Εισαγωγή στην Ελληνική Οικονομία

The factory of Fix, 1905, Photo: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ergostasio_Fix.JPG

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_154
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Όχι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, αναμένεται οι φοιτητές/τριες  να:

  • Αντιλαμβάνονται τις ιδιομορφίες της ελληνικής οικονομίας σε σχέση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές
  • Έχουν εξοικειωθεί με την πορεία των μακροοικονομικών μεγεθών και τη συνολική εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας την περίοδο 1992-2015
  • Έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν το «αναπτυξιακό» μοντέλο της ελληνικής οικονομίας που οδήγησε στην οικονομική κρίση.

Περιεχόμενα μαθήματος

Βασικά Μακροοικονομικά μεγέθη της Ελληνικής Οικονομίας -  Τρόποι μέτρησης και διαχρονική πορεία - Η εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας 1953-2015 - Από την ταχεία εκβιομηχάνιση 1953-1973 στην περίοδο του στασιμοπληθωρισμού 1973-1992 - Η κρίσιμη 15ετία 1993-2008: Από το Πρόγραμμα Σύγκλισης 1994-2000 στην Ευρωζώνη. - Η διεθνής κρίση ως καταλύτης εθνικών εξελίξεων - Χρονικό των εξελίξεων της ελληνικής οικονομίας 2010-2016 - Αποτίμηση των επιπτώσεων της κρίσης στα βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας - Ερμηνείες της ελληνικής κρίσης.

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις (3 ώρες/εβδομάδα)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

13Χ3 = 39 ώρες

Μελέτη

111 ώρες

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150 ώρες

Αξιολόγηση

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει από την επίδοση στο τελικό διαγώνισμα. Σε περίπτωση που ο φοιτητής/τρια έχει εκπονήσει εργασία, τότε ο τελικός βαθμός προκύπτει συναθροιστικά από την επίδοση του τελικού διαγωνίσματος και της γραπτής εργασίας.

Χρήση ΤΠΕ

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία,  και επικοινωνία με τους φοιτητές (e-class)

Πληροφορίες Μαθήματος

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Πατρώνης Βασίλειος

Καθηγητής
Patronis Vasilis
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Οικονομική Ιστορία - Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Τετάρτη 11.00 -12.00
Πέμπτη 12.00 - 14.00

Συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
Εισαγωγή στην ελληνική οικονομία, Βασίλειος Σ. Πατρώνης, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:77117685/0