Κανονισμός Εξετάσεων

Σκοπός και πεδία εφαρμογής

Οι φοιτητές κρίνονται για τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους και δεν επιτρέπεται σε κανέναν να φοιτητή να πλεονεκτεί αθέμιτα έναντι των συναδέλφων του, πλήττοντας την ακεραιότητα και διαφάνεια των διαδικασιών αξιολόγησης, αλλά και την αξιοπιστία και το ακαδημαϊκό επίπεδο του πτυχίου που απονέμει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΤΟΕ).

Το ΤΟΕ αναγνωρίζει ότι πρέπει να καταστήσει σαφές στους φοιτητές για το τι συνιστά ανάρμοστη ή παραβατική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ή σε γραπτή πρόοδο ή σε άλλη μορφή αξιολόγησης (προφορική εξέταση, εργασία).

Θέματα συμπεριφοράς

α) ακαδημαϊκά ανάρμοστη συμπεριφορά στις εξετάσεις ή σε γραπτή πρόοδο ή σε άλλη μορφή αξιολόγησης των φοιτητών. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι παρακάτω δραστηριότητες:

 • Η διάθεση προς χρήση από τον εξεταζόμενο ή η εναπόθεση στον προσβάσιμο από αυτόν χώρο εξέτασης οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (κινητό τηλέφωνο κ.λπ.) κατά τη διάρκεια εξέτασης.
 • Η χρήση απαγορευμένου εξοπλισμού, λογισμικού ή υλικού κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
 • Η λήψη πληροφοριών (σε οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας γραπτά, προφορικά και από οποιονδήποτε προερχόμενη) κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.
 • Η παραπλάνηση ή απόπειρα παραπλάνησης από μέρους του φοιτητή αναφορικά με την ταυτότητά του. Σημειώνεται ότι η πλαστοπροσωπία και πλαστογραφία δημοσίων εγγράφων είναι ποινικά αδικήματα.
 • Η παροχή στο προσωπικό του Τμήματος εσφαλμένων ή παραπλανητικών πληροφοριών πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την εξέταση.
 • Η ανεπίτρεπτη (δίχως άδεια από τους επιβλέποντες /επιτηρητές ή το διδάσκοντα) απομάκρυνσης των θεμάτων της εξέτασης από την αίθουσα διεξαγωγής εξετάσεων από άτομο ή φοιτητή που δεν έχει σχετική εξουσιοδότηση ή άδεια.
 • Η οποιαδήποτε ανεξέλεγκτη και μη εποπτευόμενη απουσία/αποχώρηση από την αίθουσα της εξέτασης (σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα επιτραπεί ξανά η είσοδος στην αίθουσα της εξέτασης).
 •   Η ανεπίτρεπτη και μη δηλωθείσα απόκτηση των ερωτήσεων-θεμάτων της εξέτασης, πριν τη διεξαγωγή της, ανεξάρτητα από το εάν το συγκεκριμένο άτομο ή φοιτητής συμμετέχει στην εξέταση αυτή.
 • Η μη τήρηση του κανονισμού σχετικά με την ορθή διεξαγωγή των εξετάσεων, με τρόπο που μπορεί να αποβεί σε όφελος του φοιτητή έναντι των υπολοίπων εξεταζόμενων.
 • Η μη τήρηση των οδηγιών των εξεταστών ή των εποπτών/επιτηρητών.
 • Η ανάρμοστη, προσβλητική ή επιθετική συμπεριφορά των εξεταζόμενων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων προς τους εξεταστές ή προς του επόπτες/επιτηρητές.

β) Υποβοήθηση και συνέργεια μέσω συμμετοχής σε ακαδημαϊκά ανάρμοστη συμπεριφορά. Οι φοιτητές που δρουν με τον παραπάνω τρόπο θα υφίστανται τις ίδιες συνέπειες με τους φοιτητές ή άτομα που έχουν επιδείξει ανάρμοστη συμπεριφορά.  Ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι παρακάτω δραστηριότητες:

 • Ο διαπληκτισμός ή συμπλοκή με κάποιο άλλο άτομο (φοιτητή ή όχι) κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
 • Η παροχή βοήθειας/συνέργεια σε οποιονδήποτε φοιτητή που εκδηλώνει ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
 • Η συγγραφή εργασίας για λογαριασμό άλλου φοιτητή.
 • Η παροχή σε φοιτητή υλικού (π.χ. εργασίας) για να κατατεθεί προς αξιολόγηση και να αξιολογηθεί, συνιστά υποβοήθηση και συνέργεια, καθώς και η γνωστοποίηση/διαφήμιση προσφοράς τέτοιων υπηρεσιών (π.χ. η διαφήμιση υπηρεσιών συγγραφής παντός είδους εργασιών).
 • Η κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας άλλου φοιτητή, εξεταζόμενη υπό το πρίσμα ακαδημαϊκής παραβατικής συμπεριφοράς, θεωρείται σοβαρότατο αδίκημα.

Αντιμετώπιση περιστατικών ανάρμοστης συμπεριφοράς

Ο επόπτης/επιτηρητής ή ο εξεταστής όταν αντιληφθούν περιστατικά εκδήλωσης ακαδημαϊκά ανάρμοστης συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ή περιστατικών μη τήρησης του κανονισμού εξετάσεων ή οποιαδήποτε ανάρμοστη ή παραβατική συμπεριφορά από τον εξεταζόμενο, μπορούν να διακόψουν την εξέτασή του και να συλλέξουν το γραπτό.

Στη συνέχεια, ενημερώνεται η Συνέλευση του Τμήματος (ΣτΤ)[1] για την επιβολή των πειθαρχικών κυρώσεων. Για τη λήψη απόφασης από τη ΣτΤ θα πρέπει

 • Να υποβληθεί σχετική έκθεση (με περιγραφή του περιστατικού και επισύναψη σχετικού υλικού που κρίνεται χρήσιμο) από τον αρμόδιο επιτηρητή προς τον Πρόεδρο του Τμήματος με κοινοποίηση στο διδάσκοντα του μαθήματος.
 • Συμπληρωματικά μπορεί  να υποβάλλει έκθεση προς τον Πρόεδρο και ο διδάσκων του μαθήματος.
 • Ο Πρόεδρος αφού αξιολογήσει το περιστατικό και προβεί στις κατά την κρίση του ενέργειες αποφασίζει για το εάν θα παραπέμψει το θέμα στη Συνέλευση του Τμήματος προκειμένου να εξεταστεί η άσκηση πειθαρχικής δίωξης.

Ανεξαρτήτως των πειθαρχικών κυρώσεων, ο Εξεταστής μπορεί να διακόψει την εξέταση του φοιτητή που εμπλέκεται π.χ. σε συνεργασία ή αντιγραφή, να ακυρώσει το γραπτό και να βαθμολογήσει με μηδέν τον εξεταζόμενο.

Ο προπηλακισμός, η εξύβριση, η απειλή και η κάθε μορφής προσβλητική συμπεριφορά εις βάρος του εξεταστή ή επιτηρητή πριν την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της εξέτασης συνιστά λόγο ακύρωσης της εξέτασης. Η σχετική απόφαση μπορεί να ληφθεί από τον Εξεταστή ή εκ των υστέρων από τον Πρόεδρο του Τμήματος.

Διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο Επιτηρητής ή ο Εξεταστής σε περίπτωση που παρατηρηθεί ακαδημαϊκά ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Σε περίπτωση που ο επιτηρητής ή ο εξεταστής έχει βάσιμες υποψίες ότι ένας ή περισσότερη φοιτητές διαπράττουν αδίκημα/παράβαση κατά την διάρκεια εξέτασης οφείλει να προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

 • Να μιλήσει στον εμπλεκόμενο/ους φοιτητή/ές για τις υποψίες του και να τους αναφέρει ότι θα ενημερώσει σχετικά τον Πρόεδρο του Τμήματος.
 • Να αφαιρέσει και να παρακρατήσει το απαγορευμένο υλικό (αν είναι εφικτό) και σε περίπτωση άρνησης του/ων φοιτητή/ών να καταγράψει τη διαφωνία του/ους και όποια άλλη δικαιολογία προβάλει/ουν.
 • Να σημειώσει το ονοματεπώνυμο του φοιτητή, τον αριθμό μητρώου, το μάθημα και την αίθουσα/τοποθεσία του περιστατικού.
 • Να σημειώσει ή και να αφαιρέσει, αν κρίνει σκόπιμο, το γραπτό από τον/ους φοιτητή/ές.
 • Να υποβάλει αναλυτική έκθεση στον Πρόεδρο του Τμήματος σχετικά με το περιστατικό, εντός 24 ωρών από το πέρα της εξέτασης.

Υποχρεώσεις διδασκόντων

Οι διδάσκοντες έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

 • Να εποπτεύουν τη διαδικασία σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης.
 • Να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τους επόπτες/επιτηρητές και να τους κατανέμουν ανά αίθουσα.
 • Να προσέρχονται 15 λεπτά πριν την εξέταση για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις.
 • Να συμπτύσσουν τις αίθουσες εξέτασης αν οι εξεταζόμενοι είναι λιγότεροι από ότι αναμένεται.
 • Να ορίσουν το χρονικό διάστημα μετά την έναρξη της εξέτασης που θα επιτρέπεται η αποχώρηση των εξεταζόμενων.
 • Να ορίζουν την ακριβή διάρκεια της εξέτασης, καθώς και εάν το έντυπο των θεμάτων επιστρέφεται ή όχι.
 • Να προσδιορίζουν το χρόνο υποβολής και τον τρόπο επίλυσης των αποριών.
 • Να ελέγχουν την παρουσία αυτών που έχουν οριστεί ως επιτηρητές/επόπτες.
 • Να παραδίδουν τη βαθμολογία στη Γραμματεία του Τμήματος μέσα σε 21 ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.
 • Να δέχονται στις ώρες γραφείου τους όσους φοιτητές επιθυμούν να δουν το γραπτό τους.

Υποχρεώσεις εξεταζόμενων φοιτητών

 • Οι φοιτητές οφείλουν να απαλλαγούν, πριν την έναρξη της εξέτασης, από βιβλία, σημειώσεις, τσάντες, κινητά τηλέφωνα, tablets κ.λπ. τα οποία πρέπει να τοποθετούνται σε χώρο που θα επιδείξει ο επιτηρητής.
 • Οφείλουν να προσέρχονται στην αίθουσα εξέτασης 10 λεπτά νωρίτερα από την ώρα εξέτασης για να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής προσέλθει με κάποια ολιγόλεπτη καθυστέρηση (από την προκαθορισμένη έναρξη) μπορεί να συμμετάσχει στην εξέταση μόνο κατόπιν εγκρίσεως του διδάσκοντος.
 • Οι φοιτητές οφείλουν να προσέρχονται στις εξετάσεις με την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν την έχουν μαζί τους η ταυτοπροσωπία θα πρέπει να ελεγχθεί με την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο ή να γίνει ταυτοπροσωπία μέσω της Γραμματείας.
 • Κατά τη διάρκεια της εξέτασης συνίσταται να αποφεύγεται η χρήση τουαλέτας. Επιτρέπεται μόνο όταν υπάρχει ανάγκη και, σε κάθε περίπτωση, μετά την παρέλευση της πρώτης ώρας. Σε αυτή την περίπτωση θα συνοδεύεται από επιτηρητή και θα γράφεται και υπογράφεται από τον επιτηρητή στην πρώτη σελίδα του γραπτού ο ακριβής χρόνος εξόδου και εισόδου στην αίθουσα.
 • Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να σέβονται τους εξεταστές και τους επόπτες και να υπακούουν στις οδηγίες και τους κανόνες εξέτασης. Παραπτώματα ανάρμοστης, προσβλητικής ή επιθετικής συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια των εξετάσεων συνεπάγονται πειθαρχική διαδικασία.
 • Οι εξεταζόμενοι έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση πρόχειρου, εάν ο εξεταστής το επιτρέψει, το οποίο παραδίδεται μαζί με τον υλικό των εξετάσεων που έχει διανεμηθεί.

Υποχρεώσεις εποπτών/επιτηρητών

 • Καθήκοντα επόπτη εκτελούν όσοι έχουν οριστεί από το Τμήμα.
 • Οι επόπτες πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την έναρξη των εξετάσεων και να μεριμνούν για την τακτοποίηση των φοιτητών στα έδρανα.
 • Με την έναρξη των εξετάσεων και όχι κατά την αποχώρηση των εξεταζομένων, μονογράφονται οι κόλλες και γίνεται έλεγχος των στοιχείων ταυτότητας των εξεταζομένων. Εάν δεν καταστεί δυνατός ο έλεγχος στοιχείων λόγω έλλειψης εγγράφων ταυτοποίησης, το γραπτό δεν υπογράφεται και ενημερώνεται σχετικά ο Εξεταστής.
 • Οι επόπτες κατά τη διάρκεια της εξέτασης ασχολούνται ενεργά και αποκλειστικά με την επιτήρηση των εξεταζόμενων.
 • Καθ΄ όλη τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή στην αίθουσα προσώπων που δεν έχουν καμία σχέση με τις εξετάσεις.
 • Τα γραπτά συγκεντρώνονται στην έδρα, καταμετρώνται και εσωκλείονται σε φάκελο ή όταν δεν είναι διαθέσιμος σε κόλλες ίδιες με αυτές της εξέτασης. Έξω από το φάκελο ή στην πρώτη σελίδα της κόλλας αναγράφονται τα στοιχεία της εξέτασης: Μάθημα, όνομα διδάσκοντα- εξεταστή, ημερομηνία, αίθουσα, ονοματεπώνυμο εποπτών και αριθμό γραπτών. Εάν κάποιος φοιτητής χρησιμοποιήσει περισσότερες από μία κόλλες θα πρέπει να αναγράψει τα στοιχεία του σε όλες τις κόλλες και ο επόπτης πρέπει να σημειώσει των συνολικό αριθμό που έχουν χρησιμοποιηθεί στην πρώτη σελίδα.
 • Οι επόπτες μεριμνούν για την τήρηση του χρόνου έναρξης και λήξης της εξέτασης που θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς στον πίνακα και για την υπενθύμιση του υπολειπόμενου χρόνου κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Οι επόπτες οφείλουν να ενημερώσουν του φοιτητές 15 λεπτά πριν τη λήξη της εξέτασης.

[1] Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών διοικείται από τη Συνέλευση και τον/την εκάστοτε Πρόεδρο του Τμήματος. Η Συνέλευση του Τμήματος αποτελείται από:(1) τα μέλη του Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), (2) έναν εκπρόσωπο ΕΔΙΠ,(3) έναν εκπρόσωπο ΕΤΕΠ, (4) έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών, (5) έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών. Το Τμήμα εκλέγει Πρόεδρο κάθε δύο (2) χρόνια. Το μέλος ΔΕΠ που εκλέγεται στη θέση αυτή συγκαλεί τη Συνέλευση, καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη, προεδρεύει των εργασιών της, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών της και προΐσταται των Υπηρεσιών του Τμήματος. Η γενική λειτουργία του Τμήματος διέπεται από τον εσωτερικό κανονισμό του Πανεπιστημίου Πατρών (Υ.Α. Β1/63557/6.7.2004 ΦΕΚ 1062/14.6.2004 τ.Β ́) και τον πρότυπο Γενικό Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Α.Ε.Ι (Π.Δ. 160 ΦΕΚ200/03.11.2008).