Μικροοικονομική II

Public goods: Bridge of Rio-Antirio

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_202Ν
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Κατηγορία: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Όχι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η Μικροοικονομική αποτελεί  βασικό πυλώνα  της Οικονομικής Επιστήμης και ως εκ τούτου της επιστημονικής κατάρτισης κάθε οικονομολόγου. Παρέχει το θεωρητικό υπόβαθρο της συμπεριφοράς των οικονομικών μονάδων, δηλαδή, των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των κατόχων παραγωγικών συντελεστών. Η ύλη της Μικροοικονομικής καλύπτεται σε δυο εξαμηνιαία μαθήματα: Μικρο-οικονομική Ι και ΙΙ.  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος Μικροοικονομική ΙΙ, που αποτελεί συνέχεια της Μικροοικονομικής Ι, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να αναλύουν και να παρουσιάζουν με επαγγελματικό τρόπο σε ειδικά και μη ειδικά ακροατήρια τις διαρθρώσεις των αγορών και τις επιπτώσεις τους στις τιμές και ποσότητες ισορροπίας, στη βραχυχρόνια και μακροχρόνια περίοδο 
  • Να αναλύουν και να παρουσιάζουν με επιστημονικό τρόπο τις αγορές παραγωγικών συντελεστών και να προβαίνουν σε συγκριτική στατική ανάλυση
  • Να αναλύουν στρατηγικές των επιχειρήσεων όταν υπάρχει μεγάλη αλληλεξάρτηση μεταξύ τους
  • Να παρουσιάζουν με κατανοητό τρόπο τις έννοιες της αποτελεσματικότητας, της γενικής ισορροπίας και της ευημερίας.
  • Να αναλύουν τις επιπτώσεις της κρατικής παρέμβασης στις περιπτώσεις των δημόσιων αγαθών και  των εξωτερικών οικονομιών και να κατανοούν πότε η παρέμβαση του κράτους βελτιώνει τη γενική ευημερία.
  • Χρησιμοποιώντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει,  να εφαρμόζουν τη μικροοικονομική θεωρία και τα υποδείγματά της στην πραγματική οικονομική ζωή και να ερμηνεύουν, αναλύουν και προβλέπουν τις επιπτώσεις των παρεμβάσεων αλλά και των διαρθρωτικών μεταβολών στην ευημερία των οικονομούντων ατόμων.

Περιεχόμενα μαθήματος

Θεωρία μονοπωλίου: βραχυχρόνια και μακροχρόνια ισορροπία, σύγκριση με πλήρη ανταγωνισμό, διαφοροποίηση τιμών. Θεωρία μονοπωλιακού ανταγωνισμού: διαφοροποίηση προϊόντος, βραχυχρόνια και μακροχρόνια ισορροπία, διαφήμιση. Θεωρία ολιγοπωλίου: αίτια δημιουργίας, υποδείγματα Cournot και Bertrand, υπόδειγμα Stackelberg, το μοντέλο της κυρίαρχης επιχείρησης, το υπόδειγμα του Sweezy, συνένωση και καρτέλ. Θεωρία Παιγνίων. Τιμές και απασχόληση παραγωγικών συντελεστών στον πλήρη ανταγωνισμό. Τιμές και απασχόληση παραγωγικών συντελεστών στον ατελή ανταγωνισμό. Ανάλυση γενικής ισορροπίας και κατανομή των πόρων. Αποτελεσματικότητα στην ανταλλαγή, στη χρήση εισροών και στην υποκατάσταση. Το κουτί του Edgeworth, καμπύλη σύμβασης, η καμπύλη μετασχηματισμού του προϊόντος, ο οριακός λόγος μετασχηματισμού του προϊόντος. Οικονομική της ευημερίας και πολιτική οικονομία. Πλήρης ανταγωνισμός και οικονομική αποτελεσματικότητα. Δημόσια αγαθά, εξωτερικές οικονομίες και ο ρόλος του κράτους. Η άριστη ποσότητα ενός δημόσιου αγαθού, η παροχή των δημόσιων αγαθών, πόροι κοινής ιδιοκτησίας, η περίπτωση της μόλυνσης του περιβάλλοντος, η περίπτωση της δημόσιας εκπαίδευσης, ιδιοκτησιακά δικαιώματα και το θεώρημα του Coase, κρατική παρέμβαση.  Ειδικά θέματα, ασύμμετρη πληροφόρηση,  ηθικός κίνδυνος, πληροφορία και αξία της πληροφορίας, εισαγωγή στη θεωρία δημοπρασιών.

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις (4 ώρες/εβδομάδα) και Εργαστηριακές Ασκήσεις (2 ώρες/εβδομάδα)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

52 ώρες (4*13)

Εργαστηριακές ασκήσεις

26 ώρες(4*13)

Αυτόνομη Μελέτη

             122 ώρες

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

            200 ώρες

Αξιολόγηση

O τελικός βαθμός προκύπτει ως άθροισμα α) του 20% της επίδοσης της προαιρετικής προόδου και β) της επίδοσης στο τελικό διαγώνισμα*.

Τόσο οι πρόοδοι όσο και το τελικό διαγώνισμα είναι πολλαπλής επιλογής. Το τελικό διαγώνισμα (40 ερωτήσεις με 5 εναλλακτικές απαντήσεις) καλύπτει το σύνολο της διδαχθείσης ύλης και η επιτυχής ολοκλήρωση απαιτεί να έχει απαντήσει σωστά ο φοιτητής σε τουλάχιστον 20 ερωτήσεις. Τα κριτήρια αξιολόγησης, η ύλη του μαθήματος, η ενδεικτική βιβλιογραφία, δείγματα των εργαστηριακών ασκήσεων και του τελικού διαγωνίσματος είναι αναρτημένα στο e-class του μαθήματος και είναι απολύτως προσβάσιμα σε όλους τους φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

*Το παραπάνω σύστημα αξιολόγησης είναι πιλοτικό και θα επανεξεταστεί στο τέλος του ακ.έτους 2018-2019

Χρήση ΤΠΕ

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία (eclass) , στην εργαστηριακή εκπαίδευση όταν χρειάζεται και στην επικοινωνία με τους φοιτητές.

Πληροφορίες Μαθήματος

Ώρες διδασκαλίας: 
6 hours per week
Μoνάδες ECTS: 
8.00
Διδακτικές μονάδες: 
5.00
Συντελεστής Βαρύτητας: 
2.00
Γλώσσα: 
Τρόπος Παράδοσης: 

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Γιαννακόπουλος Νικόλαος

Καθηγητής
Giannakopoulos Nicholas
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο Μικρο-οικονομετρικής Ανάλυσης της Αγοράς Εργασίας
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Τρίτη 12:00-14:00
Παρασκευή 13:00-14:00

Συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
- Μικροοικονομική Ανάλυση με την χρήση Απειροστικού Λογισμού, Serrano Roberto, Feldman Allan M., https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:94643833/0
- Μικροοικονομική Μια σύγχρονη προσέγγιση, Varian Hal R., https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:50659301/0
- Μικροοικονομική θεωρία, Nicholson Walter, Snyder Christopher, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:77109705/0