Παπαδημητρίου Δήμητρα

Διδακτικό Προσωπικό Άλλου Τμήματος

Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων