Θέματα Προγράμματος Σπουδών

Απαιτούμενα μαθήματα για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών έχει διάρκεια οκτώ (8) εξάμηνα κατανεμημένα σε τέσσερα (4) έτη.

Στους εισακτέους του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020, για τη λήψη πτυχίου απαιτούνται 36 μαθήματα επιστημονικής περιοχής και 2 μαθήματα ξένης γλώσσας.

Τα μαθήματα επιστημονικής περιοχής χωρίζονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Από το σύνολο των 36 μαθημάτων επιστημονικής περιοχής που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, τα 20 είναι υποχρεωτικά και τα 16 είναι επιλογής.

Τα μαθήματα επιλογής παρέχονται είτε από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών είτε από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου. Από τα 16 μαθήματα επιλογής που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου τουλάχιστον 10 (>=10) θα πρέπει να παρέχονται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, εκ των οποίων το πολύ 3 μπορεί να είναι ελεύθερα μαθήματα ERASMUS, ενώ τα μαθήματα που παρέχονται από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών δεν μπορούν να ξεπερνούν τον αριθμό 6 (<= 6).

Μαθήματα Erasmus

ελεύθερα μαθήματα ERASMUS αφορούν μαθήματα στα οποία οι φοιτητές έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε συνεργαζόμενα πανεπιστήμια του εξωτερικού στο πλαίσιο του προγράμματος διεθνούς κινητικότητας ERASMUS, που ωστόσο δεν προσφέρονται στο πλαίσιο του ΠΠΣ του Τμήματος. Τα μαθήματα αυτά εγκρίνονται από την Γ.Σ. του Τμήματος κατόπιν αίτησης του Συντονιστή ERASMUS, με την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο τους εμπίπτει στο πεδίο της οικονομικής επιστήμης ή είναι συναφές με αυτό και το περιεχόμενό τους δεν συμπίπτει με την ύλη μαθημάτων επιλογής του Τμήματος στα οποία οι φοιτητές/τριες έχουν ήδη εξετασθεί επιτυχώς. Ο ακαδημαϊκός συντονιστής του Προγράμματος ERASMUS ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Πιστωτικές μονάδες ECTS

Όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών αντιστοιχούν σε πιστωτικές μονάδες ECTS  που αντανακλούν τη σχετική βαρύτητα (και το φόρτο εργασίας) των διαφόρων μαθημάτων.

Τα 10 από τα 20 υποχρεωτικά μαθήματα επιστημονικής περιοχής του Προγράμματος Σπουδών έχουν αυξημένη βαρύτητα, και το καθένα από αυτά αντιστοιχεί σε οκτώ (8) μονάδες ECTS.  Τα υπόλοιπα 26 υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή μαθήματα επιστημονικής περιοχής έχουν κανονική βαρύτητα και αντιστοιχούν σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες ECTS.

Τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας διδάσκονται περισσότερες ώρες εβδομαδιαίως από τα υπόλοιπα μαθήματα, και ο τελικός βαθμός των φοιτητών/τριων σε καθένα από τα αυτά προκύπτει ως άθροισμα: α) της επίδοσης στο τελικό διαγώνισμα και β) του 20% της επίδοσης προαιρετικής προόδου.[1] Τα 2 υποχρεωτικά μαθήματα ξένης γλώσσας αντιστοιχούν σε δύο (2) πιστωτικές μονάδες ECTS το καθένα

Ο συνολικός απαιτούμενος αριθμός πιστωτικών μονάδων ECTS για τη λήψη πτυχίου είναι 240. Ο βαθμός πτυχίου είναι ένας σταθμικός μέσος της βαθμολογίας που ο κάθε φοιτητής/τρια επιτυγχάνει στα 36 μαθήματα επιστημονικής περιοχής και στα 2 υποχρεωτικά μαθήματα ξένης γλώσσας. Η στάθμιση γίνεται με βάση τη βαρύτητα του κάθε μαθήματος, όπως αυτή αποτυπώνεται στις αντίστοιχες διδακτικές μονάδες κάθε μαθήματος (βλέπε οδηγό σπουδών).

Η Πρακτική  Άσκηση των φοιτητών αποτελεί, ήδη από το ακ. έτος 2016-2017, “προαιρετικό, κατ’ επιλογή μάθημα» του 4ου έτους (εαρινό εξάμηνο). Το εν λόγω μάθημα δεν συνυπολογίζεται: (α) στις απαιτούμενες πιστωτικές  μονάδες ECTS για τη λήψη πτυχίου, (β) κατά τον  υπολογισμό του βαθμού Πτυχίου. Ωστόσο, σχετική βεβαίωση συνοδεύει το Παράρτημα Διπλώματος που χορηγεί το Πανεπιστήμιο Πατρών μαζί με το Πτυχίο.

Το Πρόγραμμα Σπουδών που ακολουθούν οι εισακτέοι του Ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 ισχύει για τα τέσσερα (4) χρόνια της φοίτησής τους, εκτός και αν συντρέχουν τεχνικοί και διοικητικοί λόγοι, οπότε το Τμήμα διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει τις αναγκαίες αλλαγές.

Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών

Η δομή του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματoς  διακρίνεται από την κατανομή των μαθημάτων στα έτη σπουδών και από το διαχωρισμό τους σε υποχρεωτικά και επιλογής, ενδείξεις της παιδαγωγικής προσέγγισης στην οικονομική επιστήμη που έχει διαμορφώσει το Τμήμα μέσα από την πολύχρονη εμπειρία του. Η φύση και το περιεχόμενο των μαθημάτων δίνουν στο φοιτητή μια ολοκληρωμένη εικόνα για το αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης καθώς και για τα εφόδια που πρέπει να έχει για την αποτελεσματική παρακολούθηση των μαθημάτων. 

Η δομή του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών παρουσιάζεται σύντομα εδώ αναλυτικά στον Οδηγό Σπουδών.

Πρακτική Άσκηση

Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (Π.Π.Α.) χρηματοδοτεί τη συμμετοχή αριθμού προπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος.

Οι ασκούμενοι φοιτητές/τριες αμείβονται και ασφαλίζονται αποκλειστικά μέσω του Π.Π.Α. και όχι από το φορέα απασχόλησης. Ο φορέας απασχόλησης μπορεί να είναι οποιουδήποτε τύπου επιχείρηση/εταιρεία του ιδιωτικού τομέα (π.χ λογιστικό γραφείο, τράπεζα) αλλά μόνο περιορισμένος αριθμός θέσεων αφορούν τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Ο ασκούμενος/νη πρέπει να απασχολείται σε εργασίες σχετικές με τις σπουδές του (οικονομικό/διοικητικό περιεχόμενο πρακτικής άσκησης). Κάθε έτος προκηρύσσεται περίοδος υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Π.Π.Α.

Η πρακτική άσκηση έχει χρονική διάρκεια τριών (3) μηνών για κάθε ασκούμενο/νη.

Το Π.Π.Α αφορά μόνο 4τεις φοιτητές/τριες του τμήματος.

Αναρτώνται σχετικές ανακοινώσεις για την έναρξη υποβολής αιτήσεων πρακτικής άσκησης στους χώρους του τμήματος (Γραμματεία, χώροι γραφείων μελών ΔΕΠ, αίθουσες διαλέξεων) καθώς και στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του τμήματος. Κατόπιν, το Τμήμα αξιολογεί και προεπιλέγει τους φοιτητές/τριες που θα συμμετάσχουν με βάση τον αριθμό των μαθημάτων που έχουν επιτυχώς διαγωνιστεί και το μέσο όρο της βαθμολογίας τους στα συγκεκριμένα μαθήματα. Στη συνέχεια και για 5 εργάσιμες ημέρες, οι φοιτητές/τριες  έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ένσταση (εντός πέντε ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης) στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) και θα εξετάζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών του ΕΛΚΕ, ενώ ο τελικός πίνακας των επιλεγέντων φοιτητών θα εγκρίνεται τελικώς και από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος Τ.Ο.Ε.

Τέλος, γίνεται ανάθεση των επιτυχόντων φοιτητών/τριων σε φορείς απασχόλησης. Οι φορείς απασχόλησης έχουν ήδη επιλεγεί ή επιλέγονται από τον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος. Οι φοιτητές/τριες που θα συμμετάσχουν στην πρακτική άσκηση μπορούν να δηλώσουν φορείς απασχόλησης που δέχονται να συνεργαστούν με το τμήμα στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης. Οι φορείς απασχόλησης μπορούν να βρίσκονται οπουδήποτε στην Ελλάδα και ο φοιτητής/τρια μπορεί να απασχοληθεί εκτός του νομού Αχαΐας εφόσον το επιθυμεί.

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, ζητούνται στοιχεία σχετικά με την πρακτική άσκηση τόσο από τον φοιτητή/τρια όσο και από τον φορέα απασχόλησης. Με το πέρας της πρακτικής, συντάσσονται ατομικές εκθέσεις παρακολούθησης της Π.Α και γίνεται συλλογή μίας σύντομης αναφοράς από το φορέα απασχόλησης (ανά φοιτητή/τρια).


[1] Το παραπάνω σύστημα αξιολόγησης είναι πιλοτικό και θα επανεξεταστεί στο τέλος του ακ. έτους 2018-2019.