Οικονομική Ιστορία

Economic Crisis 1930, Photo: Bundesarchiv, Bild 102-10246 via Wikimedia Commons

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_130
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Κατηγορία: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Όχι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές/τριες στις  βασικές έννοιες της Παγκόσμιας Οικονομικής Ιστορίας από τον 13ο έως και τον 20ό αιώνα. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, αναμένεται οι φοιτητές/τριες να:

  •  Μπορούν να διαχωρίζουν την Οικονομική Ιστορία από τη Γενική Ιστορία
  • Αξιολογούν και να συγκρίνουν θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις της οικονομικής και της κοινωνικής ιστορίας
  • Αντιλαμβάνονται, να κατανοούν και να εξηγούν βασικές διαδικασίες της μακρο-οικονομικής ανάπτυξης: τη μετάβαση από τη φεουδαρχία  στον καπιταλισμό και τις διάφορες μορφές της, τις διάφορες φάσεις της βιομηχανικής επανάστασης, την εκδήλωση οικονομικών κρίσεων.
  • Μπορούν να αναπτύσσουν συνθετικές και αναλυτικές δεξιότητες ώστε να αναλύουν και να συγκρίνουν πρότυπα ανάπτυξης του Βορρά, του Νότου και της Ανατολής, καθώς και να διακρίνουν μορφές και φάσεις παγκοσμιοποίησης.
  • Αξιολογούν κριτικά την επίδρασή των διαδικασιών αυτών στη δομή και τη μεταβολή της κοινωνίας, της επιχειρηματικότητας  και των επιχειρήσεων.
  • Έχουν αποκτήσει τις βάσεις για μεταπτυχιακές σπουδές στην Οικονομική Ιστορία, την Κοινωνική Ιστορία και την Ιστορία των Επιχειρήσεων, στις επιχειρησιακές σπουδές και στα Οικονομικά.

Περιεχόμενα μαθήματος

Έννοια και περιεχόμενο της Οικονομικής Ιστορίας. Θεωρίες της Μετάβασης. Οι Μέσοι Χρόνοι. Η Ευρώπη υπό διαμόρφωση. Η Υπερπόντια Επέκταση των Ευρωπαίων και η Περίοδος του Εμπορικού Καπιταλισμού. Αποικιακές Αυτοκρατορίες και Ζώνες του μεγάλου εμπορίου. Η Βιομηχανική Επανάσταση. Οικονομική Ανάπτυξη και Νέες Παγκόσμιες Ισορροπίες. Η Επανάσταση στις Μεταφορές. Οι Αλλαγές στην Αγροτική Οικονομία. Η Βιομηχανική Παραγωγή και η Δεύτερη Βιομηχανική Επανάσταση. Η Εξάπλωση της Καπιταλιστικής Οικονομίας σε Παγκόσμια Κλίμακα. Η Ύφεση της Βιομηχανικής Παραγωγής στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα. H εποχή του Ιμπεριαλισμού. Οι Πόλεμοι και οι Οικονομικές Κρίσεις. Η Παγκόσμια Οικονομική Ύφεση και η Οικονομία του Μεσοπολέμου. Η Οικονομική Ανάπτυξη του Μεταπολεμικού Κόσμου. Προς τη μικτή οικονομία. Ο Σύγχρονος Καπιταλισμός. Η Ανάδυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Προβλήματα και Προοπτικές.

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις (3 ώρες/εβδομάδα)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

13Χ3 = 39 ώρες

Μελέτη

111 ώρες

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150 ώρες

Αξιολόγηση

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει από την επίδοση στο τελικό διαγώνισμα. Σε περίπτωση που ο φοιτητής/τρια έχει εκπονήσει εργασία, τότε ο τελικός βαθμός προκύπτει συναθροιστικά από την επίδοση του τελικού διαγωνίσματος και της γραπτής εργασίας.

Χρήση ΤΠΕ

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία, και επικοινωνία με τους φοιτητές (e-class)

Πληροφορίες Μαθήματος

Συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
- Ευρωπαϊκή οικονομική ιστορία, Βασίλειος Σ. Πατρώνης, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:77117687/0