Εξέλιξη της Οικονομικής Σκέψης

History of Economic Thought, photo: Bkwillwm@Wikimedia

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_340
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Όχι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές/τριες σε  βασικές έννοιες της Ιστορίας της Οικονομικής Σκέψης, η οποία είναι απαραίτητη για κάθε φοιτητή/τρια Οικονομικών Επιστημών, αφού χωρίς τη γνώση της εξελικτικής πορείας της οικονομικής ανάλυσης πολύ δύσκολα μπορεί να κατανοήσει κάποιος τα σύγχρονα αξιώματα της Οικονομικής Θεωρίας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, αναμένεται οι φοιτητές/τριες  να:

  • Έχουν τη δυνατότητα  να κατανοούν την εξελικτική πορεία της ανάπτυξης της οικονομικής σκέψης.
  • Αντιλαμβάνονται τη συμβολή των μεγάλων οικονομολόγων του παρελθόντος στην οικοδόμηση της σύγχρονης οικονομικής ανάλυσης.
  • Επεξεργάζονται και να αξιολογούν κριτικά τα επιχειρήματα της κάθε σχολής οικονομικής σκέψης
  • Μπορούν να χρησιμοποιούν σκεπτικό και αντίστοιχη επιχειρήματολογία  σε ζητήματα σύγχρονης οικονομικής πολιτικής.

Περιεχόμενα μαθήματος

Γενική Εισαγωγή στην Ιστορία της Οικονομικής Ανάλυσης. Η οικονομική σκέψη στην εποχή της εμποροκρατίας. Οι Φυσιοκράτες και η απαρχή της Μακροοικονομικής Ανάλυσης. Ο Adam Smith και  “Πλούτος των Εθνών”. Η Οικονομική Ανάλυση του Ricardo. Ο Malthus και η “Θεωρία του Πληθυσμού”. Ανασκόπηση της Κλασσικής Θεωρίας. Ο Marx και ο “Νόμος Κίνησης του Καπιταλιστικού Συστήματος”. Οι εκπρόσωποι της Οριακής Θεωρίας. Η Αυστριακή Σχολή. Ο Marshall και η Νεοκλασική Οικονομική Ανάλυση. Ο Keynes και η Νεότερη Μακροοικονομική Θεωρία. Ο Schumpeter και η “Θεωρία της Οικονομικής Ανάπτυξης”. Νεοκλασικοί & Νεοκεϋνσιανοί. Μονεταρισμός και η Σχολή του Σικάγο. Ο Galbraith και “το Νέο Βιομηχανικό Κράτος”. Νεομαρξιστές και Ριζοσπάστες Οικονομολόγοι.   Σύγχρονες εξελίξεις στην Οικονομική Θεωρία.

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις (3 ώρες/εβδομάδα)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

13Χ3 = 39 ώρες

Μελέτη

111 ώρες

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150 ώρες

Αξιολόγηση

 Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει από την επίδοση στο τελικό διαγώνισμα. Σε περίπτωση που ο φοιτητής/τρια έχει εκπονήσει εργασία, τότε ο τελικός βαθμός προκύπτει συναθροιστικά από την επίδοση του τελικού διαγωνίσματος και της γραπτής εργασίας.

Χρήση ΤΠΕ

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία,  και επικοινωνία με τους φοιτητές (e-class)

Πληροφορίες Μαθήματος

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Πατρώνης Βασίλειος

Καθηγητής
Patronis Vasilis
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Οικονομική Ιστορία - Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Επιστημονική Άδεια από 20-2-2023 έως 30-09-2024

Συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
Η εξέλιξη της οικονομικής σκέψης και των οικονομικών θεωριών, Βασίλειος Σ. Πατρώνης, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:86201774/0