Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Κωδικός Μαθήματος: 
ECO_DE323
Εξάμηνο: 
Έτος Σπουδών: 
Προς Φοιτητές Erasmus: 
Όχι

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στη διαδικασία διαχείρισης των πόρων της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της διοίκησης χρηματοοικονομικών αποφάσεων, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας της. Θα αναλυθούν οι αποφάσεις χρηματοδότησης επιχειρήσεων και επενδυτικών προγραμμάτων, αποφάσεις μερισματικής πολιτικής και επενδυτικές αποφάσεις, με τελικό σκοπό τη μεγιστοποίηση της αγοραίας αξίας της επιχείρησης και των μετόχων της. Θα παρουσιαστούν οι αποφάσεις χρηματοδότησης (άριστη κεφαλαιακή δομή της επιχείρησης σε όρους ενεργητικού και παθητικού) και αποφάσεις μερισματικής πολιτικής. Επίσης, θα παρουσιαστεί το πλαίσιο των αγορών που κινούνται οι επιχειρηματικές αποφάσεις χρηματοδότησης (εθνικά και διεθνικά), καθώς και το ρυθμιστικό πλαίσιο και κανόνες κοινωνικής εταιρικής ευθύνης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Να αναγνωρίζει τα προβλήματα εντολέα-εντολοδόχου στη σύγχρονη ιδιωτική επιχείρηση και να προτείνει λύσεις με βάση τα συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης.
 • Να χρησιμοποιεί εργαλεία προεξόφλησης ταμειακών ροών στην τιμολόγηση περιουσιακών στοιχείων.
 • Να υπολογίζει την απαιτούμενη απόδοση της επιχείρησης σε καθεστώς αβεβαιότητας.
 • Να αξιολογεί επενδυτικά προγράμματα.
 • Να επιλέξει τη χρηματοδοτική διάρθρωση της επιχείρησης που μεγιστοποιεί την αξία της.

Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες.

 1. Να υπολογίζει την τιμολόγηση περιουσιακών στοιχείων.
 2. Να εκτιμά το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC).
 3. Να εκτιμά κίνδυνο και απόδοση επενδυτικών προγραμμάτων σε καθεστώς αβεβαιότητας.
 4. Να υπολογίζει καθαρά παρούσα αξία (NPV), εσωτερικό βαθμό απόδοσης (IRR, MIRR), περίοδο επανείσπραξης (PBP).
 5. Να επιλέγει την άριστη κεφαλαιακή διάρθρωση.  

Περιεχόμενα μαθήματος

 1. Θεωρία επιχείρησης και βασικές αρχές εταιρικής διακυβέρνησης (επισκόπηση της χρηματοοικονομικής διαχείρισης, το χρηματοοικονομικό περιβάλλον)..
 2. Διαχρονική αξία χρήματος (κίνδυνος και απόδοση, ανάλυση προεξόφλησης ταμειακών ροών).
 3. Αποτίμηση μετοχών και ομολόγων (προνομιούχες μετοχές, κοινές μετοχές, υποδείγματα αποτίμησης αποθεμάτων, βασικά στοιχεία αποτίμησης ομολόγων).
 4. Κόστος κεφαλαίου (μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου, κόστος ιδίων κεφαλαίων, το κόστος του χρέους, η αποτίμηση του χρέους και άλλων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, ειδικά θέματα για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ).
 5. Προϋπολογισμός επενδύσεων κεφαλαίου (μακροπρόθεσμος χρηματοοικονομικός προγραμματισμός, προυπολογισμός κεφαλαίου, ανάλυση ταμειακών ροών έργου, επενδυτικές αποφάσεις, εκτίμηση επενδύσεων υπό αβεβαιότητα, επιπτώσεις του πληθωρισμού και της φορολογίας στην αξιολόγηση των επενδύσεων).
 6. Θεωρία κεφαλαιακής διάρθρωσης (η δομή κεφαλαίου και η δημιουργία αξίας, αποφάσεις κεφαλαίου, τρέχουσα διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, απασχολούμενο κεφάλαιο, διαχείριση μετρητών και αποθέματα).
 7. Μερισματική πολιτική (θεωρίες προτιμήσεων των επενδυτών, επιδράσεις σήματος, επανεπένδυση μερισμάτων).
 8. Διαχείριση διεθνών κινδύνων (κίνδυνος επιτοκίου, συναλλαγματικός κίνδυνος, παράγωγα και διαχείριση κινδύνων · τεχνικές αντιστάθμισης κινδύνου, διεθνής χρηματοοικονομική διαχείριση).

Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις (2 ώρες/εβδομάδα) και Ασκήσεις Πράξης (1 ώρα/εβδομάδα)

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

26

Συγγραφή εργασίας / εργασιών

13

Αυτοτελής Μελέτη

111

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150

Αξιολόγηση

Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
 • Επίλυση προβλημάτων με χρήση ποσοτικών δεδομένων.
 • Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας.

Χρήση ΤΠΕ

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία (διαφάνειες) και στην επικοινωνία με τους φοιτητές (eclass)

Πληροφορίες Μαθήματος

Ώρες διδασκαλίας: 
3 hours per week
Μoνάδες ECTS: 
6.00
Διδακτικές μονάδες: 
3.00
Συντελεστής Βαρύτητας: 
1.50
Γλώσσα: 
Τρόπος Παράδοσης: 

Συγγράμματα

Προτεινόμενα Συγγράμματα: 
- Αρχές Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων, Brealey Richard, Myers Stewart, Allen Franklin, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:41965173/0
- Χρηματοοικονομική Διοίκηση-Από τη Θεωρία στην Πράξη, Brigham F. Eugene, Ehrhardt C. Michael, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:86056078/0
- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΑΡΣΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΛΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:102074070/0