Οικονομετρία

Econometrics

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_320N
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Κατηγορία: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Όχι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα της Οικονομετρίας εισάγει τους φοιτητές στις βασικές οικονομετρικές μεθόδους που είναι απαραίτητες για να εξαχθούν ποσοτικά συμπεράσματα για τις σχέσεις μεταξύ δύο ή περισσότερων μεταβλητών. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές μαθαίνουν να αξιολογούν ποσοτικά υποδείγματα οικονομικών σχέσεων, να ερμηνεύουν (με οικονομικούς όρους) στατιστικά αποτελέσματα που απορρέουν από τη χρήση οικονομετρικών τεχνικών/μεθόδων σε οικονομικά υποδείγματα και να κάνουν προβλέψεις (σε εισαγωγικό επίπεδο) οικονομικών μεταβλητών με βάση συγκεκριμένα οικονομετρικά υποδείγματα. Αποτελεί βασικό ποσοτικό μάθημα που στοχεύει στην σύνδεση Στατιστικής, Μαθηματικών και Οικονομικής Θεωρίας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

1) Γνώση

 • αναγνωρίζει την απλή και πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση ως εργαλείο ανάλυσης οικονομικών δεδομένων (διαστρωματικών και χρονοσειρών)

2) Δεξιότητες

 • χρησιμοποιεί το Excel σε εισαγωγικού επιπέδου οικονομετρικές αναλύσεις
 • παρέχει ερμηνεία και κριτική αξιολόγηση σε αποτελέσματα εμπειρικής οικονομετρικής ανάλυσης
 • προβαίνει σε στοιχειώδεις διαδικασίες επικύρωσης υποδειγμάτων (εξειδίκευσης) στο πλαίσιο της απλής ή πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης

3) Ικανότητες

 • διαβάζει και να κατανοεί εκθέσεις και άρθρα περιοδικών που κάνουν χρήση των εννοιών και των μεθόδων που εισάγονται στο μάθημα
 • χρησιμοποιήσει οικονομετρικά υποδείγματα στο ακαδημαϊκό του έργο
 • παρουσιάζει τεχνικά αποτελέσματα με τρόπο σαφή και κατανοητό

Περιεχόμενα μαθήματος

 • Διάλεξη 1 – 2: Ορισμός οικονομετρίας, Τύποι δεδομένων, Διαστρωματικά δεδομένα (cross section data), Χρονοσειρές (time series data), Δεδομένα panel (panel data). Εισαγωγικές στατιστικές έννοιες: τυχαίες μεταβλητές, αναμενόμενη τιμή, διακύμανση, συνδιακύμανση, συσχέτιση, εκτιμητές.
 • Διάλεξη 3 – 4: Αιτιότητα και πλασματικές συσχετίσεις, Το απλό διμεταβλητό υπόδειγμα, Μέθοδος εκτίμησης ελαχίστων τετραγώνων, Διαχωρισμός αθροίσματος τετραγώνων
 • Διάλεξη 5 – 6: Στατιστική επαγωγή στο απλό γραμμικό υπόδειγμα, Πρόβλεψη με το απλό γραμμικό υπόδειγμα
 • Διάλεξη 7 – 8: Ο χρόνος ως ερμηνευτική μεταβλητή, Λογαριθμικός-λογαριθμικός μετασχηματισμός, Λογαριθμικός-γραμμικός μετασχηματισμός, Γραμμικός-λογαριθμικός μετασχηματισμός, Στασιμότητα και μη-στασιμότητα, Μέθοδος εκτίμησης μέγιστης πιθανοφάνειας
 • Διάλεξη 9 – 10 – 11: Το πολλαπλό υπόδειγμα παλινδρόμησης, Το θεώρημα Gauss-Markov, Ο εκτιμητής της διακύμανσης του διαταρακτικού όρου, Στατιστική επαγωγή στο πολλαπλό υπόδειγμα, Κριτήρια προσαρμογής στο πολλαπλό υπόδειγμα: Ο συντελεστής προσδιορισμού στο πολλαπλό υπόδειγμα, Διορθωμένος συντελεστής προσδιορισμού, Κριτήρια προσαρμογής AIC και BIC, Ερμηνεία συντελεστών πολλαπλής παλινδρόμησης και διαμερισμένη παλινδρόμηση, Εξειδίκευση του υποδείγματος, Παράλειψη σχετικών με το υπόδειγμα μεταβλητών, Εισαγωγή περιττών μεταβλητών, Πολυσυγγραμμικότητα, Ψευδομεταβλητές: Εποχικότητα, Επιδράσεις συγκεκριμένων εξωγενών  παραγόντων, Τμηματικά συνεχείς συναρτήσεις
 • Διάλεξη 12: Έλεγχος γενικών γραμμικών υποθέσεων, Υπο-περίπτωση (i) ελέγχου σημαντικότητας ενός και μόνο συντελεστή, Υπο-περίπτωση (ii) γραμμικού ελέγχου ενός και μόνο συντελεστή, Υπο-περίπτωση (iii) ελέγχου ενός γραμμικού περιορισμού, Υπο-περίπτωση (iv) ελέγχου σημαντικότητας της παλινδρόμησης, Υπο-περίπτωση (v) ελέγχου σημαντικότητας υπο-ομάδας του β και η προσέγγιση μέσω του "περιορισμένου" υποδείγματος
 • Διάλεξη 13: ΄Ελεγχοι διαρθρωτικών μεταβολών: έλεγχος προβλεπτικής αποτυχίας Chow, Προσέγγιση μέσω «περιορισμένης παλινδρόμησης», έλεγχος σημείου διακοπής  κατά Chow, ΄Ελεγχοι διαρθρωτικής μεταβολής όταν το σημείο μεταβολής θεωρείται άγνωστο

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις (3 ώρες/εβδομάδα) και Εργαστηριακές ασκήσεις (1 ώρα/εβδομάδα)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39 ώρες (3x13)

Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης σε μικρότερες ομάδες φοιτητών

13 ώρες (1x13)

Αυτοτελής Μελέτη

98 ώρες

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150 ώρες

Αξιολόγηση

Ι. Γραπτή τελική εξέταση στην Ελληνική γλώσσα που περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με ή χωρίς αιτιολόγηση

ΙΙ. Προαιρετική ατομική εργασία επαύξησης βαθμού που περιλαμβάνει ασκήσεις κατανόησης στις ενότητες του μαθήματος με την βοήθεια προγραμμάτων όπως το Excel και/ή το gretl

Χρήση ΤΠΕ

 • Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
 • Χρήση του Excel και του προγράμματος ανοικτού κώδικα gretl για πρακτική εξάσκηση σε όλες τις διδασκόμενες τεχνικές και στην παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων

Πληροφορίες Μαθήματος

Ώρες διδασκαλίας: 
4 hours per week
Μoνάδες ECTS: 
6.00
Διδακτικές μονάδες: 
3.00
Συντελεστής Βαρύτητας: 
1.50
Γλώσσα: 
Τρόπος Παράδοσης: 

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Βενέτης Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής
Venetis Ioannis
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Οικονομετρία
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο ποσοτικών μεθόδων και πληροφοριακών συστημάτων
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Τετάρτη 10:00 - 12:00
Πέμπτη 10:00 - 11:00

Συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ, ΒΕΝΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗ, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:102125337/0
- Εισαγωγή στην Οικονομετρία, Stock H. James,Watson W. Mark ,επιμ.Πραγγίδης Ιωάννης-Χρυσόστομος, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:68395520/0
- ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ, ΤΖΑΒΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:2047/0