Πρακτική Άσκηση

Κωδικός Μαθήματος: 
ΕCO_499
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Όχι

Μάθημα Προαιρετικό κατ’ επιλογήν με τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα Πρακτική Άσκηση