Μεθοδολογία Έρευνας στην Οικονομική Επιστήμη

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_452
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Όχι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η Μεθοδολογία Έρευνας στην Οικονομική Επιστήμη παρουσιάζει μια ευρύτερη θεώρηση του τρόπου με τον οποίο σχεδιάζεται, οργανώνεται και διεξάγεται η έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα περιλαμβάνει μια συζήτηση σχετικά με την χρήση της βιβλιογραφικής επισκόπησης, την χρησιμοποίηση των πηγών δεδομένων, την δεοντολογία της οικονομικής έρευνας, το συνολικό σχεδιασμό ενός ερευνητικού έργου, τους στόχους, την φιλοσοφία, τις μεθόδους, την αξιολόγηση της υφιστάμενης έρευνας και τέλος την σύνταξη και διάδοση των πορισμάτων. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να συζητούν και να παρουσιάζουν άρθρα της οικονομικής επιστήμης, να χρησιμοποιούν τις καθιερωμένες μεθόδους έρευνας και συγγράφουν κριτική επισκόπηση της βιβλιογραφίας σε ένα οικονομικό θέμα της επιλογής τους .

 Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητής αναμένεται να έχει εκπληρώσει τα παρακάτω:

1) Γνώση

 • Να γνωρίζει πώς να αναζητεί ερευνητικά δοκίμια και επιστημονικά άρθρα περιοδικών.
 • Να γνωρίζει πώς να αξιολογεί τις πληροφορίες που βρίσκονται στο διαδίκτυο.
 • Να γνωρίζει πώς να αναλύει, κριτικά, την έρευνα άλλων
 • Να κατανοεί τις διαφορετικές εμπειρικές προσεγγίσεις που υπάρχουν  στην οικονομική επιστήμη (π.χ κοινωνικά πειράματα, πειράματα πεδίου, εργαστηριακά πειράματα)
 • Να γνωρίζει ότι η έρευνα στην Οικονομική Επιστήμη είναι μια διαδικασία συνεχούς μάθησης.

2) Δεξιότητες

 • Να παρουσιάζει όλα τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών σχέσεων μεταξύ των διαφόρων συνιστωσών της.
 • Να αξιολογεί κριτικά τα διάφορα  ζητήματα που σχετίζονται με την έρευνα στην οικονομική επιστήμη.
 • Να χρησιμοποιεί και να αναλύει πρωτεύουσες  και δευτερεύουσες  πηγές  δεδομένων.
 • Να αξιολογεί και να συνθέτει τη σχετική βιβλιογραφία, εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκε η εκάστοτε οικονομική θεωρία.

3) Ικανότητες

 • Να έχει αποκτήσει εμπειρία στην παρουσίαση, μεμονωμένα και ως μέρος μιας ομάδας, του ερευνητικού έργου άλλων.
 • Να έχει αποκτήσει εμπειρία γράφοντας κριτική επισκόπηση της βιβλιογραφίας.
 • Να έχει εισαχθεί στη διαδικασία της οικονομικής έρευνας

Περιεχόμενα μαθήματος

 1. Η ανάπτυξη της οικονομικής γνώσης
 2. Δεοντολογία της οικονομικής έρευνας.
 3. Βιβλιογραφική επισκόπηση σε πηγές οικονομικού περιεχομένου
 4. Πρόσβαση σε οικονομικές πηγές δεδομένων
 5. Δοκίμιο γραπτού λόγου στα οικονομικά
 6. Ανάγνωση και επισκόπηση ενός ερευνητικού άρθρου
 7. Ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω της οικονομετρίας
 8. Παρουσίαση λογισμικού και εφαρμογές
 9. Διεξάγοντας την έρευνα και γράφοντας μια εργασία στα οικονομικά

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις (3 ώρες/εβδομάδα)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

(3x13) = 39 ώρες

Αυτοτελής Μελέτη

111 ώρες

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150 ώρες

Αξιολόγηση

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%)

ΙΙ. Ατομική εργασία (20%)

Χρήση ΤΠΕ

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.

Πληροφορίες Μαθήματος

Ώρες διδασκαλίας: 
3 hours per week
Μoνάδες ECTS: 
6.00
Διδακτικές μονάδες: 
3.00
Συντελεστής Βαρύτητας: 
1.50
Γλώσσα: 
Τρόπος Παράδοσης: 

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Στεργίου Ειρήνη

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
Στεργίου Ειρήνη
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Πέμπτη 13.00 - 15.00
Παρασκευή 15.00 - 16.00

Συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
Οικονομική μεθοδολογία, Καραγιάννης Αναστάσιος Δ., https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11726/0
ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, MARK SAUNDERS, PHILIP LEWIS, ADRIAN THORNHILL, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:86054971/0
Μεθοδολογία της Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών, Λιαργκόβας Παναγιώτης, Δερμάτης Ζαχαρίας, Κομνηνός Δημήτρης, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:77117432/0
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΡΙΜΑΝΗ, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:320110/0