Πρακτική Άσκηση

Ιστορικό/Απολογισμός του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης 2011-2015

Έκθεση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης 2016

Έκθεση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης 2017

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2018 - Πρόσκληση

Επιστημονικός υπεύθυνος για το Τ.Ο.Ε είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Ιωάννης Βενέτης (e-mail: ) και μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Π.Π.Α είναι οι κύριοι: Σκούρας Δημήτριος, Καθηγητής και Τζελέπης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί τη συμμετοχή μέχρι και σαράντα (40) προπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος το έτος 2018.

Οι ασκούμενοι φοιτητές/τριες αμείβονται και ασφαλίζονται αποκλειστικά μέσω του Π.Π.Α και όχι από το φορέα απασχόλησης. Να σημειωθεί ότι ο φορέας απασχόλησης μπορεί να είναι οποιουδήποτε τύπου επιχείρηση/εταιρεία του ιδιωτικού τομέα (π.χ λογιστικό γραφείο, τράπεζα) αλλά μόνο περιορισμένος αριθμός θέσεων (8 από τις 40) θα αφορούν τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Ο ασκούμενος/νη πρέπει να απασχολείται σε εργασίες σχετικές με τις σπουδές του (οικονομικό/διοικητικό περιεχόμενο πρακτικής άσκησης).

Η πρακτική άσκηση έχει χρονική διάρκεια τριών (3) μηνών για κάθε ασκούμενο/νη.

Ο/Η ασκούμενος/νη στο χώρο της εργασίας του/της υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο εργασίας της/του Επιχείρησης/Φορέα, τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση ή κανονισμό που ισχύει για το προσωπικό της/του Επιχείρησης/Φορέα, σύμφωνα με το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης.

Το Π.Π.Α αφορά μόνο 4τεις φοιτητές/τριες του τμήματος.

Κάθε έτος προκηρύσσεται περίοδος υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Π.Π.Α.

Αναρτώνται σχετικές ανακοινώσεις για την έναρξη υποβολής αιτήσεων πρακτικής άσκησης στους χώρους του τμήματος (Γραμματεία, χώροι γραφείων μελών ΔΕΠ, αίθουσες διαλέξεων) καθώς και στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του τμήματος. Κατόπιν, το τμήμα αξιολογεί και προεπιλέγει τους 40 φοιτητές/τριες που θα συμμετάσχουν με βάση τον αριθμό των μαθημάτων που έχουν επιτυχώς διαγωνιστεί και το μέσο όρο της βαθμολογίας τους στα συγκεκριμένα μαθήματα. Στη συνέχεια και για 5 εργάσιμες ημέρες, οι φοιτητές/τριες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ένσταση (εντός πέντε ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης) στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) και θα εξετάζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών του ΕΛΚΕ, ενώ ο τελικός πίνακας των επιλεγέντων φοιτητών θα εγκρίνεται τελικώς και από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Ο.Ε.

Τέλος, θα γίνεται ανάθεση των επιτυχόντων φοιτητών/τριων σε φορείς απασχόλησης. Οι φορείς απασχόλησης έχουν ήδη επιλεγεί ή επιλέγονται από τον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος. Οι φοιτητές/τριες που θα συμμετάσχουν στην πρακτική άσκηση μπορούν να δηλώσουν φορείς απασχόλησης που δέχονται να συνεργαστούν με το τμήμα στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης. Οι φορείς απασχόλησης μπορούν να βρίσκονται οπουδήποτε στην Ελλάδα και ο φοιτητής/τρια μπορεί να απασχοληθεί εκτός του νομού Αχαΐας εφόσον το επιθυμεί.

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, ζητούνται στοιχεία σχετικά με την πρακτική άσκηση τόσο από τον φοιτητή/τρια όσο και από τον φορέα απασχόλησης. Με το πέρας της πρακτικής, συντάσσονται ατομικές εκθέσεις παρακολούθησης της Π.Α και γίνεται συλλογή μίας σύντομης αναφοράς από το φορέα απασχόλησης (ανά φοιτητή/τρια).

Αναλυτικές ερωτήσεις απαντήσεις για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2018 και τη συμπλήρωση εντύπων

Αναλυτικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2018 και τον τρόπο επιλογής των υποψηφίων

Έντυπο Αίτησης Συμμετοχής Φοιτητών/τριών στην Πρακτική Άσκηση έτους 2018

 

Ο επιστημονικός υπεύθυνος της πρακτικής άσκησης του Τ.Ο.Ε

Ιωάννης Βενέτης, Αναπληρωτής Καθηγητής