Στατιστική Ι

Statistics I

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_121N
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Κατηγορία: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Όχι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, αναμένεται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες  να έχουν διαμορφώσει βασικές γνώσεις:

  • Σε θέματα περιγραφικής στατιστικής και εφαρμογές αυτών. Οι φοιτητές μαθαίνουν να χειρίζονται πρακτικά θέματα χρησιμοποιώντας πίνακες δεδομένων.
  • Σε γενικά θέματα θεωρίας πιθανοτήτων καθώς και τυχαίων μεταβλητών. Οι φοιτητές μαθαίνουν πως πρέπει να χειρίζονται και να εφαρμόζουν αυτά τα μαθηματικά εργαλεία.
  • Σε θέματα θεωρητικών κατανομών πιθανότητας και πρακτικές εφαρμογές αυτών.  

Περιεχόμενα μαθήματος

Εισαγωγικές έννοιες - Πληθυσμός, δείγμα, μέθοδοι δειγματοληψίας, μεταβλητές - Στατιστικά δεδομένα, Πίνακες, Διαγράμματα - Κατανομές συχνοτήτων μονομεταβλητών κατανομών - Μέτρα κεντρικής τάσης και θέσης - Μέτρα διασποράς - Ροπές, Μέτρα ασυμμετρίας και κύρτωσης –Εισαγωγή στη θεωρία πιθανοτήτων - Συνάρτηση πιθανότητας και συνάρτηση κατανομής τυχαίας μεταβλητής - Διακριτές κατανομές τυχαίων μεταβλητών (Διωνυμική, Υπεργεωμετρική, Poisson, Γεωμετρική) - Συνεχείς κατανομές: Η κανονική κατανομή - Η κανονική κατανομή ως οριακή μορφή της διωνυμικής - Παράμετροι διμεταβλητών κατανομών (Συνδιακύμανση δύο μεταβλητών, Συντελεστής Συσχέτισης).

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις (4 ώρες/εβδομάδα) και Εργαστηριακές Ασκήσεις (2 ώρες/εβδομάδα)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

4x13=52  ώρες

Εργαστήριο

  2x13= 26 ώρες

Αυτοτελή Μελέτη

 122 ώρες

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

200 ώρες

Αξιολόγηση

   Ο τελικός βαθμός προκύπτει ως άθροισμα:

   α) Του 20% της επίδοσης της προαιρετικής προόδου, και

   β) Της επίδοσης στο τελικό διαγώνισμα

Το παραπάνω σύστημα αξιολόγησης είναι πιλοτικό και θα επανεξεταστεί στο τέλος του ακ. Έτους 2018-2019.

Χρήση ΤΠΕ

Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές (e-class)

Πληροφορίες Μαθήματος

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Πολυμένης Αθανάσιος

Επίκουρος Καθηγητής
Polymenis Athanasios
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Στατιστική
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο ποσοτικών μεθόδων και πληροφοριακών συστημάτων
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Τετάρτη 11.00 - 12.00
Πέμπτη 13.00 - 15.00

Συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
Keller, G. 2010. Στατιστική για οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων. Εκδ. Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη.
Δάρας, Ι. Τ. & Σύψας, Θ. Π. 2010. Πιθανότητες και Στατιστική-θεωρία & εφαρμογές. Εκδ. Ζήτη , Αθήνα.
Παπαδημητρίου, Γ. 2005. Περιγραφική Στατιστική. Εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα.