Προσομοίωση Επιχειρηματικών Διαδικασιών

Simulation of Business Processes , photo: Gerd Altmann

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_DE141
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Όχι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές την τεχνική της προσομοίωσης στα πλαίσια των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τη διαδικασία κατασκευής ενός πειραματικού μοντέλου, το οποίο μιμείται ένα πραγματικό σύστημα στις λειτουργίες που μας ενδιαφέρουν, και τη διεξαγωγή πειραμάτων με σκοπό την κατανόηση της συμπεριφοράς του πραγματικού συστήματος και τη βελτίωσή του. Στην περίπτωσή μας το πειραματικό μοντέλο σχεδιάζεται και υλοποιείται στον υπολογιστή με τη βοήθεια ειδικών πακέτων. Στα πλαίσια του μαθήματος θα χρησιμοποιηθεί το πακέτο EXTEND.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να:

 1. Διαμορφώνει το μοντέλο που περιγράφει τη λειτουργία του υπό εξέταση συστήματος.
 2. Υλοποιεί το μοντέλο με τη βοήθεια σχετικού λογισμικού.
 3. Σχεδιάζει τα πειράματα που πρέπει να εκτελεστούν προκειμένου να μελετηθεί το υπό εξέταση σύστημα
 4. Κατανοεί και να ερμηνεύει τα αποτελέσματα της προσομοίωσης. 

Περιεχόμενα μαθήματος

 1. Το μοντέλο της Προσομοίωσης
 2. Προσομοίωση Διακριτών Γεγονότων
 3. Τυχαίοι Αριθμοί
 4. Επιχειρηματικές Προσομοιώσεις
 5. Σχεδιασμός Πειραμάτων
 6. Ανάλυση Αποτελεσμάτων
 7. Εφαρμογές

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις (4 ώρες/εβδομάδα)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

26

Εργαστηριακές ασκήσεις που εστιάζουν στην υλοποίηση μοντέλων προσομοίωσης στον υπολογιστή

26

Ομαδική Εργασία με θέμα τη μοντελοποίηση και επίλυση ενός ρεαλιστικού προβλήματος προσομοίωσης

50

 

Αυτοτελής Μελέτη

48

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150

Αξιολόγηση

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (40%) που περιλαμβάνει:

 •  Ερωτήσεις κατανόησης της θεωρίας
 •  Ασκήσεις

ΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (60%)

 • Η εργασία αφορά στην προσομοίωση ενός ρεαλιστικού συστήματος. Οι φοιτητές σχεδιάζουν και στη συνέχεια αναπτύσσουν σταδιακά το μοντέλο της προσομοίωσης του συστήματος, παράλληλα με τη διδασκαλία των αντίστοιχων ενοτήτων της ύλης.

Η εκπόνηση της εργασίας είναι υποχρεωτική.

Χρήση ΤΠΕ

 • Λογισμικό Προσομοίωσης (EXTEND)
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Πληροφορίες Μαθήματος

Ώρες διδασκαλίας: 
3 hours per week
Μoνάδες ECTS: 
6.00
Διδακτικές μονάδες: 
3.00
Συντελεστής Βαρύτητας: 
1.50
Γλώσσα: 
Τρόπος Παράδοσης: 

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
1. Σφακιανάκης Μ. «Προσομοίωση και Εφαρμογές», Εκδ. Πατάκη, 2001
2. Πραστάκος Γ. «Διοικητική Επιστήμη», Εκδ. Σταμούλη, 2002
3. Khoshnevis, Bherokh «Προσομοίωση Διακριτών Συστημάτων», Εκδ. ΔΙΑΥΛΟΣ, 1999
4. Pidd M. “Computer Simulation in Management Science”, Wiley 2004
5. Meier R.C., Newell N.T. and Pazer H.L. “Simulation in Business and Economics, Prentice Hall, 1997
6. Laguna M. “Business Process Modeling, Simulation, and Design”, Prentice Hall, 2004
7. McGarvey B. and Hannon B. “Dynamic Modeling for Business Management : An Introduction (Modeling Dynamic Systems)”, Springer, 2004
8. Winston W. “Simulation Modeling Using @RISK”, Duxbury Press, 2000