Αγγλικά για Οικονομολόγους Ι

Κωδικός Μαθήματος: 
ECΟ_1Ξ01Ν
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Κατηγορία: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Ναι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στην Αγγλική Γλώσσα που χρησιμοποιείται στο πεδίο των Οικονομικών Επιστημών. Ενδεικτικό προαπαιτούμενο είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο B1 / B2. Τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος είναι:

 • Απόκτηση ενός προχωρημένου επιπέδου γνώσεων και απρόσκοπτη  χρήση της Αγγλικής για ειδικούς σκοπούς  (English for Specific Purposes) όσον αφορά τις  τέσσερις βασικές δεξιότητες: Reading, writing, listening and speaking.
 • Κατανόηση και ανάλυση αυθεντικού υλικού (κείμενα που αναφέρονται στο επιστημονικό αντικείμενο- κυρίως μικροοικονομία) με διδασκαλία εστιασμένη αποκλειστικά στη ανάπτυξη δεξιοτήτων  στη χρήση  της γλώσσας  για ειδικούς σκοπούς
 • Εξοικείωση και  ικανοποιητική χρήση όσο το δυνατόν περισσότερου υλικού με ακαδημαϊκό προσανατολισμό και περιεχόμενο σχετικό με το αντικείμενο σπουδών.

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να υπάρξει:

 • Βελτίωση των δεξιοτήτων στη χρήση της Αγγλικής γλώσσας και του επιστημονικού λόγου 
 • Βελτίωση του γραπτού και προφορικού λόγου για Ειδικούς σκοπούς.

Περιεχόμενα μαθήματος

Τα κείμενα που επιλέγονται προς γλωσσική ανάλυση και κατανόηση  αφορούν περισσότερο την Μικροοικονομία και προέρχονται από διδακτικά βιβλία πανεπιστημιακού επιπέδου και τον περιοδικό τύπο της επιστήμης των οικονομικών. Κάθε κεφάλαιο περιέχει  διάφορα είδη γλωσσικών  ασκήσεων με στόχο την απόκτηση και εμπέδωση του  ακαδημαϊκού λεξιλογίου  και της γλώσσας  που χρησιμοποιείται στην επιστήμη των οικονομικών.

Τίτλοι  των ενοτήτων του μαθήματος:

 • Παρατήρηση και Θεωρία στα Οικονομικά – Ορισμός της Οικονομικής Επιστήμης- Ορισμός της Μικροοικονομίας
 • Σπανιότητα- Επιλογή –Αποδοτικότητα- Περιορισμοί και Κόστη
 • Η σημασία της Λογικής στην  Οικονομική Επιστήμη- Κριτική σκέψη
 • Η  Αγγλική γλώσσα της Θετικής και Δεοντολογικής Οικονομικής
 • Η Αγγλική ορολογία και γλώσσα της στατιστικής – Χρήσιμες  συντομογραφίες στην ακαδημαϊκή γλώσσα των δημοσιεύσεων
 • Έκφραση αιτίας και αποτελέσματος στην αγγλική ακαδημαϊκή γλώσσα των οικονομικών
 • Οικονομικά συστήματα – Στοιχεία ενός Οικονομικού συστήματος
 • Προσφορά και Ζήτηση – Ισοζύγιο- Μετατόπιση και Μετακίνηση  της καμπύλης
 • Γραφήματα και Διαγράμματα  - Η γλώσσα περιγραφής και ερμηνείας των γραφημάτων
 • Επιλογή και θεωρία της  Χρησιμότητας – Η γλώσσα των αριθμών στα Αγγλικά
 • Αγορές –Αλληλοεξαρτώμενες αγορές και Ελαστική αγορά εργασίας
 • Μονοπώλιο και Ολιγοπώλιο -   Στρεβλή/ασυνεχής ζήτηση
 • Επανάληψη - Ασκήσεις  προετοιμασίας για την εξέταση

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις (3 ώρες/εβδομάδα)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

13Χ3 = 39 ώρες

Μελέτη

11 ώρες

Α. Προαιρετική εκπόνηση εργασίας: Περιγραφή, ανάλυση και ερμηνεία γραφημάτων  μέσω του  e-class module:  assignments (10%  του τελικού βαθμού)

Β. Προαιρετικές On line ασκήσεις κατανόησης διαλέξεων σε θέματα  μικροοικονομίας  μέσω του  e-class module:  assignments και  links (20% του τελικού βαθμού).

Γ. Υποχρεωτικές  On-Line  ασκήσεις πολλαπλών επιλογών  μέσω του  e-class module: links (περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη)

 

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

50 ώρες

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση γίνεται:

(α) με γραπτή διαδικασία ερωτήσεων στο τέλος του εξαμήνου  που περιλαμβάνουν ερωτήσεις:  πολλαπλής επιλογής, επιλογής σωστού/λάθους, πλήρωση κενών με το σωστό οικονομικό όρο, αντιστοίχιση όρων και ορισμών, ερωτήσεις κατανόησης κειμένου,  και ερωτήσεις σύντομης απάντησης (70% του τελικού βαθμού).

(β) με την εκπόνηση της προαιρετικής εργασίας  Α  (10% του τελικού βαθμού).

(γ) με την εκπόνηση της προαιρετικής εργασίας  Β  20% του τελικού βαθμού).

Ο βαθμός του μαθήματος θα βασιστεί 100% στην τελική εξέταση για όσους φοιτητές/τριες επιλέξουν να μην εκπονήσουν προαιρετικές εργασίες.

Η διδακτέα ύλη, τα κριτήρια αξιολόγησης του μαθήματος καθώς και άλλο διδακτικό/μαθησιακό υλικό υπάρχουν  αναρτημένα στο e-class  και είναι προσβάσιμα από όλους τους φοιτητές.  

Χρήση ΤΠΕ

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία,  και επικοινωνία με τους φοιτητές (e-class)

Χρήση της ηλεκτρονικής  πλατφόρμας e-class

Πληροφορίες Μαθήματος

Ώρες διδασκαλίας: 
3 hours per week
Μoνάδες ECTS: 
2.00
Διδακτικές μονάδες: 
2.00
Συντελεστής Βαρύτητας: 
1.00
Τρόπος Παράδοσης: 

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Παπαγιάννη Χρυσαυγή

Διδακτικό Προσωπικό Άλλου Τμήματος
Chrysavgi Pappagianni
E-mail: 

Συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
- Αγγλικά των Επιστημών Οικονομίας, Διοίκησης, Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής και Πληροφορικής, Adams John, Fitzgerald Patrick, McCullagh Marie, McLisky Marie, Roberts Mark, Scott Roger, Tabor Carol, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:86201377/0