Προπτυχιακά

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) στην Οικονομική Επιστήμη του Τμήματός μας συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015). Το ΠΠΣ του Τμήματός μας πιστοποιήθηκε με την ανώτερη διάκριση συμμόρφωσης «fully compliant» με διάρκεια ισχύος για τέσσερα έτη, από 17-07-2019 έως 16-07-2023.

Το Τμήμα μας προσφέρει σε προπτυχιακό επίπεδο ένα πλούσιο πρόγραμμα μαθημάτων ώστε να εφοδιάσει τους φοιτητές του επιστημονικά και επαγγελματικά.

Η δομή του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματός μας διακρίνεται από την κατανομή των μαθημάτων στα έτη σπουδών και από το διαχωρισμό τους σε υποχρεωτικά και επιλογής, ενδείξεις της παιδαγωγικής προσέγγισης στην οικονομική επιστήμη που έχει διαμορφώσει το Τμήμα μέσα από την πολύχρονη εμπειρία του.

Η φύση και το περιεχόμενο των μαθημάτων δίνουν στο φοιτητή μια ολοκληρωμένη εικόνα για το αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης καθώς και για τα εφόδια που πρέπει να έχει για την αποτελεσματική παρακολούθηση των μαθημάτων. 

Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει πληροφορίες για: