Ελληνική Οικονομική Ιστορία

Greek Economic History, photo: .liketobite@flickr

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_230
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Όχι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, αναμένεται οι φοιτητές/τριες  να:

  • Έχουν εξοικειωθεί με ζητήματα ελληνικής οικονομικής ιστορίας
  • Μπορούν να αξιολογούν και να συγκρίνουν θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις της οικονομικής ιστορίας της Ελλάδας
  • Αντιλαμβάνονται, κατανοούν και εξηγούν τον «ελληνικό» δρόμο προς τον καπιταλισμό και τις ιδιομορφίες του.
  • Αξιολογούν κριτικά την επίδρασή των διαδικασιών αυτών στη δομή και τη μεταβολή της κοινωνίας, της επιχειρηματικότητας  και των επιχειρήσεων στη σύγχρονη ελληνική ιστορία.

Περιεχόμενα μαθήματος

Εισαγωγή στην Ιστορία της Νεοελληνικής Κοινωνίας. Μηχανισμοί της αγροτικής οικονομίας στη Τουρκοκρατία. Η ανάπτυξη του εμπορίου και της ναυτιλίας κατά την τελευταία περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας. Τα οικονομικά προβλήματα  του νέου ελληνικού κράτους. Το ζήτημα των εθνικών γαιών. Η κίνηση του εμπορίου και οι πρώτες απόπειρες εκβιομηχάνισης. Η διανομή της εθνικής γης και η ανάπτυξη των εμπορευματικών φυτειών. Η προσάρτηση της Θεσσαλίας και η μεγάλη ιδιοκτησία. Κράτος και οικονομική πολιτική στον 19ο αιώνα. Η κρίση της κορινθιακής σταφίδας και η πτώχευση του νεοελληνικού κράτους. Η ανάπτυξη των νέων βιομηχανικών κέντρων και του εργατικού κινήματος. Οικονομία και κοινωνία στη διάρκεια του μεσοπολέμου. Η έλευση των προσφύγων και οι συνέπειές της.  Η αγροτική μεταρρύθμιση και η διανομή της γης στους ακτήμονες. Χαρακτηριστικά της βιομηχανικής ανάπτυξης του μεσοπολέμου.  Οικονομία, Κράτος και Οικονομική Πολιτική στη μεταπολεμική περίοδο.  Οι κατευθυντήριες γραμμές, οι συνέπειες, το μεταπολεμικό μοντέλο ανάπτυξης. Ελληνική οικονομία και κοινωνία και η ευρωπαϊκή πρόκληση.

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις (3 ώρες/εβδομάδα)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

13Χ3 = 39 ώρες

Μελέτη

111 ώρες

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150 ώρες

Αξιολόγηση

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει από την επίδοση στο τελικό διαγώνισμα. Σε περίπτωση που ο φοιτητής/τρια έχει εκπονήσει εργασία, τότε ο τελικός βαθμός προκύπτει συναθροιστικά από την επίδοση του τελικού διαγωνίσματος και της γραπτής εργασίας.

Χρήση ΤΠΕ

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία,  και επικοινωνία με τους φοιτητές (e-class)

Πληροφορίες Μαθήματος

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Μανιούδης Εμμανουήλ

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
Μανιούδης Εμμανουήλ
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Τρίτη 15:00 - 18:00

Συγγράμματα

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
Οικονομική ιστορία του ελλαδικού χώρου, Βασίλειος Σ. Πατρώνης, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:77117689/0