Διοίκηση

Το όργανο διοίκησης του Tμήματος είναι η Συνέλευση. Η σύνθεση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023, έχει ως εξής:

  1. Πρόεδρος: κ. Ιωάννης Βενέτης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.
  2. Αναπληρωτής Πρόεδρος: κ. Εμμανουήλ Τζαγκαράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.
  3. Καθηγητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών (σύμφωνα με τους εκάστοτε επικαιροποιημένους καταλόγους).
  4. Εκπρόσωπος μελών ΕΔΙΠ: κ. Βικτωρία Δασκάλου (με θητεία 1-12-2022 έως 30-11-2023).
  5. Εκπρόσωπος μελών ΕΤΕΠ:  κ. Αλάξανδρο Ρούσσος με αναπληρωτή του την κ. Ισμήνη Γούδη (με θητεία 1-12-2023 έως 30-11-2023).
  6. Εκπρόσωπος Φοιτητών: Δεν έχει ορισθεί (με θητεία 1-12-2022 έως 30-11-2023).
  7. Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών & Υποψηφίων Διδακτόρων: Δεν έχει ορισθεί (με θητεία 1-12-2022 έως 30-11-2023)

Καθήκοντα Γραμματέα ασκεί η  Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, κα Θεοδώρα Φερτάκη, υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου κατηγορίας ΤΕ ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού.