Μαθηματική Οικονομική

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_450
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Όχι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, αναμένεται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες  να:

  • Γνωρίζουν τις βασικές μαθηματικές μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται στην οικονομική ανάλυση και μοντελοποίηση, 
  • Γνωρίζουν να μοντελοποιούν και να αναλύουν τα βασικά προβλήματα της οικονομικής επιστήμης και τα δυϊκά τους (μεγιστοποίηση χρησιμότητας καταναλωτή και κερδών επιχείρησης),
  • Γνωρίζουν να μοντελοποιούν την επίδραση του χρόνου στα προβλήματα που μελετά η οικονομική επιστήμη
  • Να κατανοήσουν πως η μαθηματική μοντελοποίηση αποτελεί τον οδηγό για την οικονομετρική μοντελοποίηση.

Περιεχόμενα μαθήματος

(Α) Εισαγωγή: ακρότατα συναρτήσεων, ολικά διαφορικά, τετραγωνικές μορφές, μήτρα Hesse, το θεώρημα της περιβάλλουσας, συγκριτική στατική ανάλυση.

(Β1) Κλασσικός προγραμματισμός: αριστοποίηση με περιορισμούς ισότητας. Η μέθοδος Lagrange: οικονομική ερμηνεία και συγκριτική στατική ανάλυση. Εφαρμογές στην οικονομική: μεγιστοποίηση χρησιμότητας,  ελαχιστοποίηση δαπάνης καταναλωτή, ελαχιστοποίηση κόστους επιχείρησης.

(Β2) Μη Γραμμικός Προγραμματισμός: αριστοποίηση με περιορισμούς ανισότητας. Συνθήκες Kuhn-Tucker (Κ-Τ). Οι συνθήκες Κ-Τ ως ικανές και αναγκαίες συνθήκες.  Εφαρμογές στην οικονομική: λύση «γωνίας» σε προβλήματα μεγιστοποίησης χρησιμότητας & ελαχιστοποίησης δαπάνης, γενίκευση συνθηκών ελαχιστοποίησης κόστους και μεγιστοποίησης κέρδους επιχειρήσεων.

(Γ) Δυναμικός Προγραμματισμός: Διαφορικές εξισώσεις, εξισώσεις διαφορών, διαγράμματα φάσης. Τοπική ανάλυση σταθερότητας. Εισαγωγή στο δυναμικό προγραμματισμό.

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις (3 ώρες/εβδομάδα)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις,  3 ώρες εβδομαδιαίως

(3x13)=39 ώρες

Μελέτη

111 ώρες

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150 ώρες

Αξιολόγηση

Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου (100%)

Χρήση ΤΠΕ

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία (διαφάνειες) και επικοινωνία με τους φοιτητές (e-class)

Πληροφορίες Μαθήματος

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Χατζησταμούλου Νικόλαος

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
Chatzistamoulou N.
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Εφαρμοσμένη Μικροοικονομετρία
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Τετάρτη 15.00-18.00

Συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
Chiang A.C., Wainwright K. (2009). Mathematical Methods of Economic Analysis. 2nd Edition. Kritiki Publications. Athens. (Chiang A.C., Wainwright K. (2009). Μαθηματικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης. 2η Έκδοση. Εκδόσεις Κριτική. Αθήνα.)
Hoy M., Livernois J., McKenna C., Stengos T., Κυρίτσης Ι. (επιμ.). (2012). Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών. 1η Έκδοση. Γ. Δαρδάνος και ΣΙΑ. Αθήνα.
Ξεπαπαδέας Α.Π., Γιαννίκος Ι.Χ. (2009). Μαθηματικές Μέθοδοι στα Οικονομικά. 1η Έκδοση. Γ. Δαρδάνος – Κ. Δαρδάνος ΟΕ. Αθήνα.)
Τσουλφίδης Λ. (1999). Μαθηματικά Οικονομικής Ανάλυσης. 2η Έκδοση. Γ. Δαρδάνος – Κ. Δαρδάνος ΟΕ. Αθήνα.)