Πρακτική Άσκηση

Ιστορικό/Απολογισμός του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης 2011-2015

Έκθεση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης 2016

Έκθεση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης 2017

Έκθεση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης 2018

Έκθεση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης 2019

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2020 - Πρόσκληση

*Περίοδος κατάθεσης αιτήσεων συμμετοχής στο Π.Π.Α 2020 ορίστηκε το διάστημα 21/01/2020 - 07/02/2020

*Κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής στη γραμματεία του τμήματος, εργάσιμες μέρες και ώρες

Επιστημονικός υπεύθυνος για το Τ.Ο.Ε είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Ιωάννης Βενέτης (e-mail: ) και μέλη της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης του Π.Π.Α είναι οι κύριοι: Αργυρός Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Βενέτης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής και Τζελέπης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής.

Τα μέλη της τριμελούς επιτροπής ενστάσεων (επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης) του Π.Π.Α είναι οι κύριοι: Κουρλιούρος Ηλίας, Καθηγητής, Πατρώνης Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής και Πολυμένης Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί τη συμμετοχή μέχρι και σαράντα (42) προπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος το έτος 2020.

Οι ασκούμενοι φοιτητές/τριες αμείβονται και ασφαλίζονται αποκλειστικά μέσω του Π.Π.Α και όχι από το φορέα απασχόλησης. Να σημειωθεί ότι ο φορέας απασχόλησης μπορεί να είναι οποιουδήποτε τύπου επιχείρηση/εταιρεία του ιδιωτικού τομέα (π.χ λογιστικό γραφείο, τράπεζα) αλλά και οποιοσδήποτε φορέας του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Ο ασκούμενος/νη πρέπει να απασχολείται σε εργασίες σχετικές με τις σπουδές του (οικονομικό/διοικητικό περιεχόμενο πρακτικής άσκησης).

Η πρακτική άσκηση έχει χρονική διάρκεια τριών (3) μηνών για κάθε ασκούμενο/νη.

Ο/Η ασκούμενος/νη στο χώρο της εργασίας του/της υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο εργασίας της/του Επιχείρησης/Φορέα, τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση ή κανονισμό που ισχύει για το προσωπικό της/του Επιχείρησης/Φορέα, σύμφωνα με το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης.

Το Π.Π.Α αφορά μόνο 4τεις φοιτητές/τριες του τμήματος.

Κάθε έτος προκηρύσσεται περίοδος υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Π.Π.Α.

Αναρτώνται σχετικές ανακοινώσεις για την έναρξη υποβολής αιτήσεων πρακτικής άσκησης στους χώρους του τμήματος (Γραμματεία, χώροι γραφείων μελών ΔΕΠ, αίθουσες διαλέξεων) καθώς και στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του τμήματος. Κατόπιν, το τμήμα αξιολογεί και προεπιλέγει τους 42 φοιτητές/τριες που θα συμμετάσχουν με βάση τον αριθμό των μαθημάτων που έχουν επιτυχώς διαγωνιστεί και το μέσο όρο της βαθμολογίας τους στα συγκεκριμένα μαθήματα. Στη συνέχεια οι φοιτητές/τριες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ένσταση στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών εντός πέντε ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης και θα εξετάζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει ορισθεί από το Τμήμα.

Τέλος, θα γίνεται ανάθεση των επιτυχόντων φοιτητών/τριων σε φορείς απασχόλησης. Οι φορείς απασχόλησης έχουν ήδη επιλεγεί ή επιλέγονται από τον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος καθώς και από τους φοιτητές/τριες. Οι φοιτητές/τριες που θα συμμετάσχουν στην πρακτική άσκηση μπορούν να δηλώσουν φορείς απασχόλησης που δέχονται να συνεργαστούν με το τμήμα στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης. Οι φορείς απασχόλησης μπορούν να βρίσκονται οπουδήποτε στην Ελλάδα και ο φοιτητής/τρια μπορεί να απασχοληθεί εκτός του νομού Αχαΐας εφόσον το επιθυμεί.

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, ζητούνται στοιχεία σχετικά με την πρακτική άσκηση τόσο από τον φοιτητή/τρια όσο και από τον φορέα απασχόλησης. Με το πέρας της πρακτικής, συντάσσονται ατομικές εκθέσεις παρακολούθησης της Π.Α και γίνεται συλλογή μίας σύντομης αναφοράς από το φορέα απασχόλησης (ανά φοιτητή/τρια).

Αναλυτικές ερωτήσεις απαντήσεις για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2020 και τη συμπλήρωση εντύπων

Αναλυτικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης και τον τρόπο επιλογής των υποψηφίων

Έντυπο Αίτησης Συμμετοχής Φοιτητών/τριών στην Πρακτική Άσκηση έτους 2020

 

===========================

Αποτελέσματα αιτούντων 2020

===========================

Ο επιστημονικός υπεύθυνος της πρακτικής άσκησης του Τ.Ο.Ε

Ιωάννης Βενέτης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κο Βενέτη, (ώρες γραφείου μόνο).