Μικροοικονομική I

Microeconomics I

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_201N
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Κατηγορία: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Όχι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η Μικροοικονομική αποτελεί  βασικό πυλώνα  της Οικονομικής Επιστήμης και ως εκ τούτου της επιστημονικής κατάρτισης κάθε οικονομολόγου. Παρέχει το θεωρητικό υπόβαθρο της συμπεριφοράς των οικονομικών μονάδων δηλαδή, των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των κατόχων παραγωγικών συντελεστών. Η ύλη της Μικροοικονομικής καλύπτεται σε δυο εξαμηνιαία μαθήματα: Μικρο-οικονομική Ι και ΙΙ.  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος Μικροοικονομική Ι, οι φοιτητές θα:

  • Έχουν αποκτήσει την ικανότητα να αναλύουν και να παρουσιάζουν με επιστημονικό τρόπο την οικονομική συμπεριφορά και τις αποφάσεις καταναλωτών και επιχειρήσεων.
  • Έχουν γνώση και κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν τις οικονομικές αποφάσεις αριστοποίησης που λαμβάνονται από τους καταναλωτές (μεγιστοποίηση χρησιμότητας) και από τις επιχειρήσεις (μεγιστοποίηση του κέρδους).
  • Έχουν γνώση και κατανόηση της λειτουργίας των ανταγωνιστικών αγορών και της διαδικασίας προσδιορισμού τιμών και ποσοτήτων ισορροπίας σε αυτές.
  • Έχουν την ικανότητα  να εφαρμόζουν θεωρητικά οικονομικά υποδείγματα λήψης αποφάσεων και να προβλέπουν μεταβολές στις θέσεις ισορροπίας καταναλωτών και επιχειρήσεων.
  • Γνωρίζουν, θα κατανοούν και θα παρουσιάζουν σε ειδικά και μη ειδικά ακροατήρια τις επιπτώσεις στην  ευημερία καταναλωτών και παραγωγών που προκύπτουν από  κρατικές παρεμβάσεις.

Περιεχόμενα μαθήματος

Εισαγωγή στη Μικροοικονομική. Αγορές: Ζήτηση και Προσφορά. Θεωρία προτιμήσεων και χρησιμότητας. Συμπεριφορά του καταναλωτή, ισορροπία του καταναλωτή και ατομική καμπύλη ζήτησης. Αποτελέσματα υποκατάστασης και εισοδήματος. Η εξίσωση του Slutsky. Συνολική ζήτηση, ελαστικότητες τιμής και εισοδήματος. Εφαρμογές/ειδικά θέματατης θεωρίας του καταναλωτή. Κατανομή του διαθέσιμου χρόνου και προσφορά εργασίας. Το πρόβλημα της διαχρονικής επιλογής. Κίνδυνος/αβεβαιότητα: προσδοκώμενη αξία και χρησιμότητα, ανάληψη κινδύνων, ασφάλιση. Θεωρία παραγωγής: τεχνολογία και παραγωγικοί συντελεστές, συνολικό, μέσο και οριακό προϊόν, καμπύλες ισο-παραγωγής, ελαστικότητα υποκατάστασης, βραχυχρόνια και μακροχρόνια περίοδος, αποδόσεις κλίμακας. Θεωρία κόστους: άριστος συνδυασμός παραγωγικών  συντελεστών, συνολικό, μέσο και οριακό κόστος, βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες συναρτήσεις κόστους.Shepard’s λήμμα.Θεωρία της επιχείρησης. Η ανταγωνιστική διάρθρωση της αγοράς στη βραχυχρόνια και στη μακροχρόνια περίοδο. Πλεόνασμα του καταναλωτή και του παραγωγού. Κρατική παρέμβαση στην ανταγωνιστική διάρθρωση: φόροι, επιδοτήσεις, ποσοστώσεις παραγωγής, δασμοί, ποσοστώσεις εισαγωγών.

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις (4 ώρες/εβδομάδα) και Εργαστηριακές Ασκήσεις (2 ώρες/εβδομάδα)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

52 ώρες (4*13)

Εργαστηριακές ασκήσεις

26 ώρες (2*13)

Αυτόνομη μελέτη

            122 ώρες

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

           200 ώρες

Αξιολόγηση

O τελικός βαθμός προκύπτει ως άθροισμα α) του 20% της επίδοσης της προαιρετικής προόδου και β) της επίδοσης στο τελικό διαγώνισμα*.

Τόσο οι πρόοδοι όσο και το τελικό διαγώνισμα είναι πολλαπλής επιλογής. Το τελικό διαγώνισμα (40 ερωτήσεις με 5 εναλλακτικές απαντήσεις) καλύπτει το σύνολο της διδαχθείσης ύλης και η επιτυχής ολοκλήρωση απαιτεί να έχει απαντήσει σωστά ο φοιτητής σε τουλάχιστον 20 ερωτήσεις. Τα κριτήρια αξιολόγησης, η ύλη του μαθήματος, η ενδεικτική βιβλιογραφία, δείγματα των εργαστηριακών ασκήσεων και του τελικού διαγωνίσματος είναι αναρτημένα στο e-class του μαθήματος και είναι απολύτως προσβάσιμα σε όλους τους φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

*Το παραπάνω σύστημα αξιολόγησης είναι πιλοτικό και θα επανεξεταστεί στο τέλος του ακ. έτους 2018-2019

Χρήση ΤΠΕ

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία (eclass) , στην εργαστηριακή εκπαίδευση όταν χρειάζεται και στην επικοινωνία με τους φοιτητές.

Πληροφορίες Μαθήματος

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Γιαννακόπουλος Νικόλαος

Καθηγητής
Giannakopoulos Nicholas
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο Μικρο-οικονομετρικής Ανάλυσης της Αγοράς Εργασίας
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Τρίτη 12:00-14:00
Παρασκευή 13:00-14:00

Συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
- Μικροοικονομική Μια σύγχρονη προσέγγιση, Varian Hal R., https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:50659301/0
- Μικροοικονομική θεωρία, Nicholson Walter, Snyder Christopher, https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/1316/2021