ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Οικονομική & Ανάλυση Δεδομένων

Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο την Εφαρμοσμένη Οικονομική και την Ανάλυση Δεδομένων ευρύτερου οικονομικού ενδιαφέροντος καλύπτοντας τόσο το θεωρητικό όσο και το εφαρμοσμένο περιεχόμενο αυτής.

Σκοπός του προγράμματος είναι:

  • η προώθηση της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης στην Οικονομική Επιστήμη σε ανώτατο επίπεδο,
  • η προώθηση της επιστημονικής αριστείας και έρευνας στην Οικονομική Επιστήμη,
  • η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές στις συναφείς επιστημονικές περιοχές,
  • η δημιουργία στελεχών με ισχυρό υπόβαθρο στην σύγχρονη Εφαρμοσμένη Οικονομική και Ανάλυση Δεδομένων, που να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος,
  • η ενίσχυση των δυνατοτήτων των φοιτητών να οργανώσουν δική τους επιχείρηση ή να κάνουν καριέρα σε διευθυντικές θέσεις σε κορυφαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα,
  • πέρα από την ανάπτυξη αναλυτικών δεξιοτήτων στους προαναφερθέντες τομείς, η ανάπτυξη ηγετικών δυνατοτήτων, η εξοικείωση στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και η αντιμετώπιση πραγματικών οικονομικών καταστάσεων στη μελλοντική τους καριέρα.

Το Π.Μ.Σ απευθύνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων Σχολών Επιστήμων Οικονομίας και Διοίκησης, Κοινωνικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας και Πολυτεχνικών Σχολών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Σημείωση: οι απόφοιτοι του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών δεν χρειάζεται να καταθέσουν συστατικές επιστολές.

Περισσότερα στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://postgrad.econ.upatras.gr/