Μαθηματική Οικονομική

Mathematical Economics

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_450
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Όχι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, αναμένεται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες  να:

  • Γνωρίζουν τις βασικές μαθηματικές μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται στην οικονομική ανάλυση και μοντελοποίηση, 
  • Γνωρίζουν να μοντελοποιούν και να αναλύουν τα βασικά προβλήματα της οικονομικής επιστήμης και τα δυϊκά τους (μεγιστοποίηση χρησιμότητας καταναλωτή και κερδών επιχείρησης),
  • Γνωρίζουν να μοντελοποιούν την επίδραση του χρόνου στα προβλήματα που μελετά η οικονομική επιστήμη
  • Να κατανοήσουν πως η μαθηματική μοντελοποίηση αποτελεί τον οδηγό για την οικονομετρική μοντελοποίηση.

Περιεχόμενα μαθήματος

(Α) Εισαγωγή: ακρότατα συναρτήσεων, ολικά διαφορικά, τετραγωνικές μορφές, μήτρα Hesse, το θεώρημα της περιβάλλουσας, συγκριτική στατική ανάλυση.

(Β1) Κλασσικός προγραμματισμός: αριστοποίηση με περιορισμούς ισότητας. Η μέθοδος Lagrange: οικονομική ερμηνεία και συγκριτική στατική ανάλυση. Εφαρμογές στην οικονομική: μεγιστοποίηση χρησιμότητας,  ελαχιστοποίηση δαπάνης καταναλωτή, ελαχιστοποίηση κόστους επιχείρησης.

(Β2) Μη Γραμμικός Προγραμματισμός: αριστοποίηση με περιορισμούς ανισότητας. Συνθήκες Kuhn-Tucker (Κ-Τ). Οι συνθήκες Κ-Τ ως ικανές και αναγκαίες συνθήκες.  Εφαρμογές στην οικονομική: λύση «γωνίας» σε προβλήματα μεγιστοποίησης χρησιμότητας & ελαχιστοποίησης δαπάνης, γενίκευση συνθηκών ελαχιστοποίησης κόστους και μεγιστοποίησης κέρδους επιχειρήσεων.

(Γ) Δυναμικός Προγραμματισμός: Διαφορικές εξισώσεις, εξισώσεις διαφορών, διαγράμματα φάσης. Τοπική ανάλυση σταθερότητας. Εισαγωγή στο δυναμικό προγραμματισμό.

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις (3 ώρες/εβδομάδα)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις,  3 ώρες εβδομαδιαίως

(3x13)=39 ώρες

Μελέτη

111 ώρες

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150 ώρες

Αξιολόγηση

Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου (100%)

Χρήση ΤΠΕ

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία (διαφάνειες) και επικοινωνία με τους φοιτητές (e-class)

Πληροφορίες Μαθήματος

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Τσαρσιταλίδου Σοφία

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
Sofia Tsarsitalidou
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Εφαρμοσμένη Μακροοικονομική, Οικονομική Πολιτική
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Παρασκευή 15:00 - 16:00 και 19:00 - 20:00

Συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ALPHA C. CHIANG, KEVIN WAINWRIGHT, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:7648532/0
Μαθηματικές Μέθοδοι Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, Pemberton Malcolm, Rau Nicholas, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:77107310/0
Βασικά μαθηματικά για οικονομολόγους, Ross M., Piotr L., https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:94700150/0
Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών, Hoy Michael, Livernois John, McKenna Chris, Stengos Thanasis, Κυρίτσης Ιωάννης (επιμ.), https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:22767283/0
Μαθηματικές μέθοδοι στα οικονομικά, Ξεπαπαδέας Αναστάσιος Π., Γιαννίκος Ιωάννης Χ., https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:31754/0
Μαθηματικά οικονομικής ανάλυσης, Τσουλφίδης Λευτέρης, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:31750/0