Οικονομική της Εργασίας

Labour Economics, photo: Kai Stachowiak

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_420
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Κατηγορία: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Ναι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοήσει τη διαδικασία καθορισμού του αγοραίου μισθού μέσω της αλληλεπίδρασης των δυνάμεων της προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας.
 • Αναλύει την επίδραση των παραγόντων που διαμορφώνονται σε ατελείς μορφές αγορών εργασίας  καθώς και διάφορων κυβερνητικών πολιτικών σχετικά με τους μισθούς και τα κίνητρα για εργασία.
 • Κατανοεί τις προεκτάσεις των διάφορων πολιτικών και οικονομικών θεσμικών παραγόντων στους μισθούς και την απασχόληση
 • Διαχωρίζει τα ζητήματα ανάλυσης μεταξύ αυτών που αφορούν την οικονομική ανάλυση της αγοράς εργασίας και τις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις.
 • Αναγνωρίζει τη αξία της διεπιστημονικής προσέγγισης των οικονομικών της εργασίας δεδομένου ότι η οικονομική επιστήμη είναι ουσιαστικά ένα πεδίο που χρησιμοποιεί βασικά εργαλεία ανάλυσης από τα μαθηματικά, την φιλοσοφία, την ψυχολογία, την ιστορία και την πολιτική επιστήμη.
 • Αναπτύξει δεξιότητες κριτικής σκέψης αναφορικά με την αξιολόγηση ανταγωνιστικών ιδεών και προσεγγίσεων χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους αντιμετώπισης σχετικών προβλημάτων.
 • Αναπτύξει σύνθετες δεξιότητες συγγραφής και παρουσίασης μιας ερευνητικής εργασίας σε διάφορα θέματα ενδιαφέροντος εντός της αίθουσας διδασκαλίας. 

Περιεχόμενα μαθήματος

 • Εισαγωγικά και Επισκόπηση Αγοράς Εργασίας
 • Ζήτηση Εργασίας και Ελαστικότητες
 • Τριβές στην Αγορά Εργασίας
 • Προσφορά Εργασίας
 • Αντισταθμιστικές Διαφορές Μισθών
 • Ανθρώπινο Κεφάλαιο
 • Κινητικότητα Εργασίας
 • Αμοιβή και Παραγωγικότητα
 • Διακρίσεις στην Αγορά Εργασίας
 • Συνδικάτα και Αγορά Εργασίας
 • Ανεργία
 • Ανισότητα Αμοιβών & Εισοδήματα
 • Διεθνές Εμπόριο και Αγορά Εργασίας

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις (3 ώρες/εβδομάδα) και Εργαστηριακές Ασκήσεις (2 ώρες/εβδομάδα)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

(3x13=) 39 ώρες

Εργαστήριο

(2x13=) 26 ώρες

Αυτοτελής Μελέτη

85 ώρες

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150 ώρες

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση βασίζεται στην επίδοση των φοιτητών στην γραπτή τελική εξέταση (80%) και σε μια ενδιάμεση εξέταση κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (20%). Το περιεχόμενο των γραπτών εξετάσεων αφορά σε ζητήματα κατανόησης βασικών εννοιών, συγκριτικής αξιολόγησης στοιχείων θεωρίας και επίλυση αριθμητικών προβλημάτων σχετικών με το περιεχόμενο του μαθήματος. Η μορφή των ερωτήσεων είναι πολλαπλής επιλογής και οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν την σωστή απάντηση σε 40 ερωτήσεις στις οποίες υπάρχουν 5 ενναλακτικές απαντήσεις ανά ερώτημα. Τα κριτήρια αξιολόγησης περιγράφονται αναλυτικά στο περίγραμμα του μαθήματος το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο του μαθήματος (e-class upatras).

Χρήση ΤΠΕ

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class, Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία

Πληροφορίες Μαθήματος

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Γιαννακόπουλος Νικόλαος

Καθηγητής
Giannakopoulos Nicholas
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο Μικρο-οικονομετρικής Ανάλυσης της Αγοράς Εργασίας
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Τρίτη 12:00-14:00
Παρασκευή 13:00-14:00

Συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
- Οικονομικά της Εργασίας: Σύγχρονη Προσέγγιση στη Θεωρία και τη Δημόσια Πολιτική, Ehrenberg Ronald, Smith Robert, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:68373066/0
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΝΤΑΟΥΛΗ-ΝΤΕΜΟΥΣΗ ΑΝΝΑ, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:68385198/0
- Τα οικονομικά της εργασίας, Borjas George J., https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:50659318/0