Μακροοικονομική I

Macroeconomics I, photo: Gerd Altmann

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_203N
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Κατηγορία: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Όχι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί στο να εισάγει τους φοιτητές/τριες σε βασικά θέματα μακροοικονομικής θεωρίας και πολιτικής. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, αναμένεται οι φοιτητές/τριες  να:

  • Έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν τα κύρια μακροοικονομικά προβλήματα μιας χώρας και τους στόχους της Κυβέρνησης 
  • Αντιλαμβάνονται τον τροπο λειτουργίας της οικονομίας σε μακρο-επίπεδο,  βραχυχρόνια και μεσοπρόθεσμα
  • Κατανοούν  τις επιδράσεις άσκησης οικονομικής πολιτικής στο ΑΕΠ, στην απασχόληση και στο επίπεδο τιμών
  • Κατανοούν   τις  επιδράσεις στην οικονομία εξωγενών γεγονότων, καθώς και  τη διαδικασία δυναμικής προσαρμογής της σε αυτά
  • Είναι σε θέση να χρησιμοποιουν συναρτησιακές σχέσεις, διαγράμματα, και τα ευρήματα της εμπειρικής έρευνας για να προτείνουν τροπους αντιμετώπισης/επίλυσης βασικών  μακροοικονομικών ζητημάτων
  • Είναι σε θέση να λύνουν ασκήσεις, προσδιορίζοντας ποσοτικά τα κύρια μακροοικονομικά μεγέθη μιας χώρας και υπολογίζοντας πως αυτά  μεταβάλλονται  όταν  συμβαίνουν εξωγενή γεγονότα ή όταν αλλάζει η οικονομική πολιτική

Περιεχόμενα μαθήματος

Μακροοικονομικοί στόχοι, μακροοικονομικά υποδείγματα. Βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά αγαθών. Ισορροπία στην αγορά χρήματος. Υπόδειγμα IS-LM, πολλαπλασιαστές. Αποτελεσματικότητα δημοσιονομικής & νομισματικής πολιτικής. Βραχυχρόνιες επιδράσεις εξωγενών γεγονότων. Συνάρτηση συνολικής ζήτησης. Η οικονομία μεσοπρόθεσμα, μεταβαλλόμενο επίπεδο τιμών.  Αγορά εργασίας, μισθοί & απασχόληση. Ατέλειες στην αγορά εργασίας (αναντιστοιχίες, φορολογικές στρεβλώσεις, εργατικά σωματεία, μισθοί αποτελεσματικότητας, μακροχρόνιες συμβάσεις εργασίας). Συνάρτηση συνολικής προσφοράς. Γενική ισορροπία, προσδιορισμός του πραγματικού ΑΕΠ, επιπέδου τιμών και απασχόλησης.  Δυναμική προσαρμογή  σε εξωγενή γεγονότα και σε μεταβολές οικονομικής πολιτικής. Περιπτώσεις αδυναμίας λειτουργίας του μηχανισμού των τιμών (παγίδα ρευστότητας, ανελαστική ζήτηση επενδύσεων, ονομαστικό/πραγματικό επιτόκιο). Σχέση Okun. Προσδοκίες & Καμπύλη Phillips. Ασφάλιστρα κινδύνου στις αγορές χρήματος/κεφαλαίων. Ποσοτική χαλάρωση. Τιμές πετρελαίου, απασχόληση  & ανεργία.

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις (4 ώρες/εβδομάδα) και Εργαστηριακές Ασκήσεις (2 ώρες/εβδομάδα)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

13Χ4 = 52 ώρες

Εργαστήριο (επίλυση ασκήσεων & πρακτικών προβλημάτων)

13Χ2 = 26 ώρες

Μελέτη

122 ώρες

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

200 ώρες

Αξιολόγηση

Ο τελικός βαθμός προκύπτει ως άθροισμα: α) της επίδοσης στο τελικό διαγώνισμα και β) του 20% της επίδοσης προαιρετικής προόδου.*

Η διδακτέα ύλη, δείγματα ερωτήσεων ανάλυσης,  οι εκφωνήσεις των εργαστηριακών ασκήσεων, τα κριτήρια αξιολόγησης του μαθήματος καθώς και άλλο διδακτικό/ μαθησιακό υλικό υπάρχουν αναρτημένα στο e-class και είναι προσβάσιμα από όλους τους φοιτητές.

* Το παραπάνω σύστημα αξιολόγησης είναι πιλοτικό και θα επανεξεταστεί στο τέλος του ακ. έτους 2018-2019.

Χρήση ΤΠΕ

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και επικοινωνία με τους φοιτητές (e-class)

Πληροφορίες Μαθήματος

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Παπαϊωάννου Σωτήριος

Επίκουρος Καθηγητής
Παπαϊωάννου Σωτήριος
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Εφαρμοσμένη Μακροοικονομική
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Τετάρτη 12:00 - 14:00
Πέμπτη 11:00 - 12:00

Ταγκαλάκης Αθανάσιος

Επίκουρος Καθηγητής
Athanasios Tagkalakis
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Μακροοικονομική
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Τρίτη 11:00 - 12:00
Τετάρτη 14:00 - 16:00

Συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
- Μακροοικονομική, Gartner Manfred, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:50659380/0
- Μακροοικονομική, Frederic S. Mishkin, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:41954697/0
- Μακροοικονομική, Blanchard Olivier, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:22686216/0
- Μακροοικονομική Μια Ευρωπαϊκή Προσέγγιση, 7η έκδοση, Burda Michael - Wyplosz Charles, Περικλής Γκόγκας, Θεόφιλος Παπαδημητρίου (επιμέλεια), https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:77106778/0