Οικονομική της Καινοτομίας και της Τεχνολογίας

Economics of Technology and Innovation

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_441
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Όχι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, αναμένεται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες  να διαμορφώσουν επαρκείς γνώσεις:

  • Των βασικών εννοιών και θεωριών σχετικών με την καινοτομία, την τεχνολογία και την τεχνική αλλαγή (από τις κλασικές Σουμπετεριανές γραμμικές προσεγγίσεις της τεχνολογίας μέχρι τις σύγχρονες προσεγγίσεις των συστημάτων καινοτομίας και της οικονομίας της γνώσης).
  • Των χωρικών διαστάσεων της τεχνολογικής καινοτομίας: καινοτομικά δίκτυα και clusters, περιφερειακά συστήματα καινοτομίας, καινοτομικές και μαθησιακές περιφέρειες (learning regions), επιστημουπόλεις (science cities).
  • Των χωρικών πολιτικών για την καινοτομία στην ΕΕ (τεχνοπόλεις, επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα, εκκολαπτήρια επιχειρήσεων, BICs, κοινοτικά προγράμματα RTP, RIS, RIS+, PITTS κλπ.), των χωρικών πολιτικών για την καινοτομία στην Ελλάδα, καθώς και βασικές αρχές οργάνωσης και σχεδιασμού χώρων εγκατάστασης καινοτομικών δραστηριοτήτων (ειδικά επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων).

Περιεχόμενα μαθήματος

Τεχνολογία, τεχνική αλλαγή, πρότυπα τεχνικής αλλαγής. Η έννοια της καινοτομίας: από το γραμμικό Σουμπετεριανό μοντέλο καινοτομίας στο μοντέλο των «συστημάτων καινοτομίας» (innovation systems). Τεχνολογική καινοτομία και γνώση. Διάχυση καινοτομιών, μεταφορά τεχνολογίας, φραγμοί/εμπόδια. Χωρικές διαστάσεις: καινοτομικά δίκτυα, περιφερειακά συστήματα καινοτομίας και καινοτομικές/ μαθησιακές περιφέρειες. Χωρικές πολιτικές για την καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (τεχνοπόλεις, επιστημονικά πάρκα, κλπ). Χωρικές πολιτικές για την καινοτομία στην Ελλάδα (επιστημονικά & τεχνολογικά πάρκα, κλπ). Βασικές αρχές οργάνωσης και σχεδιασμού χώρων καινοτομίας.

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις (3 ώρες/εβδομάδα) και Εργαστηριακές Ασκήσεις (1 ώρα/εβδομάδα)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις (3 ώρες/εβδ Χ 13 εβδ)

39 ώρες

Εργαστήριο (1 ώρα/εβδ x 13 εβδ)

13 ώρες

Αυτοτελής μελέτη (περιλαμβανόμενης της μελέτης για τις εργασίες)

98 ώρες

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150 ώρες

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των φοιτητών βασίζεται σε συνδυασμό: (1) Γραπτές τελικές εξετάσεις (60% του τελικού βαθμού), (2) Ομαδικές ή και ατομικές εργασίες/παρουσίαση και συζήτηση εργασιών στην τάξη (40% του τελικού βαθμού)*. Τα παραπάνω ποσοστά είναι δυνατόν να αλλάζουν ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας των εργασιών.

[* Προϋπόθεση ενεργοποίησης του βαθμού εργασίας είναι η βαθμολογική βάση του φοιτητή στις γραπτές εξετάσεις].

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναπτύσσονται προφορικά κατά την 1η διάλεξη του μαθήματος και είναι ρητά προσδιορισμένα στον «οδηγό του μαθήματος» ο οποίος αναρτάται στο e-class (και συνεπώς είναι άμεσα προσβάσιμα από τους φοιτητές). Στο e-class αναρτάται επιπλέον και οδηγός για τις παρουσιάσεις των εργασιών που περιλαμβάνει αναλυτικά τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις της «καλής παρουσίασης».

Χρήση ΤΠΕ

  • Χρήση PowerPoint κατά τις διαλέξεις
  • Ανάρτηση διαφανειών διαλέξεων στο e-class σε μορφή αρχείων pdf που μπορούν να προσεγγίσουν και μελετήσουν οι εγγεγραμμένοι στο μάθημα φοιτητές
  • Ανάρτηση στο e-class βιβλιογραφικού υλικού (επιστημονικά άρθρα και κεφάλαια βιβλίων) σε μορφή αρχείων pdf που μπορούν να προσεγγίσουν και μελετήσουν οι εγγεγραμμένοι στο μάθημα φοιτητές
  • Ανάρτηση στο e-class διάφορων πληροφοριών και ανακοινώσεων σχετικών με το μάθημα
  • Επικοινωνία με φοιτητές (όταν χρειάζεται) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Πληροφορίες Μαθήματος

Ώρες διδασκαλίας: 
4 hours per week
Μoνάδες ECTS: 
6.00
Διδακτικές μονάδες: 
3.00
Συντελεστής Βαρύτητας: 
1.50
Γλώσσα: 
Τρόπος Παράδοσης: 
Ενδεικτικά Προαπαιτούμενα: 

Τρέχοντες Διδάσκοντες

Διδάσκων: 

Τσεκούρας Κωνσταντίνος

Καθηγητής
Tsekouras Kostas
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Κλαδική Οικονομική
Οργανική Μονάδα / Εργαστήριο: 
Εργαστήριο Οικονομικής των Επιχειρήσεων, της Καινοτομίας και της Περιφερειακής ανάπτυξης
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Ώρες γραφείου: 
Τρίτη 11.00 - 12.00

Συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
Οικονομικά της Καινοτομίας, Swann Peter, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:77107327/0
Οικονομική της τεχνολογίας, Βερναρδάκης Νίκος, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:31900/0