Μακροοικονομική II

Macroeconomics II, photo: Thibaud Frere

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_204N
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Κατηγορία: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Ναι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αυτό αποτελεί συνέχεια της Μακροοικονομικής Ι, και αποσκοπεί στο να εξετάσει  σημαντικά θέματα μακροοικονομικής θεωρίας και πολιτικής. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, αναμένεται οι φοιτητές/τριες  να:

  • Κατανοούν πως λειτουργεί μία ανοικτή οικονομία και να αξιολογούν/αναλύουν τις επιδράσεις οικονομικής πολιτικής & εξωγενών γεγονότων
  • Κατανοούν και αναλύουν τους παράγοντες που οδηγούν σε μεγέθυνση του κατά κεφαλή ΑΕΠ
  • Κατανοούν και αναλύουν τους παράγοντες που οδηγούν σε μεταβολές της συνολικής κατανάλωσης και συνολικής επένδυσης
  • Κατανοούν και αξιολογούν πότε μία χώρα  είναι πιθανόν να συσσωρεύσει δημόσιο χρέος, πότε το χρέος είναι μη βιώσιμο και τι αυτό συνεπάγεται για την αγορά κρατικών χρεογράφων
  • Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν συναρτησιακές σχέσεις, διαγράμματα, και τα ευρήματα της εμπειρικής έρευνας για να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης/επίλυσης βασικών  μακροοικονομικών ζητημάτων
  • Είναι σε θέση να λύνουν ασκήσεις, προσδιορίζοντας μακροοικονομικά μεγέθη  και υπολογίζοντας πως αυτά  μεταβάλλονται  όταν  συμβαίνουν εξωγενή γεγονότα ή όταν αλλάζει η οικονομική πολιτική

Περιεχόμενα μαθήματος

Ανοικτή Οικονομία: Εθνικός εισοδηματικός περιορισμός, ισοζύγιο πληρωμών, εμπορικό ισοζύγιο. Προσδιοριστικοί παράγοντες καθαρών εξαγωγών. Επιτόκια, συναλλαγματικές ισοτιμίες, προσδιοριστικοί παράγοντες των διεθνών ροών κεφαλαίου. Ισορροπία στην ανοικτή οικονομία. Ανάλυση επιδράσεων οικονομικής πολιτικής και εξωγενών γεγονότων. Ρόλος του συστήματος συναλλαγματικών ισοτιμιών, ρόλος του βαθμού διεθνούς κινητικότητας κεφαλαίου.

Θεωρία Μεγέθυνσης:  Λογιστική της μεγέθυνσης, κατάλοιπο Solow. Αποταμίευση & παραγωγικότητα στο υπόδειγμα Solow, δυναμική προσαρμογή και ισορροπία σταθερής κατάστασης. ‘Χρυσός κανόνας’ συσσώρευσης.  Γενικευμένο  υπόδειγμα Solow, τεχνολογία, ανθρώπινο κεφάλαιο, κρατικός τομέας. παγίδες φτώχειας, διεθνοποίηση αγορών. Απόλυτη & σχετική σύγκλιση κατά κεφαλή εισοδημάτων. Ενδογενής  μεγέθυνση, υπόδειγμα ΑΚ. 

Θεωρία Κατανάλωσης & Επένδυσης: Διαχρονική επιλογή, Υπόδειγμα Κύκλου Ζωής, Υπόδειγμα Μόνιμου Εισοδήματος. Ο ‘γρίφος’ της κατανάλωσης, βραχυχρόνια & μακροχρόνια μέση ροπή προς κατανάλωση. Επένδυση, προσδοκίες & αβεβαιότητα. Υπόδειγμα παρούσας αξίας, υπόδειγμα απλού & σύνθετου επιταχυντή, νεοκλασικό υπόδειγμα επένδυσης, υπόδειγμα Tobin-Q. 

Δημοσιονομικά Ελλείμματα & Δημόσιο Χρέος: Εισοδηματικός περιορισμός του κράτους, τρόποι χρηματοδότησης των δημόσιων δαπανών. Λόγοι δημιουργίας ελλειμμάτων, δυναμική ελλειμμάτων & δημόσιου χρέους, βιώσιμο και μη βιώσιμο χρέος. ‘Νομισματοποίηση’ ελλειμμάτων. Αγορές κρατικών χρεογράφων, ασφάλιστρα κινδύνου, κερδοσκοπία, οίκοι αξιολόγησης.

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις (4 ώρες/εβδομάδα) και Εργαστηριακές Ασκήσεις (2 ώρες/εβδομάδα)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις, 4ώρες εβδομαδιαίως

13Χ4 = 52 ώρες

Εργαστήριο (εφαρμογές/ασκήσεις), 2ώρες εβδομαδιαίως

13Χ2 = 26 ώρες

Μελέτη

122 ώρες

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

200 ώρες

Αξιολόγηση

Ο τελικός βαθμός προκύπτει ως άθροισμα: α) της επίδοσης στο τελικό διαγώνισμα και β) του 20% της επίδοσης προαιρετικής προόδου.*

Η διδακτέα ύλη, δείγματα ερωτήσεων ανάλυσης,  οι εκφωνήσεις των εργαστηριακών ασκήσεων, τα κριτήρια αξιολόγησης του μαθήματος καθώς και άλλο διδακτικό/μαθησιακό υλικό υπάρχουν αναρτημένα στο e-class και είναι προσβάσιμα από όλους τους φοιτητές. 

* Το παραπάνω σύστημα αξιολόγησης είναι πιλοτικό και θα επανεξεταστεί στο τέλος του ακ. έτους 2018-2019.

Χρήση ΤΠΕ

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και επικοινωνία με τους φοιτητές (e-class)

Πληροφορίες Μαθήματος

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Παπαϊωάννου Σωτήριος

Επίκουρος Καθηγητής
Παπαϊωάννου Σωτήριος
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Εφαρμοσμένη Μακροοικονομική
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Τετάρτη 14:00 - 16:00
Πέμπτη 11:00 - 12:00

Ταγκαλάκης Αθανάσιος

Επίκουρος Καθηγητής
Athanasios Tagkalakis
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Μακροοικονομική
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Τρίτη 14:00 - 16:00
Τετάρτη 14:00 - 15:00

Συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
- Μακροοικονομική, Gartner Manfred, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:50659380/0
- Barro, Μακροοικονομική Θεωρία: Μια προσέγγιση με μικροθεμελίωση, Barro J.Robert, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:59395310/0
- Μακροοικονομική, Frederic S. Mishkin, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:41954697/0
- Μακροοικονομική, 6η Έκδοση, Williamson Stephen D. , Γρηγόρης Σιουρούνης - Ευάγγελος Διοικητόπουλος (επιμέλεια), https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:77106791/0