Οικονομικά της Εκπαίδευσης

Economics of Education

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_396
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Όχι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοεί τη διαδικασία με βάση την οποία τα άτομα διαμορφώνουν τις επιλογές τους σχετικά με την εκπαίδευση που θα αποκτήσουν μέσω της αλληλεπίδρασης των δυνάμεων της προσφοράς και ζήτησης που διέπουν την εν λόγω επιλογή.
 • Κατανοεί και εντοπίζει τις διαφορές μεταξύ του υποδείγματος του ανθρώπινου κεφαλαίου και της θεωρίας σηματοδότησης.
 • Κατανοεί εντός του πλαισίου της οικονομικής ανάλυσης τη συνάρτηση παραγωγής εκπαιδευτικού αποτελέσματος.
 • Κατανοεί τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην οικονομική επιστήμη για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών πολιτικών καθώς και τις προεκτάσεις των διάφορων πολιτικών και οικονομικών θεσμικών παραγόντων στο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.
 • Διαχωρίζει τα ζητήματα ανάλυσης μεταξύ αυτών που αφορούν την οικονομική ανάλυση της εκπαίδευσης από το αμιγώς παιδαγωγικό περιεχόμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 • Συγκεντρώνει και οργανώνει τα συναφή εμπειρικά δεδομένα που απαιτούνται για την εκτίμηση των αποδόσεων της εκπαίδευσης και αναγνωρίζει το ρόλο των εξωτερικών επιδράσεων. 
 • Κατανοεί τους προσδιοριστικούς παράγοντες του εκπαιδευτικού αποτελέσματος σε διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης.
 • Αναγνωρίζει το ρόλο της λογοδοσίας στην εκπαίδευση και του τρόπου διοίκησης των εκπαιδευτικών μονάδων. 
 • Αναγνωρίζει τη αξία της διεπιστημονικής προσέγγισης των οικονομικών της εκπαίδευσης, δεδομένου ότι η αναπτυξιακή εξέλιξη ενός ατόμου στην οικονομική επιστήμη είναι ουσιαστικά ένα πεδίο που χρησιμοποιεί βασικά εργαλεία ανάλυσης από τα μαθηματικά, την φιλοσοφία, την ψυχολογία, την ιστορία και την πολιτική επιστήμη.
 • Αναπτύσσει δεξιότητες κριτικής σκέψης αναφορικά με την αξιολόγηση ανταγωνιστικών ιδεών και προσεγγίσεων χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους αντιμετώπισης σχετικών προβλημάτων.
 • Αναπτύξει σύνθετες δεξιότητες συγγραφής και παρουσίασης μιας ερευνητικής εργασίας σε διάφορα θέματα ενδιαφέροντος εντός της αίθουσας διδασκαλίας.

Περιεχόμενα μαθήματος

 • Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην οικονομική επιστήμη
 • Η ζήτηση για εκπαίδευση
 • Θεωρία ανθρώπινου κεφαλαίου
 • Θεωρία σηματοδότησης
 • Η εκτίμηση των αποδόσεων της εκπαίδευσης
 • Το μέγεθος της τάξης και οι διαμαθητικές επιδράσεις
 • Η αγορά εργασίας και η αποτελεσματικότητα των δασκάλων
 • Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης
 • Επιλογή σχολείου, κοινωνική ευθύνη και λογοδοσία
 • Τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • Ατομικές δεξιότητες (γνωστικές και μη-γνωστικές)
 • Διαγενεακή κινητικότητα
 • Οι εξωτερικότητες της εκπαίδευσης (εγκληματικότητα, υγεία, θεσμοί)

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις (3 ώρες/εβδομάδα)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

3x13=39 ώρες

Αυτοτελής Μελέτη

111 ώρες

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150 ώρες

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση βασίζεται στην επίδοση των φοιτητών στην γραπτή τελική εξέταση (80%), στη συνοπτική παρουσίαση ενός επιστημονικού δημοσιευμένου άρθρου εντός της αίθουσας (10%) και σε μια ενδιάμεση εξέταση κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (10%). Το περιεχόμενο των γραπτών εξετάσεων αφορά σε ζητήματα κατανόησης βασικών εννοιών, συγκριτικής αξιολόγησης στοιχείων θεωρίας και επίλυση αριθμητικών προβλημάτων σχετικών με το περιεχόμενο του μαθήματος. Η μορφή των ερωτήσεων είναι πολλαπλής επιλογής και οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν την σωστή απάντηση σε 40 ερωτήσεις στις οποίες υπάρχουν 5 ενναλακτικές απαντήσεις ανά ερώτημα. Τα κριτήρια αξιολόγησης περιγράφονται αναλυτικά στο περίγραμμα του μαθήματος το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο του μαθήματος (e-class upatras).

Χρήση ΤΠΕ

 • Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία

Πληροφορίες Μαθήματος

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Γιαννακόπουλος Νικόλαος

Καθηγητής
Giannakopoulos Nicholas
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο Μικρο-οικονομετρικής Ανάλυσης της Αγοράς Εργασίας
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Τρίτη 12:00-14:00
Παρασκευή 13:00-14:00

Συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
- Οικονομικά της Εκπαίδευσης, Lovenheim Michael, Turner Sarah E., https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:86056210/0
- Οικονομική της εκπαίδευσης, Ψαχαρόπουλος Γεώργιος Α., https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:30302/0
- Εισαγωγή στην Οικονομική των Ανθρωπίνων Πόρων και της Εκπαίδευσης, Παπαγεωργίου Πέτρος, Χατζηδήμα Σταματίνα, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:89836/0
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΝΤΕΜΟΥΣΗΣ, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:320259/0