Διοίκηση

Το όργανο διοίκησης του Tμήματος είναι η Συνέλευση. Η σύνθεση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021, έχει ως εξής:

  1. Πρόεδρος: κ. Ιωάννης Βενέτης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.
  2. Καθηγητές & Λέκτορες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών (σύμφωνα με τους εκάστοτε επικαιροποιημένους καταλόγους).
  3. Εκπρόσωπος μελών ΕΔΙΠ: κ. Βικτωρία Δασκάλου (με θητεία 1-12-2020 έως 30-11-2021).
  4. Εκπρόσωπος μελών ΕΤΕΠ:  κ. Αλάξανδρο Ρούσσος με αναπληρωτή του την κ. Ισμήνη Γούδη (με θητεία 1-12-2020 έως 30-11-2021).
  5. Εκπρόσωπος Φοιτητών: Δεν έχει ορισθεί (με θητεία 1-12-2020 έως 30-11-2021).
  6. Εκπρόσωπος Μεταπτυχιακών Φοιτητών & Υποψηφίων Διδακτόρων: Δεν έχει ορισθεί (με θητεία 1-12-2020 έως 30-11-2021)

Καθήκοντα Γραμματέα ασκεί η  Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, κα Θεοδώρα Φερτάκη, υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου κατηγορίας ΤΕ ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού.