Αξιολόγηση

Από το 2011 το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών συντάσσει κάθε έτος Εσωτερική Έκθεση και ανά τέσσερα έτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Έως σήμερα το Τμήμα έχει συντάξει τις ακόλουθες εκθέσεις, όπως αυτές παρέχονται από τον ιστότοπο της ΜΟνάδας ΔΙασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Ιδρύματος:

 1. Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (2020-2021)
 2. Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (2019-2020)
 3. Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (2018-2019)
 4. Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (2017-2018)
 5. Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (2016-2017)
 6. Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (2015-2016)
 7. Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (2014-2015)
 8. Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (2013-2014)
 9. Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (2012-2013)
 10. Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (2011-2012)
 11. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (2007-2011)

Το 2014 πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών από Εξωτερικούς Αξιολογητές διακεκριμένους επιστήμονες του εξωτερικού. Η σχετική έκθεση είναι η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (2014).

Τον Ιούνιο του 2019 το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών πιστοποιήθηκε με την ανώτερη διάκριση συμμόρφωσης «fully compliant»σύμφωνα με την Έκθεση της Επιτροπής Πιστοποίησης, η οποία επικυρώθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

Ως απόρροια της διάκρισης αυτής, το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματός μας συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΑΔΙΠ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015). Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίζεται για τέσσερα έτη, από 17-07-2019 έως 16-07-2023 (Βλ. σχετικό Πιστοποιητικό).