Οικονομική της Βιομηχανικής Οργάνωσης

Economics of Industrial Organisation, photo: Pete Linforth

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_401
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Κατηγορία: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Όχι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται οι φοιτήτριες/φοιτητές να είναι σε θέση:

 • Να αναγνωρίζουν τις βασικές σχολές των οικονομικών της βιομηχανικής οργάνωσης
 • Να αναγνωρίζουν τις βασικές μεταβλητές που προσδιορίζουν τον βαθμό συγκέντρωσης και να χρησιμοποιούν μεθοδολογίες μέτρησής του.
 • Να ταυτοποιούν τις επιχειρηματικές πολιτικές που συγκροτούν τα σύνολα των επιχειρηματικών στρατηγικών
 • Να γνωρίζουν  τους προσδιοριστικούς παράγοντες της επιχειρηματικής απόδοσης και της μεγέθυνσης
 • Να χειρίζονται υποδείγματα κλαδικής δυναμικής και να αναγνωρίζουν τον ρόλο της δομής της αγοράς στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας
 • Να αντιλαμβάνονται πως ο ανταγωνισμός σε όρους τιμών αλλά και ο ανταγωνισμός σε μη τιμολογιακούς όρους μεταξύ των επιχειρήσεων επηρεάζει την οικονομική ευημερία.
 • Να αναλύουν και να αξιολογούν υποδείγματα ανταγωνιστικών, ολιγοπωλιακών και μονοπωλιακών αγορών.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα έχουν αποκτήσει:

 • Ικανότητα να εφαρμόζουν την γνώση και την κατανόηση θεμάτων που απέκτησαν στην επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την Βιομηχανική Οργάνωση και ειδικά με την  επιχειρηματική ανάπτυξη
 • Ικανότητα να αλληλεπιδρούν με άλλους στην επίλυση θεμάτων σχετικών με τις επιχειρηματικές στρατηγικές
 • Δεξιότητες μελέτης για την συνέχιση της επαγγελματικής ανάπτυξης

Περιεχόμενα μαθήματος

Εισαγωγικές Έννοιες:  Ορισμός αγορών και ταξινόμηση κλάδων, το Υπόδειγμα SCP,  Το ζήτημα της ενδογένειας, Η προσέγγιση της Σχολής του Σικάγο, Απώλεια κοινωνικής ευημερίας, Στόχοι της Επιχείρησης, Τύποι επιχειρήσεων.

Παίγνια και Στρατηγική: Δεσπόζουσες Στρατηγικές, Κυριαρχούμενες Στρατηγικές, Ισορροπία Nash, Στρατηγική Μορφή, Μη-πλήρης και Ατελής Πληροφόρηση, Δυναμικά Παίγνια, Δένδρα, Δέσμευση και προς τα πίσω επαγωγή, Εκλεπτυσμός λύσεων, Επαναλαμβανόμενα παίγνια

Συγκέντρωση και  Δύναμη Αγοράς, Ολιγοπώλιο:  Υπόδειγμα Bertrand, Υπόδειγμα Cournot, Υπόδειγμα Stackelberg, Υπόδειγμα conjectural variations. Εμπειρική Εκτίμηση της Συγκέντρωσης και της Δύναμης Αγοράς. Στατικά μέτρα συγκέντρωσης, Δυναμική Συγκέντρωση, Βασικά στοιχεία Συμπαιγνίας.

Είσοδος, Έξοδος και Κλαδική Δυναμική: Κόστος εισόδου και διάρθρωση αγοράς, Ενδογενές και Εξωγενές κόστος εισόδου, Εμπόδια Εισόδου, Στατικά και Διαρθρωτικά, Οικονομίες κλίμακας και MES, Οικονομίες Φάσματος, Διεκδικήσιμες Αγορές, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, τα Τεχνολογικά Καθεστώτα της Επιχειρηματικότητας και της Ρουτίνας, Εμπειρική Διερεύνηση Εισόδου – Εξόδου

Επιχειρηματικές Πρακτικές - Τιμολόγηση: Διάκριση Τιμών, πρώτου, δεύτερου και τρίτου βαθμού, περιοριστική τιμολόγηση, ληστρική τιμολόγηση, μη γραμμική τιμολόγηση, κάθετες σχέσεις, ανταγωνισμός λιανοπωλητών, διπλή αριστοποίηση, εξωτερικότητες επενδύσεων

Επιχειρηματικές Πρακτικές- Διαφοροποίηση προϊόντος: Το υπόδειγμα Chamberlin, Το Υπόδειγμα Hotelling, οριζόντια και κάθετη διαφοροποίηση, Πολλαπλασιασμός προϊόντων, Η δημιουργία brand name και η αφοσίωση των καταναλωτών

Επιχειρηματικές Πρακτικές - Διαφήμιση: Πληροφόρηση, πειθώ και σήμανση, Ένταση της διαφήμισης, Το υπόδειγμα Dorfman-Steiner, Κοινωνικό όφελος και κόστος διαφήμισης, Πρόσφορα και μη πρόσφορα αγαθά, Η προσέγγιση του Porter και ο ρόλος των λιανοπωλητών

Επιχειρηματικές Πρακτικές – R&D και καινοτομία: Οι Shumpeterian υποθέσεις, Ο ρόλος του μεγέθους και της διάρθρωσης, Οι συνθήκες του opportunity και του appropriability, Τα συστήματα πατεντών, Πρότυπα διάχυσης, ο ρόλος των δικτύων και των εξωτερικοτήτων, Υπερβάλλουσα αδράνεια και υπερβάλλουσα ώθηση

Επιχειρηματική Απόδοση και Μεγέθυνση: Μέτρα απόδοσης, μέτρα διάρθρωσης, Οικονομετρικά Υποδείγματα SCP, Ο νόμος του Gibrat, παραλλαγές του νόμου του Gibrat

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις (3 ώρες/εβδομάδα)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39 ώρες (3 ώρες * 13 εβδομάδες)

Δουλειά στο σπίτι

111 ώρες

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150 ώρες

Αξιολόγηση

Γραπτή εξέταση, στο τέλος του εξαμήνου, που περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 • Ερωτήσεις Σύντομης απάντησης
 • Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

Χρήση ΤΠΕ

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία,  και επικοινωνία με τους φοιτητές (e-class)

Πληροφορίες Μαθήματος

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Τσεκούρας Κωνσταντίνος

Καθηγητής
Tsekouras Kostas
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Κλαδική Οικονομική
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο Οικονομικής των Επιχειρήσεων, της Καινοτομίας και της Περιφερειακής ανάπτυξης
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Τρίτη 10.00 - 12.00

Συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
-Σύγχρονη Βιομηχανική Οργάνωση, Carlton Dennis, Perloff Jeffrey, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:68373047/0
- Βιομηχανική οργάνωση, Cabral Luis M. B., https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:77109563/0