Οικονομική της Ενέργειας

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_393
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Ναι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το παρόν αποτελεί ένα μάθημα επιστημονικής περιοχής που στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών σε θέματα των Οικονομικών της Ενέργειας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

1) Γνώση

Α) Να γνωρίζει τις βασικές έννοιες αλλά και τις θεωρητικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με το εν λόγω μάθημα εξειδικεύοντας την γνώση στον συγκεκριμένο χώρο.

Β) Να γνωρίζει την μεθοδολογία αντιμετώπισης προβλημάτων, τους μηχανισμούς που διέπουν τις βασικές έννοιες αλλά και τις πολιτικές που εφαρμόζονται όταν υπάρχουν αποτυχίες στην συγκεκριμένη αγορά.

2)Δεξιότητες

A) Να εξηγεί το γιατί συγκεκριμένα φαινόμενα απαντώνται στο χώρο των Οικονομικών της Ενέργειας και να εξετάζει τους λόγους δημιουργίας τους (π.χ. κεφαλαιακή ένταση των επενδύσεων).

3) Ικανότητες

Α)  Να συνδυάζει την θεωρία με προβλήματα οικονομικής φύσης που εμπίπτουν στο μάθημα και να προχωρά επιτυχώς στην υποδειγματοποίησή τους (π.χ. τιμολόγηση στην αγορά ενέργειας).

Β) Να ανακατασκευάζει το πρόβλημα οικονομικής φύσης (π.χ. Μεγιστοποίηση κέρδους μιας επιχείρησης) και να εξηγεί την λύση που υπολόγισε λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους του χώρου των Οικονομικών της Ενέργειας.

Γ) Να μπορεί να χρησιμοποιεί την επισκόπηση της βιβλιογραφίας πάνω σε σχετικά θέματα για την παραγωγή πληροφορίας.

Δ) Να μπορεί να συνθέτει συγκεκριμένη πληροφορία που προέρχεται από βάσεις δεδομένων ή από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας για να παράξει δικά του αποτελέσματα ή να εξηγήσει φαινόμενα που απαντώνται στον πραγματικό κόσμο.

Ε) Να μπορεί να αξιολογεί, συγκρίνει και υποστηρίζει την οικονομική διάσταση (ερμηνεύει) της λύσης στο νέο πλαίσιο που του δίνεται.

Περιεχόμενα μαθήματος

 1. Βασικές έννοιες, ορισμούς και παραδοχές της Οικονομικής Επιστήμης που σχετίζονται με τα Οικονομικά της Ενέργειας.
 2. Ζητήματα ζήτησης και προσφοράς. Αναφέρονται οι προσδιοριστικοί παράγοντες τους, τι συνεπάγεται μια μεταβολή της προσφοράς ή της ζήτησης, υποδείγματα ζήτησης και προσφοράς και διαφορετικές διαρθρώσεις της αγοράς (πλήρης ανταγωνισμός, μονοπώλιο κ.λπ.).
 3. Η Αγορά της Ενέργειας (ισορροπία-αποτυχίες-διαρθρώσεις αγοράς)
 4. Τιμολόγηση στην Αγορά Ενέργειας (προσδιορισμός κόστους, διάκριση χωρών σε εισαγωγείς και εξαγωγείς, μοντέλα και παραδείγματα τιμολόγησης ενέργειας)
 5. Οικονομικά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) (Παρούσα κατάσταση σε Ελλάδα και Ευρώπη, συγκρίσεις και μηχανισμοί στήριξης του κλάδου)
 6. Ενεργειακή Αποδοτικότητα (Ενεργειακή διατήρηση και αποδοτικότητα, μοντέλα αποδοτικότητας και παραγωγικότητας)
 7. Έρευνα και Ανάπτυξη και Καινοτομία στις ενεργειακές αγορές (Παρούσα κατάσταση ενεργειακής ασφάλειας και ενεργειακής εξάρτησης, ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής και η σημασία της έρευνας και ανάπτυξης και της καινοτομίας στον κλάδο)
 8. Οικονομικά της Κλιματικής Αλλαγής (παρούσα κατάσταση , μέτρα μείωσης και περιορισμού αυτής, και πολιτικές)
 9. Πολιτικές για την Κλιματική Αλλαγή (Πρωτόκολλο του Κυότο και συμφωνία της Κοπεγχάγης- σύντομη παρουσίαση)

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις (3 ώρες/ εβδομάδα) και Εργαστηριακές Ασκήσεις (1 ώρα/εβδομάδα)

Συμπληρωματική  εκπαίδευση με βάση το υλικό που υπάρχει στο ανοικτό μάθημα με τίτλο “Οικονομικά της Ενέργειας” https://eclass.upatras.gr/courses/ECON1321/

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις, 3 ώρες εβδομαδιαίως

(3x13) 39 ώρες

Εργαστήριο, 1 ώρα εβδομαδιαίως:

Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης σε μικρότερες ομάδες φοιτητών

(1x13) 13 ώρες

Αυτοτελής Μελέτη

98 ώρες

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150 ώρες

Αξιολόγηση

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 • Επίλυση προβλημάτων σχετικών με την θεωρία.
 • Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

ΙΙ. Δύο ατομικές εργασίες (30%) που περιλαμβάνουν

Α) επισκόπηση της βιβλιογραφίας που αφορούν θέματα που αναπτύσσονται στο μάθημα,

Β) Παρουσίαση και συγγραφή report με βάση την επεξεργασία στοιχείων που υπάρχουν σε ενεργειακές και άλλες βάσεις δεδομένων (π.χ. Enerdata, Eurostat, IEA, OECD).

Χρήση ΤΠΕ

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω του  e-class  καθώς και των  τεχνικών εξ ’αποστάσεων εκπαίδευσης που βρίσκονται στην  συγκεκριμένη πλατφόρμα.

Πληροφορίες Μαθήματος

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Κουνετάς Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Kounetas Konstantinos
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οργάνωση
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο Οικονομικής των Επιχειρήσεων, της Καινοτομίας και της Περιφερειακής ανάπτυξης
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Ώρες Γραφείου Προπτυχιακών Φοιτητών
Τρίτη 11.00-13.00 και Τετάρτη 09:00-10:00
Ώρες Γραφείου Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Τετάρτη 10.00-12.00

Συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
- Οικονομικά της ενέργειας και ενεργειακό σύστημα, Bradford T., https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:102124391/0
- Αειφόρος Ανάπτυξη Περιβάλλον και Ενέργεια, Καρκαλάκος Σ. Πολέμης Μ., https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:68378495/0