Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το αντικείμενο του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΟΕ είναι η Οικονομική Επιστήμη, η οποία μελετά το πως οι οικονομικές μονάδες χρησιμοποιούν τους πόρους που διαθέτουν για την επίτευξη των στόχων τους, τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τα κίνητρά τους, και τη διανομή των πλεονασμάτων που προκύπτουν.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν στους πτυχιούχους να:

 • αναλύουν τις αποφάσεις νοικοκυριών, επιχειρήσεων, φορέων άσκησης οικονομικής πολιτικής και άλλων ομάδων, και να αντιλαμβάνονται το οικονομικό περιβάλλον και τις δυνάμεις που καθορίζουν τη συμπεριφορά του,

 • χρησιμοποιούν τα βασικά εργαλεία της οικονομικής επιστήμης (στη θεωρητική και εφαρμοσμένη διάστασή της) για τη μελέτη σύγχρονων οικονομικών ζητημάτων και να αξιολογούν εναλλακτικές πολιτικές αντιμετώπισής των,

 • ακολουθούν επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, καθώς και σε διεθνείς οργανισμούς,

 • αναλάβουν μεταπτυχιακές σπουδές υψηλού επιπέδου.

Παράπλευροι, αλλά εξίσου σημαντικοί στόχοι του Προγράμματος Σπουδών αποτελούν η ενδυνάμωση της ικανότητας κριτικής σκέψης, η συσσώρευση κοινωνικού κεφαλαίου και η θέληση για κοινωνική προσφορά.

Αναλυτικότερα, οι στόχοι σε σχέση με τα μαθησιακά αποτελέσματα του Προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

Απόκτηση Γνώσεων:

 1. απόκτηση επιστημονικής γνώσης σε πεδία που αποτελούν τον κορμό της οικονομικής επιστήμης (μικροοικονομική, μακροοικονομική, οικονομετρία) καθώς και σε σημαντικά πεδία εξειδίκευσης της οικονομικής επιστήμης (δημόσια οικονομική, διεθνές εμπόριο, οικονομική πολιτική, οικονομική της ανάπτυξης, οικονομική επιχειρήσεων, οικονομική βιομηχανικής οργάνωσης, οικονομική της εργασίας),
 2. απόκτηση γνώσεων σε πιο εξειδικευμένα αντικείμενα  της οικονομικής επιστήμης (π.χ. οικονομική φυσικών πόρων, περιφερειακή οικονομική, οικονομική  εκπαίδευσης, οικονομική της καινοτομίας & τεχνολογίας, οικονομική της ενέργειας, αγροτική οικονομική, χρηματοοικονομική, μαθηματική οικονομική), καθώς και εμπλουτισμός  γνώσεων σε συναφή πεδία (π.χ. λογιστική, μάρκετινγκ-μάνατζμεντ, εμπορικό δίκαιο, οικονομική γεωγραφία, περιφερειακός & χωροταξικός σχεδιασμός, διαχείριση χαρτοφυλακίου, χρήμα & τράπεζες).

Καλλιέργεια Δεξιοτήτων:

 1. δυνατότητα κατανόησης των αποφάσεων νοικοκυριών, επιχειρήσεων, φορέων άσκησης οικονομικής πολιτικής και άλλων ομάδων,

 2. δυνατότητα αντίληψης του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος και των δυνάμεων που καθορίζουν την συμπεριφορά του.

Ανάπτυξη Ικανοτήτων:

 1. ανεπτυγμένη οικονομική σκέψη,
 2. ικανότητα μελέτης και ανάλυσης οικονομικών ζητημάτων και αξιολόγησης τρόπων επίλυσης των σύγχρονων οικονομικών προβλημάτων,
 3. ικανότητα ανάληψης επιτυχούς σταδιοδρομίας στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και σε διεθνείς οργανισμούς,
 4. ικανότητα ανάληψης μεταπτυχιακών σπουδών υψηλού επιπέδου.