Λογιστική I

Accounting I, photo: Alexander Stein

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_131
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Όχι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές αποκτούν τις βασικές γνώσεις γύρω από τις λογιστικές έννοιες και αρχές, γεγονός που τους επιτρέπει να χειρίζονται θέματα που σχετίζονται με τη χρηματοοικονομική λογιστική, όπως καταγραφή λογιστικών γεγονότων και κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Το μάθημα είναι επιλογής και εισαγωγικού χαρακτήρα και ως εκ τούτου δεν έχει προαπαιτούμενα.

Δεξιότητες

  • Γνώση βασικών λογιστικών εννοιών και όρων, όπως λογιστική ισότητα, λογιστικό γεγονός, απογραφή, ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης κλπ.
  • Κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του διπλογραφικού συστήματος
  • Παρακολούθηση του λογιστικού κυκλώματος μιας επιχείρησης και προετοιμασία των βασικών λογιστικών καταστάσεων, δηλαδή του ισολογισμού, της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεων κ.τ.λ.

Περιεχόμενα μαθήματος

Ενότητα 1: Οικονομικές καταστάσεις

Ενότητα 2: Ανάλυση των συναλλαγών

Ενότητα 3: Λογιστική με βάση τα δεδουλευμένα

Ενότητα 4: Αποθέματα και Κόστος Πωληθέντων

Ενότητα 5: Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία, Φυσικοί Πόροι και Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις (3 ώρες/εβδομάδα)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις, 3 ώρες εβδομαδιαίως

13Χ3 = 39 ώρες

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας

72 ώρες

Εκπόνηση μελετών (projects)

39 ώρες

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150 ώρες

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών και η τελική τους βαθμολογία διαμορφώνεται αφενός από την υποβολή ατομικών εργασιών με συντελεστή στάθμισης 20% και αφετέρου από την επίδοση τους στην γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου με συντελεστή στάθμισης 80%. Τα κριτήρια της αξιολόγησης είναι σαφώς προσδιορισμένα και αναρτημένα στην σχετική σελίδα του μαθήματος: https://eclass.upatras.gr/modules/document/?course=ECON1209

Χρήση ΤΠΕ

  • Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και επικοινωνία με τους φοιτητές (e-class).
  • Παραδόσεις - παρουσιάσεις της ύλης με τη χρήση διαφανειών και υποδειγματική επίλυση – παρουσίαση μελετών περίπτωσης.

Πληροφορίες Μαθήματος

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Μαγεράκης Ευστάθιος

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
Magerakis Efstathios
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Τρίτη 18:00 - 19:00
Τετάρτη 18:00 - 19:00

Συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
Χρηματοοικονομική-Λογιστική, Harrison W., Horngren C., Thomas W., https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:41959837/0
Εισαγωγή στη Λογιστική, Needles B., Marian P., https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:50662467/0