Οικονομική Πολιτική

Economic Policy, photo: Gerd Altmann

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_350
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Κατηγορία: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Όχι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο τέλος αυτού του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να αναλύουν τις μακροοικονομικές εξελίξεις με δομημένο τρόπο
  • Να διατυπώνουν συγκροτημένη κριτική σχετικά με τις παρεμβάσεις και τα μέτρα της οικονομικής πολιτικής
  • Να εξετάζουν κριτικά τους δεσμούς μεταξύ των διαφόρων μακροοικονομικών και μικροοικονομικών θεωριών και προσεγγίσεων της οικονομικής πολιτικής
  • Να γνωρίζουν και να αναλύουν κριτικά τα κυριότερα προβλήματα μακροοικονομικής και μικροοικονομικής πολιτικής σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Να συνοψίζουν και αξιολογούν εμπειρικές εργασίες που αφορούν ζητήματα οικονομικής πολιτικής
  • Να συγκρίνουν και να αντιπαραβάλλουν εμπειρικές εργασίες με σκοπό το σχεδιασμό οικονομικής πολιτικής.
  • Να αναλύουν κριτικά πώς η μικροοικονομική και μακροοικονομική θεωρία επηρεάζουν την πρακτική εφαρμογή μέτρων οικονομικής πολιτικής σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Να συμβάλλουν στο σχεδιασμό της οικονομικής πολιτικής ως στελέχη αρμοδίων φορέων

Περιεχόμενα μαθήματος

Εισαγωγή. Μικροοικονομικές Πολιτικές. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική. Περιφερειακή Πολιτική / Πολιτική Συνοχής. Πολιτική για τον Ανταγωνισμό. Εμπορική Πολιτική. Βασικά Εργαλεία Μακροοικονομικής Πολιτικής. Βασικά Στοιχεία της Νομισματικής Ολοκλήρωσης. Άριστες Νομισματικές Περιοχές. Η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση. Δημοσιονομική Πολιτική και Σύμφωνο Σταθερότητας. Οι Χρηματοοικονομικές Αγορές και το Ευρώ. Η Ευρωζώνη σε Κρίση.

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις (3 ώρες/εβδομάδα)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39 ώρες (3Χ13)

Αυτοτελής Μελέτη

111 ώρες

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150 ώρες

Αξιολόγηση

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

ΙΙ. Προαιρετική γραπτή επιστημονική εργασία, με βάση την ποιότητα της οποίας, ενισχύεται ο βαθμός της γραπτής τελικής εξέτασης κατά 1 έως 2 μονάδες.

Χρήση ΤΠΕ

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία,  και επικοινωνία με τους φοιτητές (e-class)

Πληροφορίες Μαθήματος

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Γούλας Ελευθέριος

Επίκουρος Καθηγητής
Γούλας Ελευθέριος
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Οικονομική Ανάλυση
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Πέμπτη 11.00 - 13.00
Παρασκευή 13.00 - 14.00

Συγγράμματα

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
- Τα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, 5η 'Εκδοση, Baldwin Richard - Wyplosz Charles, Καρφάκης I. Κωνσταντίνος (επιμ.), https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:59382882/0
- Οικονομική πολιτική, Βαβούρας Ι., https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:68388567/0
- Σύγχρονη οικονομική, Scarth William, Μούτος Θωμάς (επιμ.), Λιανός Θεόδωρος (μετ.), https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:32212/0