Στατιστική με υπολογιστή

Image by Tumisu from Pixabay

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_222
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Όχι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι  η εφαρμογή των βασικών στατιστικών μεθόδων και τεχνικών σε με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το στατιστικό λογισμικό SPSS. Έμφαση δίνεται στην επιλογή της κατάλληλης στατιστικής μεθόδου  και στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει και εμβαθύνει τις γνώσεις που του επιτρέπουν:

 • να χρησιμοποιεί το λογισμικό SPSS για να διαχειρίζεται και να αναλύει στατιστικούς πίνακες δεδομένων
 • να διακρίνει ανάμεσα στις βασικές στατιστικές μεθόδους ώστε να επιλέγει την κατάλληλη για την περιγραφή και την ανάλυση των δεδομένων του
 • να ελέγχει τις προϋποθέσεις και να εφαρμόζει τις στατιστικές τεχνικές
 • να επιλέγει και να κατασκευάζει το κατάλληλο γράφημα για την παρουσίαση των δεδομένων
 • να ερμηνεύει τα αποτελέσματα του SPSS

Περιεχόμενα μαθήματος

 • Τα βασικά του SPSS
 • Πηγές στατιστικών δεδομένων - Ερωτηματολόγια – Κωδικοποίηση – Αναλυτικοί στατιστικοί πίνακες – Κατασκευή αρχείου δεδομένων SPSS και έλεγχος λαθών
 • Εφαρμογή στατιστικών μεθόδων σε σύνολα δεδομένων με το SPSS: Περιγραφή μιας μεταβλητής-Σχέσεις μεταξύ δύο μεταβλητών -  Τ-έλεγχοι και διαστήματα εμπιστοσύνης– Έλεγχοι χ2 – Ανάλυση διακύμανσης
 • Γραφήματα και έλεγχοι κανονικότητας

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις (4 ώρες/εβδομάδα)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις στο εργαστήριο Η/Υ

26 ώρες

Εργαστήριο

26 ώρες

Εβδομαδιαίες ασκήσεις και αυτόνομη μελέτη

98 ώρες

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150 ώρες

Αξιολόγηση

 • Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου
 • Προαιρετικά, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου δίνεται η δυνατότητα επίλυσης επαναληπτικών ασκήσεων με συμμετοχή στην τελική βαθμολογία 20%

Χρήση ΤΠΕ

 • Χρήση πλατφόρμας e-class για την υποστήριξη της διδασκαλίας, την εργαστηριακή εκπαίδευση και την επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση του στατιστικού λογισμικού SPSS

Πληροφορίες Μαθήματος

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Δημαρά Ευθαλία

Καθηγητής
Δημαρά Ευθαλία
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Στατιστική και Πληροφορική
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο ποσοτικών μεθόδων και πληροφοριακών συστημάτων
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Οποιαδήποτε μέρα και ώρα μετά από συνεννόηση μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος

Συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
- Ανάλυση δεδομένων με το IBM SPSS STATISTICS 21, Γναρδέλλης Χ., https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:68388450/0
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
Εγχειρίδια χρήσης του SPSS (Help - IBM SPSS Statistics)
Kanji, Gopal, 2006, 100 Statistical Tests, SAGE Publications