Λογιστική ΙΙ

Accounting II, photo: Adriano Gadini

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_132
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Όχι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές/τριες σε  βασικές έννοιες του Εμπορικού Δικαίου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την πλήρη κατανόηση του πλαισίου λειτουργίας των επιχειρήσεων/εταιριών  σε μία οικονομία. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, αναμένεται οι φοιτητές/τριες  να:

  • Έχουν τη δυνατότητα  να κατανοούν τον τρόπο ρύθμισης της επιχειρηματικής/εμπορικής δραστηριότητας σε μία οικονομία
  • Αντιλαμβάνονται τον  τρόπο σύστασης και λειτουργίας των  εταιριών
  • Κατανοούν και αξιολογούν τις συναπτόμενες συμβάσες των εταιριών και τις απορρέουσες υποχρεώσεις
  • Μπορούν να χρησιμοποιούν σκεπτικό και αντίστοιχη επιχειρήματολογία  για να αναλύουν/αξιολογούν αποφάσεις δικαστηρίων  που αφορούν θέματα εμπορικού δικαίου

Οι φοιτητές αποκτούν τις κατάλληλες γνώσεις για την λογιστική παρακολούθηση ειδικών θεμάτων της χρηματοοικονομικής λογιστικής. Η προσέγγιση των ειδικών θεμάτων βασίζεται κυρίως στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με αναφορές σε πρακτικές σύμφωνες με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Δεξιότητες

  • Θεωρητική και πρακτική αντιμετώπιση ειδικών λογιστικών προβλημάτων
  • Αντίληψη της συνδεσμολογίας των λογαριασμών του Ενεργητικού και του Παθητικού με αυτούς της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης και της Κατάστασης Ταμειακών Ροών
  • Εφαρμογή των μεθόδων αποτίμησης στα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων.

Περιεχόμενα μαθήματος

Ενότητα 1: Λογιστική Βραχυπρόθεσμων Επενδύσεων και Απαιτήσεων  

Ενότητα 2: Λογιστική Μακροπρόθεσμων Επενδύσεων και η Χρονική Αξία του Χρήματος  

Ενότητα 3: Λογιστική Υποχρεώσεων

Ενότητα 4: Λογιστική Ιδίων Κεφαλαίων

Ενότητα 5: Ανάλυση Επίδοσης

Ενότητα 6: Κατάσταση Ταμειακών Ροών

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις (3 ώρες/εβδομάδα) και Εργαστηριακές Ασκήσεις (2 ώρες/εβδομάδα)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις, 3 ώρες εβδομαδιαίως

13X3=39 ώρες

Εργαστήριο, 2 ώρες εβδομαδιαίως

13X2=26 ώρες

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

46 ώρες

Εκπόνηση μελετών (projects) και επίλυση εργαστηριακών ασκήσεων

39 ώρες

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150 ώρες

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών και η τελική τους βαθμολογία διαμορφώνεται αφενός από την υποβολή ατομικών εργασιών με συντελεστή στάθμισης 30% και αφετέρου από την επίδοση τους στην γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου με συντελεστή στάθμισης 70%.Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι σαφώς προσδιορισμένα και αναρτημένα στην σχετική σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα e-class: 
https://eclass.upatras.gr/modules/document/?course=ECON1211

Χρήση ΤΠΕ

  • Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και επικοινωνία με τους φοιτητές (e-class).
  • Παραδόσεις - παρουσιάσεις της ύλης με τη χρήση διαφανειών και υποδειγματική επίλυση – παρουσίαση μελετών περίπτωσης.

Πληροφορίες Μαθήματος

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Τζελέπης Δημήτριος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Tzelepis Dimitrios
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Οικονομική των Επιχειρήσεων και Λογιστική
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο Οικονομικής των Επιχειρήσεων, της Καινοτομίας και της Περιφερειακής ανάπτυξης
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
(Σε εκπαιδευτική άδεια, ακαδ. έτος 2022/23)

Μαγεράκης Ευστάθιος

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
Magerakis Efstathios
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Τρίτη 18:00 - 19:00
Τετάρτη 18:00 - 19:00

Συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
- Λογιστική-Εκτενής Ανάλυση με ΔΠΧΑ, Kieso E. Donald, Weygandt J. Jerry, Warfield D. Terry, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:77107338/0
- Horngren's Χρηματοοικονομική Λογιστική, Miller-Nobles Tracie, Mattison Brenda, Matsumura Ella Mae, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:68373098/0