Έρευνα

Τα μέλη ΔΕΠ του ΤΟΕ έχουν αναπτύξει έντονη ερευνητική δραστηριότητα στα κυριότερα σύγχρονα γνωστικά πεδία της Οικονομικής Επιστήμης. Οι ερευνητικές τους επιδόσεις διακρίνονται από την υψηλή τους ποιότητα, όπως προκύπτει από τον αριθμό των ανταγωνιστικών εγχώριων και διεθνών ερευνητικών έργων τα οποία έχουν εκπονήσει, τις δημοσιεύσεις τους σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και από τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό ετεροαναφορών που αντιστοιχεί στο ερευνητικό τους έργο. 

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο προσπάθειας αξιολόγησης των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών στην Ελλάδα από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Συγκριτική Αξιολόγηση Ερευνητικού Έργου Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης Πανεπιστημίων Ελλάδας και Κύπρου, 2009) οι επιδόσεις σε ότι αφορά τόσο τις δημοσιεύσεις όσο και τις ετεροαναφορές έφεραν το Τμήμα στην δεύτερη θέση μεταξύ δέκα Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών.

Επιπλέον, άλλη μελέτη από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών (Evaluation of ninety-three major Greek university departments using Google Scholar, P Altanopoulou, M Dontsidou, N Tselios, Quality in Higher Education, 2012), με βάση παρόμοια μεθοδολογία, αξιολόγησε το Τμήμα μας ως τρίτο στη σειρά, μετά από το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Στο Τμήμα έχει ιδρύσει τα ακόλουθα Εργαστήρια:

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος δραστηριοποιούνται στους εξής τομείς ερευνητικής δραστηριότητας:

 • Οικονομική της Εργασίας
 • Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική
 • Περιφερειακή Οικονομική &Πολιτική
 • Ανάπτυξη της Υπαίθρου και Αγροτική Οικονομική &Πολιτική
 • Οικονομική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος
 • Οικονομική της Αποτελεσματικότητας, Παραγωγικότητας και Τεχνολογίας
 • Οικονομικά της Ενέργειας
 • Οικονομική της Υγείας
 • Οικονομική της Βιομηχανικής Οργάνωσης
 • Οικονομική των Επιχειρήσεων
 • Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
 • Στατιστική Ανάλυση και Εφαρμογές
 • Συστήματα Διαχείρισης Πληροφορίας
 • Οικονομική Ιστορία
 • Μακροοικονομική Ανάλυση & Πολιτική
 • Θεσμικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αγοράς