Αξιολόγηση Επενδύσεων

Investment Appraisal, photo: Gerd Altmann

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_330
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Ναι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
  • περιγράψει τα βασικά βήματα που περιλαμβάνονται στην ανάλυση κόστους-οφέλους.
  • κατανοήσει τη θεωρητική θεμελίωση της ανάλυσης κόστους-οφέλους.
  • προσδιορίσει τα οφέλη και τα κόστη που συνδέονται με ένα συγκεκριμένο έργο ή πολιτική.
  • εφαρμόσει εναλλακτικές μεθόδους για την αποτίμηση μη αγοραίων αγαθών και υπηρεσιών.
  • προσδιορίσει τα προβλήματα του κινδύνου και της αβεβαιότητας στο πλαίσιο της αξιολόγησης του έργου.
  • κατανοήσει την επιλογή του κατάλληλου κοινωνικού προεξοφλητικού επιτοκίου για την ανάλυση κόστους-οφέλους.
  • εφαρμόσει την ανάλυση κόστους-οφέλους στο πλαίσιο της δημόσιας πολιτικής.

Περιεχόμενα μαθήματος

Εισαγωγικές Έννοιες. Ex Ante και Ex Post ανάλυση κόστους-οφέλους. Τα βασικά βήματα της ανάλυσης κόστους-οφέλους. Η έννοια της προεξόφλησης. Καθαρή παρούσα αξία και εσωτερικός συντελεστής απόδοσης. Αμοιβαίως αποκλειόμενα επενδυτικά σχέδια. Αποτελεσματικότητα κατά Pareto. Κριτήριο Kaldor-Hicks. Συναρτήσεις κοινωνικής ευημερίας. Μεταβολές στο πλεόνασμα καταναλωτή και παραγωγού. Αποτυχίες της αγοράς. Αποτυχίες του κράτους. Δημόσια αγαθά. Εκτίμηση στοιχείων κόστους και οφέλους. Σκιώδεις τιμές. Συντελεστές μετατροπής. Κοινωνικό προεξοφλητικό επιτόκιο. Κίνδυνος και αβεβαιότητα. Ανάλυση ευαισθησίας. Αναμενόμενη χρησιμότητα. Διανομή εισοδήματος. Αποτίμηση μη αγοραίων αγαθών και υπηρεσιών. Μελέτη περιπτώσεων και επίλυση προβλημάτων.

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις (3 ώρες/εβδομάδα)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις, 3 ώρες εβδομαδιάιως

13Χ3 = 39 ώρες

 Μελέτη

111

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150 ώρες

Αξιολόγηση

O τελικός βαθμός προκύπτει ως άθροισμα α) της επίδοσης στο τελικό διαγώνισμα  και β) του 20% της επίδοσης της προαιρετικής εργασίας.

Τα κριτήρια της αξιολόγησης είναι σαφώς προσδιορισμένα και αναρτημένα στην σχετική σελίδα του μαθήματος: 

https://eclass.upatras.gr/courses/ECON1381/

Χρήση ΤΠΕ

Χρήση διαφανειών, e-class, web-sites

Πληροφορίες Μαθήματος

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Γούλας Ελευθέριος

Επίκουρος Καθηγητής
Γούλας Ελευθέριος
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Μακροοικονομική
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Τρίτη 15.00 - 16.00
Πέμπτη 12.00-14:00

Πόροι

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
Αραβώσης, Κ. 2003. Κατάρτιση & Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων & Προγραμμάτων: Από την Θεωρία στην Πράξη. Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.
Θεοφανίδης, Σ. 1985. Εγχειρίδιο Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
Μέργος, Γ. 2007. Κοινωνικο-οικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων και Πολιτικών. Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα.
Τσακλάγκανος, Α. 1997. Χρηματοδότηση και Αξιολόγηση Επενδύσεων. Εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη.
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
Boardman, A.E., D.H. Greenberg, A.R. Vining, and D.L. Weimer. 2011. Cost-Benefit Analysis: Concepts and Practice (4th ed.). Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall.
Campbell, Harry F. and Richard P.C. Brown. 2015. Cost-Benefit Analysis: Financial and Economic Appraisal using Spreadsheets (2nd ed.). New York: Routledge.
Lumby, S. and Jones, C. 2001. Fundamentals of Investment Appraisal. London: Thomson Learning.