Μαθηματικά για Οικονομολόγους II

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_112N
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Κατηγορία: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Όχι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα των Μαθηματικών για Οικονομολόγους ΙΙ αποτελεί βασικό εισαγωγικό μάθημα που στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών σε βασικές μαθηματικές έννοιες, τη σύνδεση των εννοιών αυτών με οικονομικά προβλήματα και την αντιστοίχισή τους σε πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικονομολόγοι. Με αυτή την έννοια, το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία συγκεκριμένες μεθοδολογίες αναπτύσσονται σε επί μέρους μαθήματα κατεύθυνσης του προγράμματος σπουδών (π.χ μακροοικονομική, μικροοικονομικη).

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

1) Γνώση

 • Να γνωρίζει την μαθηματική θεωρία (έννοιες, θεωρήματα, αποδείξεις).
 • Να αναγνωρίζει τους μαθηματικούς τύπους που σχετίζονται με την θεωρία και να περιγράφει τους τρόπους επίλυσης.

2)Δεξιότητες

 • Να διακρίνει τις διαφορετικές περιπτώσεις των μαθηματικών προβλημάτων και να εξηγεί την χρήση τους σε σχέση με το μαθηματικό πρόβλημα που τίθεται.
 • Να υπολογίζει βασικά στοιχεία της θεωρίας (π.χ λύση διαφορικής εξισώσης, υπολογισμός μερικής παραγώγου).

3) Ικανότητες

 • Να συνδυάζει την μαθηματική θεωρία με προβλήματα οικονομικής φύσης.
 • Να ανακατασκευάζει το πρόβλημα οικονομικής φύσης (πχ. μεγιστοποίηση κέρδους σε μια τέλεια ανταγωνιστική αγορά) και να εξηγεί την λύση που υπολόγισε.
 • Να μπορεί να αξιολογεί, συγκρίνει και υποστηρίζει την λύση στο νέο πλαίσιο που του δίνεται.

Περιεχόμενα μαθήματος

 • Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών (όρια, συνέχεια, μερικές παράγωγοι)
 • Διαφορικά,
 • Ακρότατα, ακρότατα με μέθοδο πολλαπλασιαστή Lagrange).
 • Εισαγωγή στις Διαφορικές Εξισώσεις (γραμμικές πρώτης τάξης, γραμμικές δεύτερης τάξης με σταθερούς συντελεστές, μη-γραμμικές).
 • Εισαγωγή στην Γραμμική Άλγεβρα (πράξεις με ορίζουσες και πίνακες, συστήματα εξισώσεων).
 • Εφαρμογές στην Οικονομική

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις (4 ώρες/εβδομάδα) και Εργαστηριακές Ασκήσεις (1 ώρα/εβδομάδα)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

(4x13) 52 ώρες

Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης σε μικρότερες ομάδες φοιτητών

(1x13) 13 ώρες

Αυτοτελής Μελέτη

135 ώρες

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

200 ώρες

Αξιολόγηση

 1. Γραπτή τελική εξέταση στην Ελληνική (80%) που περιλαμβάνει:
  • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
  • Επίλυση σχετικών προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά δεδομένα ενός έργου χρόνου, κόστους
  • Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
 2. Eνδιάμεση εξετάση που συνυπολογίζονται με ποσοστό 20% στον τελικό βαθμό.
 3. Προαιρετική ατομική εργασία επαύξησης βαθμού που περιλαμβάνει ασκήσεις κατανόησης στις ενότητες του μαθήματος (κυρίως στην γραμμική άλγεβρα) και λύση τους με την βοήθεια προγραμμάτων ανοικτού κώδικα όπως το gretl ή η R.

O τελικός βαθμός προκύπτει ως άθροισμα α) του 20% της επίδοσης της προαιρετικής προόδου και β) της επίδοσης στο τελικό διαγώνισμα*

*Το παραπάνω σύστημα αξιολόγησης είναι πιλοτικό και θα επανεξεταστεί στο τέλος του ακ. Έτους 2018-2019

Χρήση ΤΠΕ

 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.
 • Αυτοαξιολόγηση μέσω ερωτήσεων ανοικτού τύπου στο e-class.
 • Χρήση του ανοικτού κώδικα  προγράμματος R και gretl για τον υπολογισμό προβλημάτων.

Πληροφορίες Μαθήματος

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Κουνετάς Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Kounetas Konstantinos
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οργάνωση
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο Οικονομικής των Επιχειρήσεων, της Καινοτομίας και της Περιφερειακής ανάπτυξης
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Ώρες Γραφείου Προπτυχιακών Φοιτητών
Τρίτη 11.00-13.00 και Τετάρτη 09:00-10:00
Ώρες Γραφείου Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Τετάρτη 10.00-12.00

Βενέτης Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής
Venetis Ioannis
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Οικονομετρία
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο ποσοτικών μεθόδων και πληροφοριακών συστημάτων
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Τετάρτη 10:00 - 12:00
Πέμπτη 10:00 - 11:00

Συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
- Μαθηματικές Μέθοδοι Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, Pemberton Malcolm, Rau Nicholas, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:77107310/0
- Βασικά μαθηματικά για οικονομολόγους, Ross M., Piotr L., https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:94700150/0
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΟΣ Β', ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:41962521/0
- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ALPHA C. CHIANG, KEVIN WAINWRIGHT, https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/1316/2021
- Μαθηματικές μέθοδοι στα οικονομικά, Ξεπαπαδέας Αναστάσιος Π., Γιαννίκος Ιωάννης Χ., https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:31754/0