Αγροτική Πολιτική

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_465
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Όχι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί εφαρμογή των βασικών εργαλείων κυρίως της Μικρο-οικονομικής α) στον αγροτικό τομέα και β) στην ανάλυση της αγροτικής πολιτικής. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αγροτικών προϊόντων από την πλευρά της ζήτησης και της παραγωγής, των παραγωγικών συντελεστών του τομέα και της ασκούμενης πολιτικής.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση του συνόλου των ζητημάτων που συνθέτουν το λεγόμενο «αγροτικό πρόβλημα». Θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν την αποκτηθείσα γνώση και κατανόηση των ζητημάτων που απασχολούν τον αγροτικό χώρο με επαγγελματικό τρόπο, να αναπτύσσουν επιχειρήματα στηριζόμενοι στα εργαλεία της  οικονομικής ανάλυσης  που διδάχτηκαν και να αναλύουν με επιστημονικό τρόπο ζητήματα της ασκούμενης αγροτικής πολιτικής (ΚΑΠ). Επιπλέον, με τη χρήση των υφιστάμενων βάσεων δεδομένων που αφορούν τον πρωτογενή τομέα και σε συνδυασμό με τα εργαλεία της Στατιστικής και της Οικονομετρίας θα είναι σε θέση να παρέχουν επαρκή αντικειμενική τεκμηρίωση των κρίσεων που εκφέρουν και κοινοποιούν σε ειδικευμένα και μη ειδικευμένα ακροατήρια.  Η αποκτηθείσα γνώση και κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και προβλημάτων του πρωτογενή τομέα αποτελούν επαρκή βάση για συνέχιση των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Περιεχόμενα μαθήματος

Το «αγροτικό πρόβλημα» και τα βασικά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του αγροτικού τομέα. Αγορές αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Ανάλυση, εκτίμηση και ειδικά θέματα της ζήτησης αγροτικών προϊόντων. Τρόφιμα και διατροφικά ελλείμματα. Ανάλυση, εκτίμηση και ειδικά θέματα της προσφοράς αγροτικών προϊόντων. Ανάλυση διαρθρώσεων αγοράς αγροτικών προϊόντων. Εμπορία αγροτικών προϊόντων, περιθώρια εμπορίας. Ζήτηση για παραγωγικούς συντελεστές. Προσφορά εργασίας, απασχόληση και  πολυαπασχόληση των αγροτών. Η Γεωργική γή: προσφορά, ζήτηση και έγγειος πρόσοδος. Αγροτική πολιτική και ευημερία. Ανάλυση εναλλακτικών πολιτικών παρέμβασης στις αγορές αγροτικών προϊόντων. Τα βασικά χαρακτηριστικά της Νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Αγροτικός τομέας και ανάπτυξη. Ελληνική γεωργία: στατιστικά δεδομένα, εξέλιξη, προβλήματα και ανάπτυξη.

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις (3 ώρες/εβδομάδα)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις και σεμινάρια

39 ώρες (3*13)

Αυτοτελής μελέτη

111 ώρες

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150 ώρες

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των φοιτητών διενεργείται μέσω ενός γραπτού τελικού διαγωνίσματος Πολλαπλής Επιλογής (40 ερωτήσεις με 5 εναλλακτικές απαντήσεις) που καλύπτει το σύνολο της διδαχθείσας ύλης. Επιτυχής ολοκλήρωση του μαθήματος απαιτεί να έχει απαντήσει σωστά ο φοιτητής σε τουλάχιστον 20 ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις απευθύνονται κατά κύριο λόγο στην κριτική σκέψη του φοιτητή και εντελώς δευτερευόντως στις ικανότητες απομνημόνευσης που ενδεχομένως διαθέτει. Sample τεστ και πληροφορίες για την αξιολόγηση υπάρχουν στο e-class και είναι απολύτως προσβάσιμες από τους φοιτητές.

Χρήση ΤΠΕ

Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Πληροφορίες Μαθήματος

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Σκούρας Δημήτριος

Καθηγητής
Skuras Dimitrios
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Περιφερειακή Οικονομική
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο Οικονομικής των Επιχειρήσεων, της Καινοτομίας και της Περιφερειακής ανάπτυξης
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Δευτέρα 13.00 - 15.00
Τρίτη 13.00 - 14.00

Συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΕΜΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:59382474/0
Αγροτική πολιτική, Σπαθής Παύλος Δ., Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος Λ., Δαμιανός Δημήτριος Ι., https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:50659803/0