Οικονομική των Φυσικών Πόρων & του Περιβάλλοντος

Green Economy, photo Philippe Put

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_360
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Όχι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποστοπεί στην πλήρη κατανόηση της οικονομικής λειτουργίας των φυσικών και περιβαλλοντικών πόρων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων που σχετίζονται με:

 • Την οικονομική λειτουργία των φυσικών πόρων.
 • Τις επιπτώσεις της οικονομικής δραστηριότητας στους περιβαλλοντικούς πόρους.
 • Τις οικονομικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
 • Τη διαχείριση των υδάτινων και εδαφικών πόρων.
 • Τις οικοσυστημικές υπηρεσίες και την ενσωμάτωσή τους στους εθνικούς λογαριασμούς.

Οι φοιτητές μετά την απόκτηση των γνώσεων και δεξιοτήτων, αναμένεται να:

 • χρησιμοποιούν τις ανωτέρω γνώσεις για να προσεγγίσουν θέματα διαχείρισης και αξιοποίησης των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα υποστηρίζοντας επιχειρήματα για την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων.
 • έχουν την ικανότητα να συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν στοιχεία περιβαλλοντικής πολιτικής και περιβαλλοντικών-οικονομικών δεικτών και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα αυτά  για να διαμορφώνουν κρίσεις σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, εταιρικής ευθύνης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
 • είναι σε θέση να κοινοποιούν πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις περιβαλλοντικών ζητημάτων σε ειδικευμένο κοινό αλλά και να εκλαϊκεύουν τις σύνθετες έννοιες της οικονομικής περιβαλλοντικής διαχείρισης και αποτίμησης.
 • έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας.

Επιπρόσθετα, το μάθημα αποσκοπεί:

 • Στην αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών,
 • Στη κατανόηση των προσαρμογών του οικονομικού πλαισίου σκέψης
 • Στη κατανόηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων
 • Στη γνώση των προβλημάτων του διεθνούς περιβάλλοντος
 • Στη διεπιστημονικότητα και την ομαδική εργασία για την προσέγγιση κοινωνικά αποδεκτών λύσεων
 • Στην εμπέδωση επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας.

Περιεχόμενα μαθήματος

Εισαγωγικές Έννοιες: Το περιβάλλον και οι φυσικοί πόροι στην οικονομική σκέψη. Περιβαλλοντικά θέματα σήμερα. Υποδείγματα πρόβλεψης της περιβαλλοντικής κατάστασης και της οικονομίας.

Θεωρητικό Πλαίσιο: Οικονομική έννοια των φυσικών πόρων, ταξινομήσεις των φυσικών πόρων. Στατική και δυναμική αποτελεσματικότητα. Δικαιώματα ιδιοκτησίας, εξωτερικές οικονομίες. Δομές αγορών. Πληροφορία και αβεβαιότητα. Ανάλυση Κόστους-Ωφέλειας. Μέθοδοι υποθετικών εκτιμήσεων (contingentvaluation) και κόστους ταξιδιού.

Οικονομική των Φυσικών Πόρων: Εξαντλήσιμοι μη – ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι. Ενεργειακοί πόροι. Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα. Ανακυκλώσιμοι φυσικοί πόροι. Η ανακύκλωση στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι: Δάση, αλιευτικός και άλλος ζωικός πλούτος.

Οικονομική του Περιβάλλοντος: Ρύπανση και μόλυνση. Θεωρητικά μικροοικονομικά υποδείγματα εξωτερικότητας και ρύπανσης. Φόροι και επιδοτήσεις για αντι-ρύπανση και απο-ρύπανση. Εμπορεύσιμες άδειες ρύπανσης. Η περιβαλλοντική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα.

Ειδικά Θέματα: Κλιματική αλλαγή. Επιπτώσεις και προβλέψεις. Οικονομική της κλιματικής αλλαγής. Οι μηχανισμοί Κυότο. Μετρήσεις Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (GHGE) μηχανισμοί παγκόσμιας κατανομής. Οικοσυστημικές υπηρεσίες, φυσικό κεφάλαιο και ενδιαιτήματα. Χαρτογράφηση και οικονομική αποτίμηση Οικοσυστημικών υπηρεσιών. Φυσικό κεφάλαιο και Εθνικοί Λογαριασμοί – Κεντρικό Πλαίσιο-2012. Πολιτική για το νερό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτίμηση και τιμολόγηση υπηρεσιών νερού. Επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, παράκτιοι φυσικοί πόροι.

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις (3 ώρες/εδβομάδα) και webminas μέσω του ανοικτού μαθήματος https://eclass.upatras.gr/courses/ECON1322/

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39 ώρες (3χ13)

Ώρες μελέτης και ανοικτά μαθήματα

111 ώρες

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150 ώρες

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση γίνεται στην Ελληνική γλώσσα με γραπτή διαδικασία ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής στο τέλος του εξαμήνου.

Δίνεται η δυνατότητα προαιρετικής συμμετοχής σε γραπτές εξετάσεις (πρόοδοι) ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής δύο φορές στη διάρκεια του εξαμήνου με συμμετοχή στην τελική βαθμολογία 40%.

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται στον ιστότοπο του μαθήματος και είναι προσβάσιμα από όλους τους φοιτητές.

Χρήση ΤΠΕ

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και την επικοινωνία με τους φοιτητές μέσα από την ασύγχρονη πλατφόρμα e-class.

Πληροφορίες Μαθήματος

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Σκούρας Δημήτριος

Καθηγητής
Skuras Dimitrios
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Περιφερειακή Οικονομική
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο Οικονομικής των Επιχειρήσεων, της Καινοτομίας και της Περιφερειακής ανάπτυξης
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Τρίτη 13:00-15:00
Οποιαδήποτε άλλη ημέρα και εργάσιμη ώρα κατόπιν συνεννόησης.

Συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
- Οικονομική Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Tietenberg Tom, Lewis Lynne, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:32269/0
- Οικονομική Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Κωνσταντίνος Μπίθας, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:2855/0
- Οικονομική των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος, Faucheux Sylvie, Noel Jean - Francois, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:31904/0