Ειδικά Θέματα Μακροοικονομικής

Special Topics in Macroeconomics

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_492
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Όχι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους  φοιτητές να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ της θεωρητικής μακροοικονομικής βιβλιογραφίας και των πραγματικών δεδομένων και πολιτικών. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες:

  • Θα είναι εξοικειωμένοι με τα βασικά ζητήματα της σύγχρονης μακροοικονομικής βιβλιογραφίας
  • Θα έχουν κατανοήσει τις διαμάχες γύρω από τις πολιτικές επιλογές των κυβερνήσεων στον τομέα της οικονομίας και το πώς αυτές αλληλεπιδρούν με το θεσμικό περιβάλλον σε μακροοικονομικό επίπεδο
  • Θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να αναλύουν βασικά παγκόσμια οικονομικά ζητήματα
  • Θα είναι σε θέση να κατανοούν τα κύρια προβλήματα οικονομικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Θα είναι σε θέση να ερμηνεύουν και να αξιολογούν τα αποτελέσματα της αντίστοιχης εμπειρικής βιβλιογραφίας

Περιεχόμενα μαθήματος

Οικονομικός κύκλος. Η δυναμική της συνολικής ζήτησης & προσφοράς, απασχόληση και ανεργία.  Πληθωρισμός. Προσδοκίες. Χρονική ασυνέπεια στη λήψη αποφάσεων οικονομικής πολιτικής. Αξιοπιστία οικονομικής πολιτικής. Παίγνια μακροοικονομικής πολιτικής. Αναπτυξιακή διαδικασία & ο ρόλος της οικονομικής πολιτικής. Παγκοσμιοποίηση, χρηματοπιστωτικές κρίσεις. Ο δημόσιος τομέας στην παγκόσμια οικονομία. Διεθνής μακροοικονομική αλληλεξάρτηση. Διεθνής συντονισμός οικονομικής πολιτικής. Ευρωπαϊκά θέματα οικονομικής πολιτικής, αγοράς εργασίας, και ανάπτυξης. Εφαρμογές με μακροσειρές.

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις (3 ώρες/εβδομάδα)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις, 3 ώρες εβδομαδιαίως

13Χ3 = 39 ώρες

Μελέτη

111

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150 ώρες

Αξιολόγηση

(α) Γραπτή διαδικασία ερωτήσεων ανάπτυξης στο τέλος του εξαμήνου (65%)

(β) Προαιρετικό project/εργασία κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (εφαρμογές με μακροσειρές) (35%)

Χρήση ΤΠΕ

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία,  και επικοινωνία με τους φοιτητές (e-class)

Πληροφορίες Μαθήματος

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Παπαϊωάννου Σωτήριος

Επίκουρος Καθηγητής
Παπαϊωάννου Σωτήριος
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Εφαρμοσμένη Μακροοικονομική
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Τετάρτη 12:00 - 14:00
Πέμπτη 11:00 - 12:00

Συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
Οικονομική Πολιτική-Θεωρία και Πρακτική, Quere-Bénassy Agnès, Cœuré Benoît, Jacquet Pierre, Ferry-Pisani Jean, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:86056213/0
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΑΠΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΣ, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:5403/0
Τεχνικές Προσομοίωσης, 2η Έκδοση, Ρουμελιώτης Μάνος- Σουραβλάς Σταύρος, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:41958885/0