Εφαρμοσμένη Οικονομετρία

Applied Econometrics, graph: Robert Shaw

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_421
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Ναι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Κύριος στόχος του μαθήματος είναι η σύνδεση των θεωρητικών οικονομετρικών εννοιών και υποδειγμάτων που οι φοιτητές-τριες διδάσκονται στο μάθημα της Οικονομετρίας, με την πρακτική εφαρμογή και ανάλυση των οικονομετρικών μεθόδων/υποδειγμάτων κατά τρόπο ανάλογο με αυτόν που εφαρμόζουν οι εμπειρικοί ερευνητές-οικονομολόγοι.

Οι φοιτητές-τριες εξοικειώνονται σε πρακτικό επίπεδο με τα βασικά εργαλεία των οικονομολόγων για την ποσοτικοποίηση-μέτρηση και ανάλυση οικονομικών στοιχείων, σχέσεων και φαινομένων με τη χρήση του οικονομετρικού πακέτου gretl.

Στο πλαίσιο του μαθήματος θα πραγματοποιείται ανάλυση και επεξεργασία στοιχείων από πραγματικές βάσεις οικονομικών δεδομένων, καθώς και χρήση των κατάλληλων οικονομετρικών υποδειγμάτων, ανάλογα με την φύση των δεδομένων (διαστρωματικά δεδομένα, χρονολογικά δεδομένα, συνδυασμός των δύο κτλ.), για την απάντηση κλασικών οικονομικών ερωτημάτων.

Με το πέρας του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές-τριες να έχουν μία ολοκληρωμένη γνώση των κλασικών εργαλείων και τεχνικών της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης, και επιπλέον να έχουν αναπτύξει περαιτέρω τις παρακάτω δεξιότητες:

 • Υπολογιστικές δεξιότητες – χρήση εξειδικευμένου οικονομετρικού λογισμικού ανοιχτού κώδικα
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες – Ικανότητα να επικοινωνήσουν οι φοιτητές/τριες τα αποτελέσματα των αναλύσεων τους μέσω της παρουσίασης εργασιών.

Περιεχόμενα μαθήματος

Συνοπτικά, η ύλη του μαθήματος - πάντα σε πρακτικό επίπεδο και με κύριο εργαλείο το οικονομετρικό λογισμικό gretl - είναι η παρακάτω:

Απλό γραμμικό υπόδειγμα:

 • εκτίμηση (ελαχίστων τετραγώνων)
 • ερμηνεία συντελεστών (συντελεστής κλίσης)
 • συντελεστής προσδιορισμού
 • έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας
 • τυπικό σφάλμα παλινδρόμησης
 • πρόβλεψη
 • συναρτησιακές μορφές υποδειγμάτων και ερμηνεία συντελεστών.

Πολλαπλό γραμμικό υπόδειγμα:

 • εκτίμηση, ερμηνεία συντελεστών μερικής κλίσης
 • συντελεστής προσδιορισμού και διορθωμένος συντελεστής προσδιορισμού
 • έλεγχος γενικών γραμμικών υποθέσεων (έλεγχος πολλαπλών γραμμικών υποθέσεων με την στατιστική F)
 • διαμερισμένη παλινδρόμηση, παράλειψη σχετικών μεταβλητών - εισαγωγή περιττών μεταβλητών, άμεσο, έμμεσο και συνολικό αποτέλεσμα, πολυσυγγραμμικότητα.
 • Ζητήματα ετεροσκεδαστικότητας και αυτοσυσχέτισης
 • Εισαγωγή στην Οικονομετρική ανάλυση με χρήση δεδομένων χρονολογικών σειρών

Τέλος, η πρακτική εφαρμογή μέσω του οικονομετρικού λογισμικού gretl θα στηριχθεί και στις τρεις κύριες δυνατότητες που παρέχει:

 1. Εφαρμογή με χρήση του μενού
 2. Εφαρμογή με χρήση της κονσόλας
 3. Εφαρμογή με χρήση αρχείων script

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις στο Εργαστήριο Η/Υ (3 ώρες/εβδομάδα)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις (στο Εργ. Η/Υ)

39 ώρες

Αυτοτελής Μελέτη (περιλαμβάνει την εκπόνηση ασκήσεων καθώς και τουλάχιστον μία γραπτή εργασία που παρουσιάζεται στο μάθημα)

111 ώρες

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150 ώρες

Αξιολόγηση

Ι. Γραπτή τελική εξέταση στην Ελληνική γλώσσα

ΙΙ. Προαιρετικές  ατομικές εργασίες επαύξησης βαθμού που περιλαμβάνουν ασκήσεις κατανόησης στις ενότητες του μαθήματος με την βοήθεια του λογισμικού gretl

Χρήση ΤΠΕ

 • Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
 • Εκμάθηση και χρήση του προγράμματος ανοικτού κώδικα gretl για πρακτική εξάσκηση σε όλες τις διδασκόμενες τεχνικές και στην παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων

Πληροφορίες Μαθήματος

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Τσαρσιταλίδου Σοφία

Λοιπό διδακτικό προσωπικό
Sofia Tsarsitalidou
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Εφαρμοσμένη Μακροοικονομική, Οικονομική Πολιτική
E-mail: 
Ώρες γραφείου: 
Παρασκευή 15:00 - 16:00 και 19:00 - 20:00

Συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
- Εισαγωγή στην οικονομετρία, Wooldridge J., https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:68390822/0
- Εφαρμοσμένη Οικονομετρία, Dimitrios Asteriou, Stephen Hall, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:77108018/0