμη των οικονομικών.

Τίτλοι των κεφαλαίων του μαθήματος:

 • Μακροοικονομική: Όροι και ορισμοί- Ευημερία και Ύφεση
 • Η χρήση της μεταφοράς ( ως λογοτεχνικό σχήμα )  στη γλώσσα των οικονομικών
 • John Maynard Keynes – Αντικείμενο και σκοποί της μακροοικονομικής – Τα εργαλεία της μακροοικονομικής πολιτικής
 • Οι εθνικοί λογαριασμοί - Μέτρηση της οικονομικής δραστηριότητας-Τελικά αγαθά και υπηρεσίες
 • Συνολική προσφορά και ζήτηση- Ακαδημαϊκή  γραφή: Αναφορά στις πηγές
 • Κατανάλωση και επένδυση - Οικονομικοί κύκλοι
 • Η εξέλιξη του χρήματος- Ακαδημαϊκή γραφή: Ανάλυση αποτελεσμάτων 
 • Διεθνές  Εμπόριο- Εμπορικοί Φραγμοί
 • Τράπεζες και  Χρήμα – Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα
 • Η βασική δομή  επιστημονικών αναφορών στα οικονομικά
 • Γράφοντας  «Οικονομικά» - Η οικονομική προσέγγιση της γραφής
 • Η δομή  εργασιών  δημοσιευμένων στον περιοδικό τύπο των οικονομικών επιστημών
 • Ανάγνωση, κατανόηση και περίληψη μιας δημοσιευμένης εργασίας σε οικονομικό περιοδικό

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις (3 ώρες/εβδομάδα)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

13Χ3 = 39 ώρες

Α.  On line προαιρετικές ασκήσεις κατανόησης διαλέξεων σε θέματα   μακροοικονομίας  μέσω της πλατφόρμας  e-class : 10% του τελικού βαθμού

11 ώρες

Β.  Προαιρετική εργασία μέσω της πλατφόρμας  e-class : 20% του τελικού βαθμού.

 

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

50 ώρες

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση γίνεται:

(α) με γραπτή διαδικασία ερωτήσεων στο τέλος του εξαμήνου  που περιλαμβάνουν ερωτήσεις:  πολλαπλής επιλογής, επιλογής σωστού/λάθους, πλήρωση κενών με το σωστό οικονομικό όρο, αντιστοίχιση όρων και ορισμών, ερωτήσεις κατανόησης κειμένου,  και ερωτήσεις σύντομης απάντησης (70% του τελικού βαθμού).

(β) με την εκπόνηση της προαιρετικής εργασίας  Α   (10 % του τελικού βαθμού ).

(γ) με την εκπόνηση της προαιρετικής εργασίας  Β (20% του τελικού βαθμού)

Ο βαθμός του μαθήματος θα βασιστεί 100% στην τελική εξέταση για όσους φοιτητές/τριες επιλέξουν να μην εκπονήσουν προαιρετικές εργασίες.

Η διδακτέα ύλη, τα κριτήρια αξιολόγησης του μαθήματος καθώς και άλλο διδακτικό/μαθησιακό υλικό υπάρχουν αναρτημένα στο e-class και είναι προσβάσιμα από όλους τους φοιτητές.

Πληροφορίες Μαθήματος

Ώρες διδασκαλίας: 
3 hours per week
Μoνάδες ECTS: 
2.00
Διδακτικές μονάδες: 
2.00
Συντελεστής Βαρύτητας: 
1.00
Τρόπος Παράδοσης: 

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Παπαγιάννη Χρυσαυγή

Διδακτικό Προσωπικό Άλλου Τμήματος
Chrysavgi Pappagianni
E-mail: 

Συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
- Model Business Letters, Emails and Other Business Documents, Taylor S., https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:41959843/0