Οικονομική της Ανάπτυξης

Development Economics, photo: Kai Stachowiak

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_410
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Κατηγορία: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Ναι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο τέλος αυτού του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να προσδιορίζουν και να αναλύουν τις βασικές θεωρίες και έννοιες σχετικές με την οικονομική ανάπτυξη
  • Να εξετάζουν κριτικά τους δεσμούς μεταξύ των διαφόρων θεωριών και προσεγγίσεων της αναπτυξιακής οικονομικής
  • Να γνωρίζουν και να αναλύουν κριτικά τα κυριότερα αναπτυξιακά προβλήματα σε διεθνές επίπεδο
  • Να συνοψίζουν και αξιολογούν εμπειρικές εργασίες στην οικονομική της ανάπτυξης
  • Να συγκρίνουν και να αντιπαραβάλλουν εμπειρικές εργασίες με σκοπό το σχεδιασμό πολιτικής για ένα συγκεκριμένο αναπτυξιακό ζήτημα.
  • Να αναλύουν κριτικά πώς οι θεωρίες της αναπτυξιακής οικονομικής επηρεάζουν την πρακτική εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών σε ποικίλα τοπικά και διεθνή πλαίσια αναφοράς.

Περιεχόμενα μαθήματος

Οικονομική μεγέθυνση και οικονομική ανάπτυξη: Βασικές έννοιες και ορισμοί. Χαρακτηριστικά του αναπτυσσόμενου κόσμου. Θεωρίες οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης. Σύγχρονα υποδείγματα ανάπτυξης και υπανάπτυξης. Φτώχεια, ανισότητα και ανάπτυξη. Αύξηση του πληθυσμού και οικονομική ανάπτυξη. Ανθρώπινο κεφάλαιο και ανάπτυξη. Αγροτικός μετασχηματισμός. Διαρθρωτικός μετασχηματισμός και ανάπτυξη. Χάραξη Αναπτυξιακής Πολιτικής. Εξωτερική Χρηματοδότηση, Επένδυση και Βοήθεια. Θεσμοί και Αναπτυξιακή Πολιτική. Ανάπτυξη και Πολιτική στις Αναπτυσσόμενες χώρες.

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις (3 ώρες/εβδομάδα)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39 ώρες (3Χ13)

Αυτοτελής Μελέτη

111 ώρες

 

 

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150 ώρες

Αξιολόγηση

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

ΙΙ. Προαιρετική γραπτή επιστημονική εργασία, με βάση την ποιότητα της οποίας, ενισχύεται ο βαθμός της γραπτής τελικής εξέτασης κατά 1 έως 4 μονάδες

Χρήση ΤΠΕ

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία,  και επικοινωνία με τους φοιτητές (e-class)

Πληροφορίες Μαθήματος

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Γούλας Ελευθέριος

Επίκουρος Καθηγητής
Γούλας Ελευθέριος
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Οικονομική Ανάλυση
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Πέμπτη 11.00 - 13.00
Παρασκευή 13.00 - 14.00

Συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
- Οικονομική της Ανάπτυξης, 12 Έκδοση, Todaro M. P. - Smith St. C., https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:33155988/0
- Οικονομική της ανάπτυξης (ενιαίο), Gillis Malcolm, Perkins Dwight H., Roemer Michael, Snodgrass David R., https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:12990895/0
- Οικονομικά της ανάπτυξης, Taylor Edward J., Lybbert Travis J., https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:59367920/0