Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ-Μάνατζμεντ

Introduction to Marketing-Management, photo: Gerd Altmann

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_220
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Όχι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, αναμένεται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες  να διαμορφώσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες και vα είναι σε θέση:

  • Να κατανοούν τις βασικές έννοιες του μάρκετινγκ και την σημασία τους στο σύγχρονο επιχειρησιακό/οικονομικό περιβάλλον
  • Να αντιλαμβάνονται την συνολική εικόνα του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος που αντιμετωπίζει η επιχείρηση
  • Να αξιοποιούν τις πληροφορίες από την έρευνα αγοράς στο πλαίσιο της δημιουργίας κατάλληλων στρατηγικών μάρκετινγκ
  • Να  εξηγούν τον τρόπο με τον όποιο οι καταναλωτές παίρνουν αποφάσεις καταναλωτικής φύσεως
  • Να κατανοούν τη σημασία των εργαλείων της Επιχειρησιακής Πολιτικής και του Στρατηγικού Μάρκετινγκ στο χώρο της αγοράς.
  • Να συνεργάζονται με τους συμφοιτητές τους στην αποτίμηση της κατάστασης και στην παρουσίαση μιας πραγματικής επιχείρησης.

Περιεχόμενα μαθήματος

Ο ρόλος του μάρκετινγκ (ΜΚΤ) στις επιδόσεις των επιχειρήσεων και οργανισμών. Η δημιουργία ικανοποίησης του πελάτη. Κερδίζοντας αγορές μέσω στρατηγικού σχεδιασμού προσανατολισμένου προς την αγορά. Η διοίκηση των πληροφοριών ΜΚΤ και η μέτρηση της ζήτησης της αγοράς. Η ανάλυση του 37 περιβάλλοντος ΜΚΤ. Η ανάλυση των καταναλωτικών αγορών και της αγοραστικής συμπεριφοράς ατόμων Η ανάλυση των βιομηχανικών αγορών και της αγοραστικής συμπεριφοράς επιχειρήσεων και οργανισμών. Η ανάλυση των κλάδων και των ανταγωνιστών. Η τμηματοποίηση της αγοράς και η επιλογή των αγορών-στόχων. Διαφοροποίηση και τοποθέτηση. Ανάπτυξη νέων προϊόντων. Κύκλος ζωής προϊόντος Κατάστρωση στρατηγικών για την παγκόσμια αγορά. Εισαγωγή στο σχεδιασμό προγραμμάτων ΜΚΤ. Οργάνωση, υλοποίηση, αξιολόγηση και έλεγχος της προσπάθειας ΜΚΤ.

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις (3 ώρες/εβδομάδα)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις 3 ώρες εβδομαδιαίως

13Χ3 = 39 ώρες

Μελέτη

111 ώρες

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150 ώρες

Αξιολόγηση

Γραπτή τελική εξέταση

Χρήση ΤΠΕ

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία  και επικοινωνία με τους φοιτητές (PowerPoint presentations, e-class, web-sites).

Πληροφορίες Μαθήματος

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Τσαρσιταλίδου Σοφία

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
Sofia Tsarsitalidou
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Εφαρμοσμένη Μακροοικονομική, Οικονομική Πολιτική
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Δευτέρα 12:00 - 13:00 και 16:00 - 17:00

Συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
- Εισαγωγή στο Marketing, Armstrong Gary,Kotler Philip, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:14952/0
- Marketing: Μια Στρατηγική Προσέγγιση, Perreault W., https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:13256966/0
- ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, Σ. Δημητριάδης, Α. Τζωρτζάκη, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:7821/0